Ngày 12 tháng 6 năm 2012

Đội ngũ bảo mật Xen đã phát hành ba thông tin tư vấn bảo mật liên quan đến hypervisor Xen. Khách hàng AWS không bị ảnh hưởng bởi những vấn đề này.

Có thể xem thông tin về tư vấn ở dưới đây:

http://lists.xen.org/archives/html/xen-announce/2012-06/msg00001.html
Thông tin tư vấn bảo mật Xen 7 (CVE-2012-0217) - Báo cáo vượt cấp đặc quyền PV

http://lists.xen.org/archives/html/xen-announce/2012-06/msg00003.html
Thông tin tư vấn bảo mật Xen 8 (CVE-2012-0218) - lệnh gọi hệ thống/vào DoS khách

http://lists.xen.org/archives/html/xen-announce/2012-06/msg00002.html
Thông tin tư vấn bảo mật Xen 9 (CVE-2012-2934) - DoS lưu trữ khách PV (lỗi AMD #121)