Duyệt qua đồ họa thông tin này để xem các lớp lưu trữ Amazon S3 cung cấp cho bạn dung lượng lưu trữ chi phí thấp nhất cho các mẫu truy cập khác nhau và hầu như mọi trường hợp sử dụng. Bạn có thể tải tệp PDF ở cuối trang.

Đồ họa thông tin trong Dịch vụ lưu trữ đơn giản của Amazon (s3)

Phân tích chuyên sâu về Amazon S3

Bạn muốn tìm hiểu thêm về Amazon S3? Xem đồ họa thông tin để quản lý truy cập và bảo mật, quản lý kho lưu trữ và xây dựng các hồ dữ liệu bên dưới.