24/11/2014 5:00 CH PST-

Oracle đã thông báo về các sự cố bảo mật và bản vá phần mềm liên quan có ảnh hưởng đến Oracle RDBMS 11.2.0.3 và 11.2.0.4. Thông tin chi tiết về những sự cố này có tại đây: http://www.oracle.com/technetwork/topics/security/cpuoct2014-1972960.html#AppendixDB.

Khách hàng Amazon RDS chạy phiên bản Oracle 11.2.0.3 và 11.2.0.4 nên cập nhật lên phiên bản mới phát hành là 11.2.0.3v2 và 11.2.0.4v3, trong đó có bao gồm Cập nhật bản vá quan trọng. Xin lưu ý là Oracle không tạo bản vá cho phiên bản 11.2.0.2. Nếu bạn chạy phiên bản đó, chúng tôi khuyên bạn nên nâng cấp lên phiên bản được hỗ trợ 11.2.0.4v3 hoặc 11.2.0.3v2. Nếu ở tùy chọn Tự động nâng cấp phiên bản phụ, bạn đã chọn 'Có' thì phiên bản cơ sở dữ liệu của bạn sẽ tự động được nâng cấp trong cửa sổ bảo trì. Bạn cũng có thể nâng cấp phiên bản của bạn vào thời điểm bạn chọn trước cửa sổ bảo trì bằng cách sử dụng thao tác Sửa đổi theo như mô tả trên trang http://docs.aws.amazon.com/AmazonRDS/latest/UserGuide/USER_UpgradeInstance.html. Vào thời điểm nâng cấp, các phiên bản cơ sở dữ liệu của bạn (dù là một Vùng sẵn sàng hay nhiều Vùng sẵn sàng) đều sẽ phải khởi động lại và không hoạt động trong ít phút.

Để biết thêm thông tin về các sự cố bảo mật với Oracle Core RDBMS, vui lòng xem:

Để biết thêm thông tin về việc nâng cấp phiên bản cơ sở dữ liệu của bạn, hãy truy cập:

Tóm tắt các hành động đề xuất như sau:

  • Nâng cấp phiên bản 11.2.0.4 và 11.2.0.3 lên phiên bản mới 11.2.0.4v3 và 11.2.0.3v2 vào thời điểm bạn chọn bằng cách làm theo hướng dẫn trong liên kết trên
  • Nâng cấp phiên bản 11.2.0.2 lên phiên bản mới hơn vào thời điểm bạn chọn bằng cách làm theo hướng dẫn trong liên kết trên