1/10/2014 10:00 SA PDT

Đội ngũ bảo mật Xen đã công bố Bản tư vấn bảo mật Xen 108 liên quan đến hypervisor Xen. Khách hàng AWS không bị ảnh hưởng bởi các sự cố này và không cần thực hiện hành động gì. Để biết thêm thông tin về Bản tư vấn bảo mật Xen 108, vui lòng xem bài đăng trên blog bảo mật của chúng tôi tại http://aws.amazon.com/blogs/aws/ec2-maintenance-update-2/

 

Bạn có thể xem thông tin về bản tư vấn ở dưới đây:
Bản tư vấn bảo mật Xen 108 (CVE-2014-7188) - Sử dụng dải MSR không phù hợp cho mô phỏng x2APIC
http://xenbits.xen.org/xsa/advisory-108.html