28/07/2015 - 3:00 chiều Giờ PST

Các sự cố được mô tả trong bản tư vấn bảo mật ISC BIND (CVE-2015-5477) đăng tại https://kb.isc.org/article/AA-01272/0 không ảnh hưởng đến dịch vụ AWS.

Đội ngũ Amazon Linux AMI đã cập nhật BIND để khắc phục sự cố này. Vui lòng xem https://alas.aws.amazon.com/ALAS-2015-573.html để biết thêm thông tin.