Tích hợp ứng dụng trên AWS

Tích hợp hệ thống phân tán và ứng dụng serverless với ít mã hơn
Tích hợp ứng dụng trên AWS là một bộ dịch vụ cho phép giao tiếp giữa các thành phần được tách riêng trong vi dịch vụ, hệ thống phân tán và các ứng dụng serverless. Bạn không cần phải điều chỉnh lại toàn bộ kiến trúc của mình để đạt được lợi ích - việc phân tách ứng dụng ở bất kỳ quy mô nào cũng có thể làm giảm tác động của các thay đổi, giúp dễ dàng cập nhật và nhanh chóng phát hành tính năng mới hơn.
Phát triển nhanh chóng
Sử dụng các dịch vụ tích hợp ứng dụng để kết nối ứng dụng, bạn không còn cần phải viết mã tùy chỉnh để kích hoạt khả năng tương tác nữa. Tính năng này cũng hạn chế mã bổ sung có thể được lặp lại trong các vi dịch vụ và chức năng của bạn.
Tập trung vào sáng tạo
Dịch vụ tích hợp ứng dụng chuyển trách nhiệm vận hành của bạn sang cho AWS, vì vậy, bạn có thể tập trung vào công việc phát triển và sáng tạo. Với automatic scaling, bạn không cần phải cung cấp, vá lỗi và quản lý máy chủ nữa.
Quy mô và lỗi không liên quan đến nhau
Phân tách ứng dụng của bạn bằng dịch vụ tích hợp ứng dụng cho phép ứng dụng duy trì khả năng tương tác, nhưng nếu một dịch vụ có lỗi hoặc tăng vọt khối lượng công việc thì cũng không ảnh hưởng đến các dịch vụ còn lại.
Nhắn tin với sự tư tin
Dịch vụ nhắn tin tích hợp ứng dụng có thể đáp ứng bất kỳ mức độ thông lượng nào và sử dụng lưu trữ tin nhắn trên nhiều vùng sẵn sàng, đảm bảo sự sẵn sàng và độ bền cao.

Dịch vụ tích hợp ứng dụng AWS

Danh mục
Đó là gì
Dịch vụ AWS
Nhắn tin
Lưu lượng cao đáng tin cậy thông báo đẩy bằng cơ chế pub/sub, SMS, email và di động

Amazon Simple Notification Servie (SNS)

Chủ đề thông báo được quản lý cho pub/sub.

Hàng đợi tin nhắn có chức năng gửi, lưu trữ và nhận tin nhắn giữa các thành phần ứng dụng ở bất cứ dung lượng nào

Amazon Simple Queue Service (SQS)

Hàng đợi tin nhắn được quản lý.

Trình trung chuyển tin nhắn cho Apache ActiveMQ giúp dễ dàng di chuyển và cho phép kiến trúc lai

Amazon MQ

Trình trung chuyển tin nhắn được quản lý dành cho ActiveMQ.

Luồng công việc
Điều phối nhiều dịch vụ AWS thành luồng công việc serverless để bạn có thể xây dựng và cập nhật ứng dụng nhanh chóng

AWS Step Functions

Điều phối dành cho ứng dụng được phân phối.

Quản lý API
Tạo, phát hành, duy trì, giám sát và bảo vệ API ở mọi quy mô cho các khối lượng công việc serverless và ứng dụng web

Amazon API Gateway

Xây dựng, triển khai và quản lý API

Tạo một API linh hoạt để truy cập, thao tác và kết hợp dữ liệu từ một hoặc nhiều nguồn dữ liệu một cách an toàn

AWS AppSync

Tăng cường sức mạnh cho ứng dụng của bạn với dữ liệu phù hợp từ nhiều nguồn, trên quy mô lớn.

Bus sự kiện
Xây dựng kiến trúc theo sự kiện kết nối dữ liệu ứng dụng từ ứng dụng của chính bạn, SaaS và dịch vụ AWS

Amazon Event Bridge

Bus sự kiện serverless dành cho ứng dụng SaaS và dịch vụ AWS.

Tích hợp API không dùng mã
Tự động hóa luồng dữ liệu giữa ứng dụng SaaS và dịch vụ AWS ở gần như mọi quy mô mà không cần dùng mã.

Amazon AppFlow

Tích hợp bảo mật ứng dụng và tự động hóa luồng dữ liệu ở gần như mọi quy mô mà không cần dùng mã.

Dịch vụ tích hợp ứng dụng AWS

Danh mục Đó là gì Dịch vụ AWS
Nhắn tin Lưu lượng cao đáng tin cậy thông báo đẩy bằng cơ chế pub/sub, SMS, email và di động Amazon Simple Notification Service (SNS)
Hàng đợi tin nhắn có chức năng gửi, lưu trữ và nhận tin nhắn giữa các thành phần ứng dụng ở bất cứ dung lượng nào Amazon Simple Queue Service (SQS)
Trình trung chuyển tin nhắn cho Apache ActiveMQ giúp dễ dàng di chuyển và cho phép kiến trúc lai Amazon MQ
Luồng công việc Điều phối nhiều dịch vụ AWS thành luồng công việc serverless để bạn có thể xây dựng và cập nhật ứng dụng nhanh chóng AWS Step Functions
Quản lý API Tạo, phát hành, duy trì, giám sát và bảo vệ API ở mọi quy mô cho các khối lượng công việc serverless và ứng dụng web Amazon API Gateway
Tạo một API linh hoạt để truy cập, thao tác và kết hợp dữ liệu từ một hoặc nhiều nguồn dữ liệu một cách an toàn AWS App Sync
Bus sự kiện Xây dựng kiến trúc theo sự kiện kết nối dữ liệu ứng dụng từ ứng dụng của chính bạn, SaaS và dịch vụ AWS Amazon EventBridge
Tích hợp API không dùng mã Tự động hóa luồng dữ liệu giữa ứng dụng SaaS và dịch vụ AWS ở gần như mọi quy mô mà không cần dùng mã. Amazon AppFlow

“Chúng tôi hiện có một nền tảng linh hoạt và có thể thay đổi quy mô để thực hiện tất cả những điều tuyệt vời nhất trên đó. Cũng giống như việc khám phá không gian vậy, chúng tôi chỉ mới bắt đầu tưởng tượng về tất cả những điều chúng tôi có khả năng thực hiện với nó.”

- Bryan Walls
Chuyên gia hình ảnh, Phó Giám đốc Chương trình, NASA