Theo mặc định, Amazon RDS tạo và lưu các bản sao lưu tự động của phiên bản CSDL của bạn một cách bảo mật trong Amazon S3 theo khoảng thời gian lưu giữ do người dùng xác định. Ngoài ra, bạn có thể tạo ảnh chụp nhanh, đây là các bản sao lưu do người dùng khởi tạo từ phiên bản của bạn và được lưu giữ đến khi bạn chủ động xóa đi.

Bạn có thể tạo một phiên bản mới từ ảnh chụp nhanh cơ sở dữ liệu bất kể khi nào bạn muốn. Mặc dù ảnh chụp nhanh cơ sơ dữ liệu vận hành tương tự như các bản sao lưu đầy đủ, bạn chỉ bị tính phí đối với dung lượng lưu trữ gia tăng.

Bắt đầu sử dụng AWS miễn phí

Tạo tài khoản miễn phí

Bậc miễn phí của AWS cho phép sử dụng Phiên bản CSDL Micro miễn phí trong 750 giờ mỗi tháng trong thời gian một năm, 20 GB dung lượng lưu trữ và 20 GB để sao lưu với Amazon Relational Database Service (RDS).

Xem chi tiết về Bậc miễn phí của AWS »

Tính năng sao lưu tự động của Amazon RDS được bật theo mặc định sẽ sao lưu cơ sở dữ liệu và bản ghi giao dịch của bạn. Amazon RDS tự động tạo ảnh chụp nhanh ổ đĩa lưu trữ phiên bản CSDL của bạn, sao lưu toàn bộ phiên bản CSDL chứ không chỉ các cơ sở dữ liệu riêng lẻ.  

Quá trình sao lưu này diễn ra trong thời gian 30 phút hàng ngày mà người dùng có thể cấu hình, được gọi là khung thời gian sao lưu. Các bản sao lưu tự động được giữ theo số ngày do bạn cấu hình (được gọi là khoảng thời gian lưu giữ sao lưu). Có thể cấu hình khoảng thời gian lưu giữ bản sao lưu tự động của bạn lên tới ba mươi lăm ngày.

Bạn có thể khôi phục phiên bản CSDL của mình về bất kỳ thời gian cụ thể nào trong khoảng thời gian lưu giữ bản sao lưu và tạo ra phiên bản CSDL mới. Để khôi phục phiên bản cơ sở dữ liệu, bạn có thể sử dụng Bảng điều khiển AWS hoặc Giao diện dòng lệnh.

Để xác định thời điểm khôi phục gần nhất cho phiên bản CSDL, hãy sử dụng Bảng điều khiển AWS hoặc Giao diện dòng lệnh để xem giá trị trả về trong trường LatestRestorableTime cho phiên bản CSDL. Thời điểm khôi phục gần nhất cho phiên bản CSDL thường cách 5 phút so với thời gian hiện tại.  

Ảnh chụp nhanh cơ sở dữ liệu là các bản sao lưu do người dùng khởi tạo từ phiên bản được lưu trữ trên Amazon S3 và được lưu giữ đến khi bạn chủ động xóa đi. Bạn có thể tạo một phiên bản mới từ ảnh chụp nhanh cơ sở dữ liệu bất kể khi nào bạn muốn. Mặc dù ảnh chụp nhanh cơ sơ dữ liệu vận hành tương tự như các bản sao lưu đầy đủ, bạn chỉ bị tính phí đối với dung lượng lưu trữ gia tăng.

Với Amazon RDS, bạn có thể sao chép ảnh chụp nhanh CSDL và ảnh chụp nhanh cụm CSDL. Bạn có thể sao chép ảnh chụp nhanh được chụp tự động hoặc thủ công. Sau khi bạn sao chép ảnh chụp nhanh, bản sao đó là ảnh chụp nhanh thủ công. Bạn có thể sao chép ảnh chụp nhanh trong cùng Khu vực AWS, giữa các Khu vực AWS và giữa các tài khoản AWS.

Sử dụng Amazon RDS, bạn có thể chia sẻ ảnh chụp nhanh CSDL thủ công hoặc ảnh chụp nhanh cụm CSDL với các tài khoản AWS khác. Việc chia sẻ ảnh chụp nhanh CSDL thủ công hoặc ảnh chụp nhanh cụm CSDL, dù được mã hóa hay chưa được mã hóa, cho phép các tài khoản AWS được cấp quyền sao chép ảnh chụp nhanh.

Việc chia sẻ ảnh chụp nhanh CSDL thủ công chưa được mã hóa cho phép các tài khoản AWS được cấp quyền trực tiếp khôi phục phiên bản CSDL từ ảnh chụp nhanh thay vì tạo bản sao và khôi phục từ bản sao đó. Ảnh chụp nhanh CSDL thủ công được mã hóa không hỗ trợ thao tác này.

Việc chia sẻ ảnh chụp nhanh cụm CSDL thủ công, dù được mã hóa hay chưa được mã hóa, cho phép các tài khoản AWS được cấp quyền trực tiếp khôi phục cụm CSDL từ ảnh chụp nhanh thay vì tạo bản sao và khôi phục từ bản sao đó.