22/11/2016 04:00 SA PST

Đội ngũ bảo mật Xen đã công bố các Thông tin tư vấn bảo mật Xen (XSA) 191, 192, 193 194, 195, 196, 197198. Tài nguyên của khách hàng AWS không bị ảnh hưởng bởi các sự cố này và khách hàng thông thường không cần thực hiện hành động gì khác. Khách hàng yêu cầu có hành động cụ thể đã được liên hệ.