Ngày 3 tháng 12 năm 2009

Ngày 3 tháng 12 năm 2009 — AWS đã hoàn thành một tập hợp các bản cập nhật cho các trang web, ứng dụng và API dịch vụ của AWS để giảm thiểu rủi ro từ lỗ hổng trong thỏa thuận lại về SSL và TLS đã được báo cáo trước đây. Không có tác động đến khách hàng và không có hành động yêu cầu. Khách hàng có thể tùy ý cân nhắc cập nhật hệ thống của mình bằng bất kỳ bản vá hiện hành nào để đảm bảo giảm thiểu mọi rủi ro có thể xảy ra do các lỗ hổng SSL và TLS này.

Ngày 7 tháng 11 năm 2009 — Các nhà nghiên cứu bảo mật gần đây đã báo cáo lỗ hổng xen giữa (man-in-the-middle, MITM) liên quan đến tất cả các phiên bản của Bảo mật lớp vận chuyển (Transport Layer Security, TLS) và Lớp cổng bảo mật (Secure Sockets Layer, SSL), áp dụng với bất kỳ ứng dụng nào sử dụng các giao thức này. AWS hiện đang điều tra mọi tác động có thể có đối với dịch vụ AWS và sẽ cung cấp các bản cập nhật qua bản tin bảo mật này.