AWS Thai Blog

Tag: Cost Optimization

จัดการค่าใช้จ่ายของ Kubernetes compute ของคุณให้เหมาะสมด้วย Karpenter consolidation

บทนำ Karpenter ถูกสร้างมาเพื่อช่วยแก้ปัญหาเกี่ยวกับการเลือก node ที่เหมาะสมที่สุดใน Kubernetes รูปแบบของ Karpenter คือ คุณต้องการอะไร เมื่อไหร่ที่คุณต้องการ (what-you-need-when-you-need-it) ช่วยทำให้กระบรวนการจัดการทรัพยากร compute ใน Kubernetes ทำได้ง่ายขึ้น โดยการเพิ่ม Compute capacity ไปที่ Cluster ของคุณตามความต้องการของ Pod จากการออก release ล่าสุดของการรวบรวม  workload (workload consolidation) ตอนนี้ Karpenter สามารถเปิดใช้งานการมอนิเตอร์อย่างต่อเนื่องและการกำหนดการสร้าง Pod ได้อย่างเหมาะสม เพื่อที่จะใช้ทรัพยากรได้อย่างเหมาะสมและลดค่าใช้จ่ายของ compute

การวัดผลความสำเร็จในการเปลี่ยนแปลงองค์กร

คุณจะทราบได้อย่างไรว่าคุณประสบความสำเร็จในการนำเทคโนโลยีคลาวด์มาปรับใช้และการเปลี่ยนแปลงทางดิจิทัล? หรือเมื่อคุณกำลังวางแผนริเริ่มโครงการใหม่ๆด้านดิจิทัล ประโยชน์ใดบ้างที่คุณควรคาดหวังและคุณจะเห็นประโยชน์เหล่านั้นสะท้อนในผลประกอบการของบริษัทได้อย่างไร?