13/9/2016 11:45 SA PDT

Chúng tôi đã xem xét Amazon RDS để tìm hiểu mức độ ảnh hưởng của sự cố được mô tả trong CVE-2016-6662. Chúng tôi đã xác định rằng các tài nguyên của khách hàng AWS không bị ảnh hưởng bởi sự cố này.