27/7/2015 - 7:45 SA PST

Đội ngũ bảo mật Xen đã công bố Bản tư vấn bảo mật Xen 138 liên quan đến QEMU. Dữ liệu và phiên bản của khách hàng AWS không bị ảnh hưởng bởi sự cố này và khách hàng không cần thực hiện hành động gì.

Bạn có thể xem thông tin về bản tư vấn ở dưới đây:

http://xenbits.xen.org/xsa/