Đội ngũ bảo mật Xen đã phát hành Thông báo về vấn đề bảo mật Xen 182 (CVE-2016-6258) liên quan đến phần mềm giám sát máy ảo Xen. Vấn đề này không ảnh hưởng đến dữ liệu và các phiên bản của khách hàng AWS và khách hàng không cần thực hiện hành động nào.

Vui lòng xem thông báo này theo liên kết dưới đây:
http://xenbits.xen.org/xsa/advisory-182.html