Ngày đăng: Nov 29, 2016

Giờ đây, Amazon WorkSpaces đã cung cấp gói đi kèm trải nghiệm máy tính để bàn Windows 10 chạy trên Windows Server 2016. Gói Amazon WorkSpaces Windows 10 cung cấp cho bạn một cách di chuyển người dùng sang hệ điều hành hiện đại thật dễ dàng, trong khi cũng đơn giản hóa việc cấp phép. Amazon WorkSpaces tiếp tục cung cấp gói đi kèm trải nghiệm máy tính để bàn Windows 7 chạy trên Windows Server 2008 R2. Nếu tổ chức của bạn đáp ứng yêu cầu giấy phép của Microsoft, thì bạn cũng có thể chạy hệ điều hành Windows 7 và Windows 10 Enterprise bằng Amazon WorkSpaces.

Chúng tôi cũng đang cung cấp Microsoft Office 2016 trong các gói Plus dành cho Windows 10, trong khi tiếp tục cung cấp Office 2010 và Office 2013 trong các gói Plus dành cho Windows 7.

Để khởi chạy gói Amazon WorkSpaces với trải nghiệm máy tính để bàn Windows 10, bạn chỉ cần chọn một gói được gắn nhãn “Windows 10” rõ ràng, thông qua API Amazon WorkSpaces hoặc Bảng điều khiển quản lý Amazon WorkSpaces. Trải nghiệm máy tính để bàn Windows 10 hiện có sẵn cho các gói Value, Standard và Performance và cho các gói Graphics trong tương lai gần.

Bạn có thể truy cập vào WorkSpaces chạy Windows 10 bằng tất cả các ứng dụng khách Amazon WorkSpaces và Máy trạm không xử lý (Zero Clients) PCoIP, nhưng hiện chưa thể sử dụng Web Access. Các ứng dụng và thiết bị này đều có sẵn tại tất cả các Khu vực AWS mà dịch vụ Amazon WorkSpaces hoạt động. Không có tính thêm phí khi sử dụng hệ điều hành mới và bạn có thể tiếp tục trả tiền cho hệ điều hành này hàng tháng hoặc hàng giờ bằng cách chọn chế độ chạy phù hợp từ bảng điều khiển quản lý hoặc khi sử dụng các API WorkSpaces.

Để bắt đầu, hãy đăng nhập vào Bảng điều khiển quản lý AWS và cung cấp gói Windows 10 trên Amazon WorkSpaces.