Ngày đăng: Nov 29, 2016

Hôm nay, đội ngũ Mạng lưới đối tác AWS (APN) đã công bố ra mắt Chương trình cung cấp dịch vụ AWS, một chương trình mới giúp khách hàng AWS nhanh chóng xác định vị trí Đối tác APN đã chứng minh được chuyên môn trong việc cung cấp các dịch vụ AWS cụ thể như Amazon Aurora hoặc AWS Lambda. Việc đạt được danh hiệu Đặc trưng phân phối dịch vụ AWS cho phép Đối tác APN tạo sự khác biệt bằng cách giới thiệu các lĩnh vực chuyên môn đến khách hàng AWS.

Để đủ điều kiện nhận một hoặc nhiều dịch vụ AWS trong chương trình, Đối tác APN phải thể hiện khả năng cụ thể trong một lĩnh vực trọng tâm thông qua đào tạo liên tục và tham khảo khách hàng theo kỹ năng cụ thể. Đối tác APN cũng phải tuân thủ yêu cầu chung tại bậc Tiêu chẩn của APN.

Các dịch vụ AWS sau được bao gồm khi ra mắt:

 • Amazon Aurora
 • Amazon RDS PostgreSQL
 • Amazon DynamoDB
 • Amazon Redshift
 • AWS Database Migration Service
 • AWS Server Migration Service
 • Amazon Kinesis
 • Amazon EMR
 • AWS Lambda
 • Amazon Machine Learning
 • Amazon API Gateway
 • Amazon CloudFront
 • AWS WAF
 • AWS GovCloud (US)

Để tìm hiểu thêm, hãy truy cập trang Phân phối dịch vụ AWS. Đọc thêm về quá trình ra mắt trên Blog APN.