8/4/2014

Elastic Load Balancing: Chúng tôi có thể xác nhận rằng mọi cân bằng tải bị ảnh hưởng bởi sự cố được mô tả trong CVE-2014-0160 hiện đã được cập nhật tại tất cả các Khu vực. Nếu bạn đang chấm dứt kết nối SSL trên Cân bằng tải co giãn thì lỗi Heartbleed không còn tác động đến bạn nữa. Để thêm phần cẩn trọng, chúng tôi khuyên bạn nên luân chuyển chứng nhận SSL bằng thông tin được cung cấp trong tài liệu về Elastic Load Balancing này: http://docs.aws.amazon.com/ElasticLoadBalancing/latest/DeveloperGuide/US_UpdatingLoadBalancerSSL.html