8/9/2016 05:00 SA PDT

Đội ngũ bảo mật Xen đã công bố các Bản tư vấn bảo mật Xen (XSA) 185, 186, 187188. Tài nguyên của khách hàng AWS không bị ảnh hưởng bởi các sự cố này và khách hàng không cần thực hiện hành động gì.