Báo cáo Yêu cầu thông tin Amazon

Trong khoảng thời gian từ ngày 1 tháng 7 năm 2016 đến hết ngày 31 tháng 12 năm 2016:

Subpoenas: 1.261
Cách Amazon đã phản hồi:
Phản hồi đầy đủ: 480
Phản hồi một phần: 449
Không phản hồi: 332

Lệnh khám: 194
Cách Amazon đã phản hồi:
Phản hồi đầy đủ: 82
Phản hồi một phần: 78
Không phản hồi: 34

Lệnh khác của tòa: 70
Cách Amazon đã phản hồi:
Phản hồi đầy đủ: 36
Phản hồi một phần: 23
Không phản hồi: 11

Yêu cầu an ninh quốc gia: 0-249

Yêu cầu không thuộc Hoa Kỳ: 58
Cách Amazon đã phản hồi:
Phản hồi đầy đủ: 1
Phản hồi một phần: 1
Không phản hồi: 56

Yêu cầu xóa bỏ: 0
Cách Amazon đã phản hồi:
Phản hồi đầy đủ: 0
Phản hồi một phần: 0
Không phản hồi: 0