Ngày 29 tháng 9 năm 2009

Một lỗ hổng trong các phiên bản nhất định của nhân Linux cho phép người dùng cục bộ có được đặc quyền. Để khắc phục sự cố, EC2 đã phát hành bản vá 2.6.18 và 2.6.21 (AKI) và ramdisks (ARI). Chúng tôi đề nghị người dùng EC2 cập nhật AMI của họ và khởi chạy lại các phiên bản bị ảnh hưởng để tận dụng các nhân được vá.

Thông tin chi tiết về lỗ hổng và bản vá có sẵn tại: http://cve.mitre.org/cgi-bin/cvename.cgi?name=CVE-2009-2692 Lưu ý rằng lỗ hổng này ảnh hưởng đến tất cả các nhân Linux từ 2.6.0 đến 2.6.30.4 trừ khi được vá.

2.6.21 nhân có sẵn như dưới đây:

Khu vực Hoa Kỳ:

32-bit:

 • aki-6eaa4907
 • ari-e7dc3c8e
 • ami-48aa4921

64-bit:

 • aki-a3d737ca
 • ari-4fdf3f26
 • ami-f61dfd9f

Khu vực Châu Âu:

32-bit:

 • aki-02486376
 • ari-aa6348de
 • ami-0a48637e

64-bit:

 • aki-f2634886
 • ari-a06348d4
 • ami-927a51e6

Các mô-đun thích hợp có trong các bản tải xuống ec2 và nguồn đầy đủ có ở đây: http://ec2-downloads.s3.amazonaws.com/linux-2.6.21.7-2.fc8xen-ec2-v1.0-src.tgz

2.6.18 nhân có sẵn như dưới đây:

Khu vực Hoa Kỳ:

32-bit:

 • aki-f5c1219c
 • ari-dbc121b2

64-bit:

 • aki-e5c1218c
 • ari-e3c1218a

Khu vực Châu Âu:

32-bit:

 • aki-966a41e2
 • ari-906a41e4

64-bit:

 • aki-aa6a41de
 • ari-946a41e0

Các mô-đun thích hợp có trong các bản tải xuống ec2 và nguồn đầy đủ có ở đây: http://ec2-downloads.s3.amazonaws.com/xen-3.1.0-src-ec2-v1.2.tgz