29/10/2015 6:00 SA PDT


Đội ngũ bảo mật Xen đã cho ra mắt Tư vấn bảo mật Xen 145-153 liên quan đến hypervisor Xen. Dữ liệu và phiên bản của khách hàng AWS không bị ảnh hưởng bởi những sự cố này và khách hàng không cần thực hiện hành động gì khác.


Có thể xem thông tin về tư vấn ở dưới đây:

http://xenbits.xen.org/xsa/