Ngày đăng: Dec 1, 2016

Giờ đây, bạn có thể cấu hình hàng đợi thư lỗi (DLQ) trên AWS Lambda để có nhiều quyền kiểm soát hơn đối với việc xử lý thư cho tất cả các lệnh gọi hàm không đồng bộ, bao gồm cả các lệnh được gửi qua các sự kiện AWS (S3, SNS, IoT, v.v.). Bạn có thể thiết lập DLQ bằng cách cấu hình thuộc tính 'DeadLetterConfig' khi tạo hoặc cập nhật hàm Lambda của mình. Bạn có thể cung cấp hàng đợi SQS hoặc chủ đề SNS dưới dạng 'TargetArn' cho DLQ của bạn và AWS Lambda sẽ viết đối tượng sự kiện gọi hàm Lambda đến điểm cuối này sau khi chính sách thử lại tiêu chuẩn (thêm 2 lần thử lại khi có lỗi) hết hiệu lực. 

Bạn có thể tìm hiểu thêm về việc thiết lập DLQ trên AWS Lambda cho lệnh gọi hàm không đồng bộ trong tài liệu của chúng tôi. Vui lòng truy cập trang sản phẩm của chúng tôi để biết thêm thông tin về AWS Lambda hoặc đăng nhập vào bảng điều khiển AWS Lambda để bắt đầu.