17/12/2015 6:40 SA PST

Đội ngũ bảo mật Xen đã cho ra mắt Tư vấn bảo mật Xen 155, 157, 164, 165166. Chúng tôi đã đánh giá những thông tin tư vấn này và thực hiện các hành động phù hợp để đảm bảo không khách hàng nào bị ảnh hưởng bởi những sự cố này. Khách hàng sẽ không phải thực hiện hành động nào.