Ngày phát hành lần đầu: 22/09/2020 8:45 SA giờ PST

Mã định danh CVE: CVE-2020-25595

AWS đã biết về bản Tư vấn bảo mật Xen 337 do đội ngũ Bảo mật của Xen phát hành ngày 22 tháng 9 năm 2020. Các phiên bản dựa trên Nitro không bị ảnh hưởng. Vấn đề này phụ thuộc vào các thiết bị PCI chuyển qua phiên bản của khách hàng thể hiện hành vi không có trong thông số kỹ thuật của thiết bị PCI. EC2 không dùng các thiết bị đó và khách hàng sẽ không cần thực hiện hành động nào.