API Alexa Web Information Service mang đến cho các nhà phát triển kho thông tin phong phú của Alexa về lưu lượng web và cấu trúc web.


Trang này chứa các danh mục thông tin sau. Nhấp để chuyển xuống:


Thu thập thông tin về trang web, bao gồm dữ liệu trang liên kết và nhiều dữ liệu khác.

Truy cập dữ liệu trang liên kết của các trang web để phân tích sự phát triển và hiểu rõ tác động của các sự kiện cụ thể đối với lưu lượng trang web

Truy cập danh sách các trang liên kết tới bất kỳ trang nào cho trướcAWIS cung cấp các hoạt động hay "tác vụ" sau:

Thông tin URL
Tác vụ Thông tin URL cung cấp cho nhà phát triển quyền truy cập trực tiếp vào thông tin liên quan đến các trang web và trang trên web mà Alexa Internet thu thập được trong quá trình phân tích mức sử dụng web và quét thu thập dữ liệu web mở rộng. Ví dụ như nhà phát triển có thể truy cập thông tin về độ phổ biến của trang và số liệu thống kê chi tiết về lưu lượng/mức sử dụng. 

Trang liên kết
Tác vụ Trang liên kết cung cấp quyền truy cập được lập trình vào thứ hạng lưu lượng, mức độ tiếp cận của trang web và số lượt xem trang trong bốn năm trước đó. Nhà phát triển có thể sử dụng tác vụ này để so sánh độ phổ biến của trang web theo thời gian, xác định xu hướng hoặc trình bày đồ thị lưu lượng

Trang web liên kết
Tác vụ liên kết trang web trả về các trang web được liên kết với một trang web cụ thể.


Khi sử dụng dịch vụ này, bạn phải tuân theo Thỏa thuận khách hàng Amazon Web Services