8/5/2018 10:00 SA PDT

Mã định danh CVE: CVE-2018-8897

Đội ngũ bảo mật Xen đã phát hành các Bản tư vấn bảo mật Xen 260, 261262 liên quan đến hypervisor Xen. Dữ liệu và phiên bản của khách hàng AWS không bị ảnh hưởng bởi sự cố này và khách hàng không cần thực hiện hành động gì.