Sản phẩm đám mây AWS

Amazon Web Services cung cấp nhiều sản phẩm dựa trên đám mây toàn cầu nhằm giúp các tổ chức di chuyển nhanh hơn, chi phí CNTT thấp hơn và mở rộng quy mô.

Tìm kiếm tất cả các sản phẩm AWS

Tên dịch vụ
  • Tên dịch vụ
  • Danh mục sản phẩm
  • Ngày khởi chạy (mới nhất trước)
  • Ngày khởi chạy (cũ nhất trước)
Không tìm thấy kết quả
1

Mạng lưới các Khu vực AWS trên toàn cầu

Đám mây AWS trải rộng trên 102 Vùng sẵn sàng tại 32 khu vực địa lý trên khắp thế giới và đã công bố kế hoạch tăng thêm 15 Vùng sẵn sàng và 5 Khu vực AWS khác tại Canada, Đức, Malaysia, New Zealand và Thái Lan.
Skip Map