08/04/2014

Để khắc phục lỗi OpenSSL Heartbleed, một số phiên bản Amazon RDS PostgreSQL đã được khởi động lại để áp dụng bản sửa lỗi. Mọi phiên bản RDS vẫn đang hoạt động bình thường.