คุณสมบัติด้านความเป็นส่วนตัวของบริการของ AWS

AWS มีความรอบคอบในเรื่องความเป็นส่วนตัวของคุณ และเราได้ให้สภาพแวดล้อมการประมวลผลบนระบบคลาวด์ที่ยืดหยุ่นและปลอดภัยที่สุดที่มีอยู่ในขณะนี้ ด้วย AWS คุณคือเจ้าของข้อมูลของคุณเอง คุณเป็นผู้ควบคุมตำแหน่งที่ตั้งของข้อมูล และคุณคือผู้ควบคุมว่าผู้ใดที่มีสิทธิ์เข้าถึงข้อมูลเหล่านั้น เรามีความโปร่งใสเกี่ยวกับวิธีที่บริการของ AWS ประมวลผลข้อมูลส่วนตัวที่คุณอัปโหลดเข้าสู่บัญชี AWS ของคุณ (ข้อมูลลูกค้า) และเรามอบความสามารถในการเข้ารหัส ลบ และติดตามตรวจสอบการประมวลผลข้อมูลลูกค้าของคุณ

คุณสามารถใช้บริการของ AWS ด้วยความมั่นใจว่าข้อมูลลูกค้าของคุณจะอยู่ในรีเจี้ยน AWS ที่คุณเลือก โดยมีบริการของ AWS จำนวนเล็กน้อยที่เกี่ยวข้องกับการถ่ายโอนข้อมูลลูกค้า เช่น เพื่อการพัฒนาและปรับปรุงบริการเหล่านั้น คุณสามารถเลือกที่จะไม่ให้มีการถ่ายโอนได้ หรือเนื่องจากการถ่ายโอนข้อมูลเป็นส่วนสำคัญของบริการ (เช่น บริการจัดส่งเนื้อหา) เราได้ยับยั้งไว้ และระบบของเราถูกออกแบบให้ป้องกันการเข้าถึงข้อมูลลูกค้าจากระยะไกลโดยบุคลากรของ AWS ไม่ว่าด้วยวัตถุประสงค์ใด รวมถึงการดูแลรักษาสำหรับการให้บริการ เว้นแต่จะได้รับการร้องขอจากคุณ โดยถือว่ามีความจำเป็นเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดการฉ้อโกงและการละเมิดใดๆ หรือเพื่อเป็นการปฏิบัติตามกฎหมาย

ด้านล่างนี้ เราให้ข้อมูลภาพรวมของคุณสมบัติหลักๆ ด้านความเป็นส่วนตัวสำหรับบริการของ AWS ซึ่งคุณสามารถใช้เพื่อดำเนินการประเมินการถ่ายโอนข้อมูลเพื่อให้สอดคล้องกับคำตัดสิน Schrems II ของศาลยุติธรรมแห่งสหภาพยุโรปและคำแนะนำของคณะกรรมการการคุ้มครองข้อมูลแห่งสหภาพยุโรปเกี่ยวกับมาตรการรองรับเครื่องมือสำหรับการถ่ายโอนข้อมูล  

คุณสามารถคลิกเครื่องหมายถูกที่ขีดเส้นใต้ในตารางด้านล่างสำหรับเอกสารประกอบของ AWS เกี่ยวกับวิธีที่บริการของ AWS ให้ลูกค้าสามารถเข้ารหัส ลบ และเฝ้าติดตามการประมวลผลข้อมูลลูกค้าของตนได้

บริการของ AWS ลูกค้าสามารถเข้ารหัส ลูกค้าสามารถลบ ลูกค้าสามารถติดตามตรวจสอบการประมวลผล ไม่อนุญาตให้มีการเข้าถึงจากระยะไกล*
เกตเวย์ของ Amazon API
Amazon AppFlow
Amazon AppStream 2.0
พูลของผู้ใช้ Amazon AppStream 2.0
Amazon Athena
Amazon Augmented AI (A2I)
Amazon Aurora
Amazon Bedrock1
Amazon Braket
Amazon Chime
Amazon Cloud Directory
Amazon CloudFront
Amazon CloudWatch
Amazon CloudWatch Logs
Amazon CodeGuru Profiler
Amazon CodeGuru Reviewer
Amazon Cognito
Amazon Comprehend
Amazon Connect
Amazon Detective
Amazon DocumentDB (ใช้งานร่วมกับ MongoDB ได้)
Amazon DynamoDB
Amazon Elastic Block Store (Amazon EBS)
Amazon Elastic Compute Cloud (Amazon EC2)
Amazon Elastic Container Registry (Amazon ECR)
Amazon Elastic Container Service (Amazon ECS)
Amazon Elastic File System (Amazon EFS)
Amazon Elastic Inference
Amazon Elastic Kubernetes Service (Amazon EKS)
Amazon ElastiCache สำหรับ Memcached 2
Amazon ElastiCache for Redis
Amazon EMR
Amazon EventBridge
Amazon Forecast
Amazon Fraud Detector
Amazon FSx for Lustre
Amazon FSx สําหรับ ONTAP
Amazon FSx สำหรับ OpenZFS
Amazon FSx for Windows File Server
Amazon GameLift
Amazon GuardDuty
Amazon HealthLake
Amazon Inspector
Amazon Inspector Classic
Amazon Interactive Video Service (IVS)
Amazon Kendra
Amazon Keyspaces
บริการที่มีการจัดการของ Amazon สำหรับ Apache Flink สำหรับแอปพลิเคชัน Java
บริการที่มีการจัดการของ Amazon สำหรับ Apache Flink สำหรับแอปพลิเคชัน SQL
Amazon Kinesis Data Firehose
Amazon Kinesis Data Streams
Amazon Kinesis VideoStreams
Amazon Lex
Amazon Lightsail
Amazon Location Service
Amazon Macie
Amazon Managed Blockchain (AMB)
Amazon Managed Service for Grafana (AMG)
Amazon Managed Service for Prometheus (AMP)
Amazon Managed Streaming for Kafka (MSK)
Amazon Managed Workflows for Apache Airflow (MWAA) 
Amazon MemoryDB สำหรับ Redis
Amazon MQ
Amazon Neptune
Amazon OpenSearch Service 
Amazon Personalize
Amazon Pinpoint
Amazon Polly
Amazon Quantum Ledger Database (QLDB)
Amazon QuickSight
Amazon Redshift
Amazon Rekognition
Amazon Relation Database Service (Amazon RDS)
Amazon SageMaker
Amazon Simple Email Service (Amazon SES)
Amazon Simple Notification Service (Amazon SNS)
Amazon Simple Queue Service (Amazon SQS)
Amazon Simple Storage Service (Amazon S3)
Amazon Simple Storage Service Glacier
Amazon Simple Workflow Service (Amazon SWF)
Amazon Textract
Amazon Timestream
Amazon Transcribe
Amazon Translate
Amazon Virtual Private Cloud (Amazon VPC)
Amazon WorkDocs
Amazon WorkLink
Amazon WorkMail
Amazon WorkSpaces
Amazon WorkSpaces Application Manager (Amazon WAM)
AWS Amplify
AWS App Mesh
AWS App Runner 
AWS Application Discovery Service
AWS Application Migration Service
AWS AppSync
AWS Audit Manager
AWS Backup
AWS Certificate Manager (ACM)
AWS Clean Rooms
AWS Cloud9
AWS CloudFormation
AWS CloudHSM
AWS CloudShell
AWS CloudTrail
AWS CodeArtifact
AWS CodeBuild
AWS CodeCommit
AWS CodeDeploy
AWS CodePipeline
AWS CodeStar
AWS Config
AWS Control Tower
AWS Database Migration Service (AWS DMS) 
AWS Data Exchange
AWS DataSync
AWS Device Farm
AWS Direct Connect
AWS Directory Service
AWS Elastic Beanstalk
AWS Elastic Disaster Recovery
AWS Elastic Transcoder
AWS Elemental MediaConnect
AWS Elemental MediaConvert
AWS Elemental MediaLive
AWS Elemental MediaPackage
AWS Elemental MediaStore
การแก้ไขปัญหาเอนทิตีของ AWS
AWS Fargate
AWS Firewall Manager
AWS Global Accelerator
AWS Glue
AWS Glue DataBrew
ศูนย์ข้อมูลประจำตัวของ AWS IAM
AWS IoT Analytics
AWS IoT Core
AWS IoT Device Management
AWS IoT Events
AWS IoT Greengrass V1
AWS IoT Greengrass V2
AWS IoT SiteWise
AWS IoT Things Graph
AWS IQ
AWS Key Management Service (AWS KMS)
AWS Lake Formation
AWS Lambda
AWS License Manager
AWS Migration Hub
AWS OpsWorks for Chef Automate
AWS OpsWorks for Puppet Enterprise
AWS OpsWorks Stacks
AWS Outposts
AWS RoboMaker
AWS Secrets Manager
AWS Security Hub
AWS Serverless Application Repository
AWS Service Catalog
AWS Snowball Edge
AWS Snowcone
AWS Snowmobile
AWS Step Functions
AWS Storage Gateway สำหรับ FSx File Gateway
AWS Storage Gateway สำหรับ S3 File Gateway
AWS Storage Gateway สำหรับ Tape Gateway
AWS Storage Gateway สำหรับ Volume Gateway
AWS Systems Manager
AWS Transfer Family
AWS WAF
AWS X-Ray
CloudEndure Disaster Recovery (บริษัทของ AWS)
CloudEndure Migration (บริษัทของ AWS)
Contact Lens for Amazon Connect
FreeRTOS

*เว้นแต่การเข้าถึงจะได้รับการร้องขอจากคุณ หรือมีความจำเป็นเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดการฉ้อโกงและการละเมิด หรือเพื่อเป็นการปฏิบัติตามกฎหมาย

1 จะมีการประมวลผลร่วมกับโมเดลพื้นฐาน (FM) ที่คุณเลือก

2 Amazon ElastiCache สำหรับ Memcached รองรับการเข้ารหัสในระหว่างการย้าย ตามการออกแบบ Memcached ไม่มีพื้นที่จัดเก็บดิสก์แบบถาวร และจัดเก็บเฉพาะข้อมูลในหน่วยความจำในช่วงเวลาที่จำเป็นสำหรับแอปพลิเคชันของลูกค้าเท่านั้น ElastiCache ยังรองรับการเข้ารหัสหน่วยความจำเมื่อเลือกอินสแตนซ์ Graviton ประเภทกลุ่ม r6g และ m6g บริการจัดเก็บข้อมูลทั้งหมดของ AWS สามารถเข้ารหัสได้

บริการของ AWS ที่อนุญาตให้ลูกค้าเลือกไม่ให้มีการถ่ายโอนข้อมูลลูกค้า

บริการของ AWS ดังต่อไปนี้มีการถ่ายโอนข้อมูลลูกค้าเพื่อพัฒนาและปรับปรุงบริการเหล่านั้น และคุณสามารถเลือกไม่ให้มีการถ่ายโอนข้อมูลดังกล่าวได้  

 • Amazon CodeGuru Profiler
 • Amazon Comprehend
 • โปรไฟล์ลูกค้าของ Amazon Connect
 • การคาดการณ์ การวางแผนความสามารถในการรองรับงาน และการจัดกำหนดการของ Amazon Connect
 • แคมเปญการเข้าถึงลูกค้าของ Amazon Connect
 • Amazon Connect Wisdom
 • Amazon Fraud Detector
 • Amazon GuardDuty*
 • Amazon Lex
 • Amazon Polly
 • Amazon Q ใน QuickSight
 • Amazon Rekognition
 • Amazon Textract
 • Amazon Transcribe
 • Amazon Translate
 • Contact Lens for Amazon Connect

*บริการ AWS นี้จะมีการถ่ายโอนข้อมูลจนถึงขอบเขตที่คุณได้เปิดใช้งานคุณสมบัติ Amazon GuardDuty Malware Protection ใหม่

บริการของ AWS ที่การถ่ายโอนข้อมูลลูกค้าเป็นฟังก์ชันสำคัญของบริการ

บริการของ AWS ดังต่อไปนี้มีการถ่ายโอนข้อมูลลูกค้าเป็นฟังก์ชันสำคัญของบริการ ตัวอย่างเช่น หากคุณเลือกที่จะส่งข้อความผ่าน Amazon Simple Notification Service เนื้อหาของข้อความดังกล่าวจะถูกถ่ายโอนไปยังตำแหน่งที่ตั้งของผู้รับ  

 • กลุ่มผู้ใช้ Amazon AppStream 2.0
 • Amazon Chime
 • Amazon CloudFront
 • ศูนย์ข้อมูลประจำตัวของ AWS IAM
 • Amazon Interactive Video Service (IVS)
 • Amazon Location Service
 • Amazon Pinpoint
 • Amazon Simple Email Service
 • Amazon Simple Notification Service
 • Amazon WorkMail
 • AWS Elemental MediaConnect
 • AWS IoT Core**

* ในบางกรณี ศูนย์ข้อมูลประจำตัวของ AWS IAM จะใช้ Amazon Simple Email Service (Amazon SES) เพื่อส่งอีเมลผู้ใช้ หากไม่มี Amazon SES ใน Region ศูนย์ข้อมูลประจำตัว IAM จะเรียกตำแหน่งข้อมูลของ Amazon SES ใน AWS Region อื่น สามารถดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่นี่
** ในขอบเขตที่คุณใช้คุณสมบัติ IoT Core สำหรับ Amazon Sidewalk หรือเปิดใช้งานคุณสมบัติตำแหน่งอุปกรณ์ที่ HERE รองรับ

มีคำถามหรือไม่ เชื่อมต่อกับตัวแทนธุรกิจของ AWS
ต้องการสำรวจบทบาทด้านการปฏิบัติตามข้อกำหนดใช่ไหม
สมัครวันนี้ »
ต้องการข่าวสารการอัปเดตเกี่ยวกับการปฏิบัติตามข้อกำหนดของ AWS ใช่ไหม
ติดตามเราบน Twitter »