Ngày đăng: Dec 1, 2016

Giờ đây, bạn có thể phát triển các hàm AWS Lambda trong C# bằng môi trường chạy .NET Core 1.0.

Cách dễ dàng nhất để bắt đầu là với AWS Toolkit for Visual Studio, bao gồm các mẫu dự án cho các hàm C# Lambda riêng lẻ, các ứng dụng serverless C# đầy đủ và cả các công cụ để phát hành cả hai loại dự án lên AWS.

Để tạo thủ công hàm C# Lambda, bạn chỉ cần chỉ định tham số môi trường chạy Lambda là “netcore1.0” và tải lên tệp ZIP của tất cả các phần phụ thuộc NuGet cũng như các tập hợp DLL được phát hành của riêng bạn thông qua AWS CLI hoặc bảng điều khiển AWS Lambda. Ngoài ra, bạn có thể sử dụng AWS CloudFormation thông qua AWS Serverless Application Specification để triển khai hàm C# Lambda của mình.

Tìm hiểu thêm về việc tạo hàm Lambda trong C# bằng Môi trường chạy .NET Core trong tài liệu của chúng tôi. Vui lòng truy cập trang sản phẩm của chúng tôi để biết thêm thông tin về AWS Lambda hoặc đăng nhập vào bảng điều khiển AWS Lambda để bắt đầu.