Duyệt xem đồ họa thông tin này để xem cách các lớp lưu trữ Amazon S3 cung cấp cho bạn dung lượng lưu trữ chi phí thấp nhất cho các mẫu truy cập khác nhau và hầu hết mọi trường hợp sử dụng. 

Amazon S3 storage classes infographic 2023

Phân tích chuyên sâu về Amazon S3

Bạn muốn tìm hiểu thêm về Amazon S3? Xem đồ họa thông tin để quản lý truy cập và bảo mật, quản lý kho lưu trữ và xây dựng các hồ dữ liệu bên dưới.