AWS Thai Blog

Category: Compliance

AWS Security Baseline Checklist สำหรับผู้ใช้ AWS

Security Baseline Checklist คือข้อแนะนำขั้นพื้นฐานด้านความปลอดภัยในการใช้งานบน AWS โดยในโพสต์นี้จะรวบรวมเป็น checklist ทั้ง 19 ข้อ เพื่อให้ลูกค้าสามารถนำไปประยุกต์ใช้ และยกระดับด้านความปลอดภัยให้สูงขึ้นได้