Với AWS Directory Service, bạn chỉ phải trả tiền cho loại và kích thước của thư mục được quản lý mà bạn sử dụng. Không cần cam kết trả trước và mức phí tối thiểu. Bạn có thể xóa thư mục được quản lý của mình bất kỳ lúc nào.

Phiên bản

AWS Directory Service dành cho Microsoft Active Directory có hai phiên bản, giúp bạn tạo Active Directory được quản lý nhằm đáp ứng nhu cầu của tổ chức. Bạn có thể sử dụng cả Phiên bản tiêu chuẩn và Phiên bản doanh nghiệp làm thư mục chính của tổ chức để quản lý người dùng, thiết bị và máy tính. Bạn cũng có thể sử dụng cả hai phiên bản để tạo kho tài nguyên và mở rộng AD tại chỗ của bạn lên Đám mây AWS. Kho tài nguyên dựa vào mối quan hệ tin cậy với AD tại chỗ của bạn để cho phép bạn sử dụng thông tin xác thực AD tại chỗ để truy cập các ứng dụng và tài nguyên AWS. Trong mô hình kho tài nguyên, người dùng được quản lý trong AD tại chỗ và kho tài nguyên được sử dụng để quản lý các tài nguyên AWS của bạn. Cả hai phiên bản đều hỗ trợ tạo thêm bộ điều khiển miền để tăng tính dư thừa và hiệu suất của thư mục được quản lý của bạn.

Phiên bản tiêu chuẩn

AWS Managed Microsoft AD (Phiên bản tiêu chuẩn) được tối ưu hóa làm thư mục chính dành cho các doanh nghiệp vừa và nhỏ có số lượng nhân viên tối đa là 5.000. AWS Managed Microsoft AD cung cấp cho bạn đủ dung lượng lưu trữ để hỗ trợ lên tới 30.000* đối tượng thư mục, chẳng hạn như người dùng, nhóm và máy tính.

Phiên bản doanh nghiệp

AWS Managed Microsoft AD (Phiên bản doanh nghiệp) được thiết kế để hỗ trợ các tổ chức có tối đa 500.000* đối tượng thư mục.

Bảng so sánh

  Phiên bản tiêu chuẩn Phiên bản doanh nghiệp
Dung lượng lưu trữ dành cho các đối tượng thư mục 1 GB 17 GB
Tổng số đối tượng thư mục 30.000* 500.000*

*Giới hạn trên chỉ là giá trị gần đúng. Việc thư mục của bạn có thể hỗ trợ nhiều hay ít đối tượng thư mục hơn tùy thuộc vào kích thước của đối tượng thư mục và hành vi cũng như nhu cầu và hiệu suất của ứng dụng.

Chia sẻ thư mục – Giá

AWS Directory Service dành cho Microsoft Active Directory cho phép bạn sử dụng thư mục trong một tài khoản và chia sẻ thư mục đó với nhiều tài khoản và VPC. Phí chia sẻ theo giờ được áp dụng cho mỗi tài khoản bổ sung mà bạn chia sẻ thư mục. Không tính phí chia sẻ đối với các VPC khác mà bạn chia sẻ thư mục hoặc đối với tài khoản mà bạn cài đặt thư mục. Phí chia sẻ của Phiên bản tiêu chuẩn và Phiên bản doanh nghiệp đối với các khu vực khác nhau được liệt kê trong bảng giá bên dưới. Tính năng chia sẻ thư mục không đủ điều kiện cho dùng thử miễn phí.

Nhân rộng đa khu vực – Mức giá truyền dữ liệu

AWS Directory Service dành cho Microsoft Active Directory (Phiên bản doanh nghiệp) cho phép bạn triển khai và sử dụng một thư mục duy nhất trên nhiều Khu vực AWS. Một mức phí được tính trên mỗi GB dữ liệu mà bạn chuyển “ra ngoài” từ bộ điều khiển miền của bạn sang các Khu vực AWS khác nơi bạn đã triển khai thư mục của mình. Phí truyền dữ liệu cho các khu vực khác nhau được liệt kê trong bảng giá bên dưới. Tính năng truyền dữ liệu để nhân rộng nhiều khu vực không đủ điều kiện để dùng thử miễn phí.

Dùng thử miễn phí trong 30 ngày

Bạn có thể dùng thử AWS Directory Service dành cho Microsoft Active Directory miễn phí thông qua chương trình dùng thử Directory Service miễn phí trong 30 ngày. Dùng thử Directory Service miễn phí trong 30 ngày cung cấp cho bạn 1.500 giờ sử dụng bộ điều khiển miền trên tất cả các thư mục được quản lý Directory Service trong 30 ngày đầu tiên với tư cách là khách hàng của Directory Service. AWS đếm số giờ dùng thử Directory Service miễn phí trong 30 ngày dựa trên loại thư mục được quản lý và số bộ điều khiển miền mà bạn tạo. Để biết thêm chi tiết, hãy xem Dùng thử Directory Service miễn phí trong 30 ngày.

Bảng giá

Giá trong bảng sau dựa trên khu vực mà thư mục được quản lý của bạn đang chạy. Đối với mỗi thư mục được quản lý AWS Directory Service dành cho Microsoft Active Directory, AWS sẽ tự động tạo tối thiểu hai bộ điều khiển miền nhằm mang lại độ sẵn sàng cao. Bạn có thể tăng quy mô thư mục được quản lý bằng cách tạo thêm bộ điều khiển miền để cải thiện độ sẵn sàng và hiệu suất của thư mục được quản lý.

Giá cả (khác nhau tùy theo khu vực)

Giá mỗi GB dữ liệu được truyền “ra ngoài” bộ điều khiển miền của bạn để nhân rộng nhiều khu vực: 

Để biết chi tiết về giá của Simple AD và AD Connector, hãy xem Giá cả các loại thư mục khác.

Ví dụ về giá

Ví dụ 1: Một thư mục được quản lý có hai bộ điều khiển miền mặc định (không có thư mục chia sẻ)

Nếu bạn là khách hàng mới của AWS Directory Service và tạo thư mục được quản lý Directory Service dành cho Microsoft Active Directory (Phiên bản doanh nghiệp) ở khu vực Miền Đông Hoa Kỳ (Ohio) có hai bộ điều khiển miền mặc định và chạy thư mục được quản lý đó 24 giờ mỗi ngày trong 60 ngày, AWS sẽ tính phí bạn như sau:

Dùng thử AWS Directory Service miễn phí trong 30 ngày gồm 1.500 giờ sử dụng trên tất cả các thư mục được quản lý Directory Service đủ điều kiện của bạn. Mỗi bộ điều khiển miền trong Microsoft Active Directory được quản lý của bạn sử dụng một giờ dùng thử miễn phí trong tổng số giờ chạy của bộ điều khiển miền. Số giờ không sử dụng sẽ không được cộng dồn. Theo mặc định, AWS sẽ thay mặt bạn tạo tối thiểu hai bộ điều khiển miền.

Bản tóm tắt phí trong 30 ngày đầu tiên

Bạn không phải trả thêm bất kỳ khoản phí nào trong 30 ngày đầu tiên.

AWS Directory Service dành cho Microsoft Active Directory có mức phí là                         0 USD

24 giờ x 30 ngày = 720 giờ trên mỗi bộ điều khiển miền

2 bộ điều khiển miền trên mỗi thư mục được quản lý (tối thiểu)

720 giờ x 2 bộ điều khiển miền = 1.440 giờ sử dụng bộ điều khiển miền

1.440 giờ tổng cộng – 1.500 giờ dùng thử miễn phí có giới hạn = 0 giờ chịu phí sử dụng bộ điều khiển miền

Sau 30 ngày hoặc 1.500 giờ dùng thử miễn phí (tùy theo điều kiện nào đến trước), AWS sẽ tính phí bạn mức giá theo giờ cho mỗi thư mục được quản lý.

Bản tóm tắt phí sau 30 ngày đầu tiên

Hóa đơn của bạn cho 30 ngày sử dụng đầu tiên sau khi hết hạn dùng thử là 288 USD.

AWS Directory Service dành cho Microsoft Active Directory có mức phí là                          288 USD

24 giờ x 30 ngày = 720 giờ trên mỗi bộ điều khiển miền

2 bộ điều khiển miền trên mỗi thư mục được quản lý (tối thiểu)

720 giờ x 2 bộ điều khiển miền = 1.440 giờ sử dụng bộ điều khiển miền

1.440 giờ x 0.2 USD trên mỗi giờ sử dụng bộ điều khiển miền = 288 USD

Lưu ý rằng mặc dù bảng giá trên trang này liệt kê chi phí theo giờ cho mỗi thư mục được quản lý (0.4 USD trên mỗi giờ), hóa đơn AWS của bạn liệt kê mỗi bộ điều khiển miền là một khoản riêng. Hóa đơn của bạn hiển thị hai bộ điều khiển miền, mỗi bộ điều khiển có chi phí là 0.2 USD mỗi giờ, tổng cộng là 144 USD mỗi bộ điều khiển miền.

Trong tương lai, bạn sẽ được tính phí mức giá theo giờ cho mỗi thư mục được quản lý cộng với bất kỳ bộ điều khiển miền nào khác.

Ví dụ 2: Một thư mục được quản lý có hai bộ điều khiển miền mặc định và được chia sẻ với 3 tài khoản khác

Bạn là khách hàng mới của AWS Directory Service và tạo thư mục được quản lý Directory Service dành cho Microsoft Active Directory (Phiên bản doanh nghiệp) trong một tài khoản ở khu vực Miền Đông Hoa Kỳ (Ohio) có hai bộ điều khiển miền mặc định. Nếu bạn chia sẻ thư mục này với 3 tài khoản khác và chạy thư mục 24 giờ mỗi ngày trong 60 ngày, AWS sẽ tính phí bạn như sau:

Dùng thử AWS Directory Service miễn phí trong 30 ngày gồm 1.500 giờ sử dụng trên tất cả các thư mục được quản lý Directory Service đủ điều kiện của bạn. Mỗi bộ điều khiển miền trong Microsoft Active Directory được quản lý của bạn sử dụng một giờ dùng thử miễn phí trong tổng số giờ chạy của bộ điều khiển miền. Số giờ không sử dụng sẽ không được cộng dồn. Theo mặc định, AWS sẽ thay mặt bạn tạo tối thiểu hai bộ điều khiển miền. Tính năng chia sẻ thư mục không đủ điều kiện cho dùng thử miễn phí. 

Bản tóm tắt phí trong 30 ngày đầu tiên

Bạn không phải trả thêm bất kỳ khoản phí nào khi sử dụng bộ điều khiển miền trong 30 ngày đầu tiên.

AWS Directory Service dành cho Microsoft Active Directory có mức phí là                         129.6 USD

(bao gồm phí sử dụng bộ điều khiển miền + phí sử dụng thư mục được quản lý chia sẻ)

1. Phí sử dụng bộ điều khiển miền:                                                                                   0 USD  

24 giờ x 30 ngày = 720 giờ trên mỗi bộ điều khiển miền

2 bộ điều khiển miền trên mỗi thư mục được quản lý (tối thiểu)

720 giờ x 2 bộ điều khiển miền = 1.440 giờ sử dụng bộ điều khiển miền

1.440 giờ tổng cộng – 1.500 giờ dùng thử miễn phí có giới hạn = 0 giờ chịu phí sử dụng bộ điều khiển miền

2. Phí sử dụng thư mục được quản lý chia sẻ:                                                                   129.6 USD

24 giờ x 30 ngày = 720 giờ trên mỗi thư mục chia sẻ của miền

3 tài khoản dùng chung 1 thư mục

720 giờ x 3 tài khoản x 1 thư mục chia sẻ = 2.160 giờ sử dụng thư mục chia sẻ

2.160 giờ x 0.06 USD trên mỗi giờ sử dụng thư mục chia sẻ = 129.6 USD 

Sau 30 ngày hoặc 1.500 giờ dùng thử miễn phí (tùy theo điều kiện nào đến trước), AWS sẽ tính phí bạn mức giá theo giờ cho mỗi thư mục được quản lý.

 

Bản tóm tắt phí sau 30 ngày đầu tiên

Hóa đơn của bạn cho 30 ngày sử dụng đầu tiên sau khi hết hạn dùng thử là 288 USD.

AWS Directory Service dành cho Microsoft Active Directory có mức phí là                          417.6 USD

(bao gồm phí sử dụng bộ điều khiển miền + phí sử dụng thư mục được quản lý chia sẻ)

1. Phí sử dụng bộ điều khiển miền:                                                                                   288 USD

24 giờ x 30 ngày = 720 giờ trên mỗi bộ điều khiển miền

2 bộ điều khiển miền trên mỗi thư mục được quản lý (tối thiểu)

720 giờ x 2 bộ điều khiển miền = 1.440 giờ sử dụng bộ điều khiển miền

1.440 giờ x 0.2 USD trên mỗi giờ sử dụng bộ điều khiển miền = 288 USD

2. Phí sử dụng thư mục được quản lý chia sẻ:                                                                     129.6 USD

24 giờ x 30 ngày = 720 giờ trên mỗi thư mục chia sẻ của miền

3 tài khoản dùng chung 1 thư mục

720 giờ x 3 tài khoản x 1 thư mục chia sẻ = 2.160 giờ sử dụng thư mục chia sẻ

2.160 giờ x 0.06 USD trên mỗi giờ sử dụng thư mục chia sẻ = 129.6 USD

Lưu ý rằng mặc dù bảng giá trên trang này liệt kê chi phí theo giờ cho mỗi thư mục được quản lý (0.4 USD trên mỗi giờ), hóa đơn AWS của bạn liệt kê mỗi bộ điều khiển miền là một khoản riêng. Hóa đơn của bạn hiển thị hai bộ điều khiển miền, mỗi bộ điều khiển có chi phí là 0.2 USD mỗi giờ, tổng cộng là 144 USD mỗi bộ điều khiển miền.

Trong tương lai, bạn sẽ được tính phí mức giá theo giờ cho mỗi thư mục được quản lý cộng với bất kỳ bộ điều khiển miền nào khác.

Ví dụ 3: Một thư mục được quản lý có thêm một bộ điều khiển miền (không có thư mục chia sẻ)

Nếu bạn là khách hàng mới của AWS Directory Service và tạo thư mục được quản lý Directory Service dành cho Microsoft Active Directory (Phiên bản doanh nghiệp) ở khu vực Miền Đông Hoa Kỳ (Ohio) có thêm một bộ điều khiển miền (tổng cộng ba bộ điều khiển miền) và chạy thư mục được quản lý đó 24 giờ mỗi ngày trong 60 ngày, AWS sẽ tính phí bạn như sau:

Dùng thử AWS Directory Service miễn phí trong 30 ngày gồm 1.500 giờ sử dụng trên tất cả các thư mục được quản lý Directory Service đủ điều kiện của bạn. Mỗi bộ điều khiển miền trong Microsoft Active Directory được quản lý của bạn sử dụng một giờ dùng thử miễn phí trong tổng số giờ chạy của bộ điều khiển miền.

Bản tóm tắt phí trong 30 ngày đầu tiên

Hóa đơn của bạn cho 30 ngày sử dụng đầu tiên là 132 USD.

AWS Directory Service dành cho Microsoft Active Directory có mức phí là       132 USD

24 giờ x 30 ngày = 720 giờ trên mỗi bộ điều khiển miền

2 bộ điều khiển miền trên mỗi thư mục được quản lý (tối thiểu) + 1 bộ điều khiển miền bổ sung = 3 bộ điều khiển miền

720 giờ x 3 bộ điều khiển miền = 2.160 giờ sử dụng bộ điều khiển miền

2.160 giờ tổng cộng – 1.500 giờ dùng thử miễn phí có giới hạn = 660 giờ chịu phí sử dụng bộ điều khiển miền

660 giờ chịu phí x 0.2 USD trên mỗi giờ sử dụng bộ điều khiển miền = 132 USD

Lưu ý rằng mặc dù bảng giá trên trang này liệt kê chi phí hàng giờ cho mỗi thư mục được quản lý (0.4 USD trên mỗi giờ), hóa đơn AWS của bạn liệt kê mỗi bộ điều khiển miền là một khoản riêng. Hóa đơn của bạn hiển thị ba bộ điều khiển miền, mỗi bộ điều khiển có chi phí là 0.2 USD mỗi giờ, tổng cộng là 44 USD mỗi bộ điều khiển miền.

Sau 30 ngày hoặc 1.500 giờ dùng thử miễn phí (tùy theo điều kiện nào đến trước), AWS sẽ tính phí bạn mức giá theo giờ cho mỗi thư mục được quản lý cộng với bất kỳ bộ điều khiển miền nào khác.

Bản tóm tắt phí sau 30 ngày đầu tiên

Hóa đơn của bạn cho 30 ngày sử dụng đầu tiên sau khi hết hạn dùng thử là 432 USD.

AWS Directory Service dành cho Microsoft Active Directory có mức phí là         432 USD

24 giờ x 30 ngày = 720 giờ trên mỗi bộ điều khiển miền

2 bộ điều khiển miền trên mỗi thư mục được quản lý (tối thiểu) + 1 bộ điều khiển miền bổ sung = 3 bộ điều khiển miền

720 giờ x 3 bộ điều khiển miền = 2.160 giờ sử dụng bộ điều khiển miền

2.160 giờ x 0.2 USD trên mỗi giờ sử dụng bộ điều khiển miền = 432 USD

Ngoài ra, lưu ý rằng mặc dù bảng giá trên trang này liệt kê chi phí hàng giờ cho mỗi thư mục được quản lý (0.4 USD trên mỗi giờ), hóa đơn AWS của bạn liệt kê mỗi bộ điều khiển miền là một khoản riêng. Hóa đơn của bạn hiển thị ba bộ điều khiển miền, mỗi bộ điều khiển có chi phí là 0.2 USD mỗi giờ, tổng cộng là 144 USD mỗi bộ điều khiển miền.

Trong tương lai, bạn sẽ được tính phí mức giá theo giờ cho mỗi thư mục được quản lý cộng với bất kỳ bộ điều khiển miền nào khác.

Tìm hiểu cách bắt đầu với AWS Directory Service

Truy cập trang hướng dẫn bắt đầu
Bạn đã sẵn sàng xây dựng chưa?
Bắt đầu với AWS Directory Service
Bạn có thêm câu hỏi?
Liên hệ với chúng tôi