Ngày 11 tháng 9 năm 2012

Đội ngũ bảo mật Xen đã phát hành tám thông tin tư vấn bảo mật liên quan đến hypervisor Xen. Khách hàng AWS không bị ảnh hưởng bởi những vấn đề này. Có thể xem thông tin tư vấn ở dưới đây:


Thông tin tư vấn bảo mật Xen 12 (CVE-2012-3494) - lỗ hổng hypercall set_debugreg
http://lists.xen.org/archives/html/xen-announce/2012-09/msg00000.html

Thông tin tư vấn bảo mật Xen 13 (CVE-2012-3495) - lỗ hổng hypercall physdev_get_free_pirq
http://lists.xen.org/archives/html/xen-announce/2012-09/msg00001.html

Thông tin tư vấn bảo mật Xen 14 (CVE-2012-3496) - lỗ hổng DoS XENMEM_populate_physmap
http://lists.xen.org/archives/html/xen-announce/2012-09/msg00002.html

Thông tin tư vấn bảo mật Xen 15 (CVE-2012-3497) - nhiều lỗ hổng TMEM hypercall
http://lists.xen.org/archives/html/xen-announce/2012-09/msg00006.html

Thông tin tư vấn bảo mật Xen 16 (CVE-2012-3498) - lỗ hổng chỉ mục PHYSDEVOP_map_pirq
http://lists.xen.org/archives/html/xen-announce/2012-09/msg00005.html

Thông tin tư vấn bảo mật Xen 17 (CVE-2012-3515) - lỗ hổng mô phỏng Qemu VT100
http://lists.xen.org/archives/html/xen-announce/2012-09/msg00003.html

Thông tin tư vấn bảo mật Xen 18 (CVE-2012-3516) - cấp hoán đổi mục nhập của bảng có kiểm tra giới hạn không đầy đủ
http://lists.xen.org/archives/html/xen-announce/2012-09/msg00004.html

Thông tin tư vấn bảo mật Xen 19 (CVE-2012-4411) - quản trị viên khách có thể truy cập bảng điều khiển màn hình qemu
http://lists.xen.org/archives/html/xen-announce/2012-09/msg00008.html