Ngày đăng: Nov 30, 2016

Amazon Elastic File System (Amazon EFS), cung cấp dịch vụ lưu trữ tệp đơn giản và có quy mô linh hoạt để sử dụng với các phiên bản Amazon EC2 trong Đám mây AWS, hiện đã cho phép bạn truy cập vào dữ liệu tệp của mình từ trung tâm dữ liệu tại chỗ. Khi được kết nối đến Amazon VPC bằng AWS Direct Connect, các máy chủ tại chỗ hiện đã có thể di chuyển dữ liệu đến và đi từ hệ thống tệp Amazon EFS của bạn, cho phép bạn di chuyển bộ dữ liệu sang EFS, cho phép các tình huống nhu cầu tăng vượt mức trên đám mây hoặc sao lưu dữ liệu tại chỗ của bạn sang EFS. 

Quyền truy cập tại chỗ vào EFS sẽ ngay lập tức có sẵn tại các khu vực sau: Miền Đông Hoa Kỳ (Ohio), Miền Tây Hoa Kỳ (Oregon) và Châu Âu (Ai-len). 

Không tính thêm phí cho quyền truy cập tại chỗ vào hệ thống tệp Amazon EFS của bạn. Bạn sẽ bị tính phí đối với kết nối AWS Direct Connect giữa trung tâm dữ liệu tại chỗ và Amazon VPC của bạn.

Để tìm hiểu cách sử dụng AWS Direct Connect để cho phép máy chủ tại chỗ của bạn kết nối đến hệ thống tệp Amazon EFS, vui lòng tham khảo tài liệu Amazon EFS.