05/12/2018 12:00 CH PST

AWS đã biết về sự cố bảo mật gần đây trong Kubernetes với mã định danh CVE được gán CVE-2018-1002105. Amazon Elastic Container Service for Kubernetes (EKS) thay mặt khách hàng quản lý mặt phẳng điều khiển Kubernetes. Chúng tôi đã hoàn thành thao tác vá nhóm Amazon EKS. Tất cả các cụm EKS Kubernetes hiện đang chạy một phiên bản Kubernetes không bị ảnh hưởng bởi sự cố này. Khách hàng không cần thực hiện hành động nào để nhận được những bản cập nhật này.