Ngày 13 tháng 10 năm 2009

Ngày 12 tháng 10 năm 2009 — Cuối tuần này xuất hiện những bài đăng trên blog và câu hỏi liên quan đến khả năng UDP gây tràn một phiên bản Amazon EC2. Chúng tôi đã và đang nghiên cứu vấn đề này và liên hệ với bên công bố các thí nghiệm này. Chúng tôi sẽ sớm cung cấp thêm thông tin về vấn đề này.

Ngày 13 tháng 10 năm 2009 — Chúng tôi đã có thể sao chép các điều kiện gây ra sự cố gây tràn UDP được mô tả hồi cuối tuần này. Chúng tôi đã thực hiện các thay đổi trong EC2 để loại bỏ những điều kiện đó và ngăn chặn hành vi này. Ngoài thử nghiệm riêng của chúng tôi, bên báo cáo vấn đề đã xác nhận rằng hành vi đó không lặp lại được nữa.