Hướng dẫn 10 phút

Bắt đầu bằng một hướng dẫn đơn giản “Xin chào, Thế giới!” để trải nghiệm thực tế sản phẩm AWS.

1