09/01/2015 - 10:45 sáng Giờ PST - Cập nhật

Các sự cố được mô tả trong bản tư vấn bảo mật OpenSSL đăng tại https://www.openssl.org/news/secadv_20150108.txt không ảnh hưởng đến dịch vụ AWS, hoặc dịch vụ của chúng tôi đã có sẵn các biện pháp khắc phục.

 

--------------------------------------------------------------------------

 

08/01/2015 - 1:30 chiều Giờ PST

Chúng tôi đã lưu ý đến bản tư vấn OpenSSL đăng tại https://www.openssl.org/news/secadv_20150108.txt. Đội ngũ dự án OpenSSL đã phát hành OpenSSL với các phiên bản 1.0.1k, 1.0.0p và 0.9.8zd có sửa một số lỗi.

Chúng tôi hiện đang kiểm tra lại Dịch vụ AWS và sẽ cập nhật bản tin này trong vòng 48 giờ.