12/10/2017 05:00 giờ PDT

Đội ngũ Bảo mật Xen đã phát hành bản Khuyến cáo bảo mật 236-244 liên quan đến phần mềm giám sát máy ảo Xen. Dữ liệu và phiên bản của khách hàng AWS không bị ảnh hưởng bởi sự cố này, và khách hàng không cần thực hiện hành động nào khác.