ราคาสำหรับความจุตามต้องการ

เมื่อใช้โหมดความจุตามความต้องการ คุณจะชำระค่าบริการสำหรับการอ่านและการเขียนข้อมูลที่แอปพลิเคชันของคุณดำเนินการในตารางต่อคำขอ คุณไม่จำเป็นต้องระบุปริมาณการอ่านและการเขียนที่คาดว่าแอปพลิเคชันของคุณจะดำเนินการ เนื่องจาก DynamoDB จะปรับให้เหมาะสมกับปริมาณงานของคุณโดยทันทีเมื่อปริมาณงานเพิ่มขึ้นหรือลดลง หน้ารายละเอียดนี้จะอธิบายรายละเอียดการเรียกเก็บค่าบริการ DynamoDB สำหรับคุณสมบัติหลักและเสริมของ DynamoDB สำหรับราคาในรีเจี้ยนจีนของ AWS โปรดดูหน้าราคาในรีเจี้ยนจีนของ AWS

ข้อกำหนดสำคัญ

หน่วยคำขออ่าน: การเรียกใช้ API เพื่ออ่านข้อมูลจากตารางของคุณจะมีการเรียกเก็บค่าบริการในหน่วยคำขออ่าน คำขออ่าน DynamoDB สามารถสม่ำเสมอกันอย่างมาก, Eventually Consistent หรือเกี่ยวกับธุรกรรมก็ได้ คำขออ่านที่สม่ำเสมอกันอย่างมากไม่เกิน 4 KB ต้องการหน่วยคำขออ่านหนึ่งหน่วย สำหรับรายการที่มีขนาดใหญ่กว่า 4 KB ต้องใช้หน่วยคำขออ่านเพิ่มเติม คำขอ Eventually Consistent Read ต้องมีหน่วยคำขออ่านครึ่งหน่วยและคำขออ่านธุรกรรมต้องมีหน่วยคำขออ่านสองหน่วยสำหรับรายการที่มีขนาดไม่เกิน 4 KB ตัวอย่างเช่น คำขออ่านที่สม่ำเสมอกันอย่างมากของรายการขนาด 8 KB ต้องมีหน่วยคำขออ่านสองหน่วย, Eventually Consistent Read ของรายการขนาด 8 KB ต้องมีหน่วยคำขออ่านหนึ่งหน่วย และคำขออ่านธุรกรรมของรายการขนาด 8 KB ต้องมีหน่วยคำขออ่านสี่หน่วย ดูความสม่ำเสมอในการอ่านสำหรับรายละเอียดเพิ่มเติม

หน่วยคำขอเขียน: การเรียกใช้ API เพื่อเขียนข้อมูลไปยังตารางของคุณจะมีการเรียกเก็บค่าบริการในหน่วยคำขอเขียน หน่วยคำขอเขียนมาตรฐานสามารถเขียนรายการได้สูงสุด 1 KB สำหรับรายการที่มีขนาดใหญ่กว่า 1 KB ต้องมีหน่วยคำขอเขียนเพิ่มเติม การเขียนธุรกรรมต้องมีหน่วยคำขอเขียนสองหน่วย ตัวอย่างเช่น คำขอเขียนของรายการขนาด 1 KB ต้องมีหน่วยคำขอเขียนหนึ่งหน่วย คำขอเขียนของรายการขนาด 3 KB ต้องมีหน่วยคำขอเขียนสามหน่วย และคำขอเขียนทำรายการของรายการขนาด 3 KB ต้องมีหน่วยคำขอเขียนหกหน่วย

หน่วยคำขอเขียนที่จำลองแบบ: เมื่อใช้ตาราง DynamoDB สากล จะมีการเขียนข้อมูลของคุณไปยังหลายภูมิภาคของ AWS ที่คุณเลือกโดยอัตโนมัติ การเขียนแต่ละรายการเกิดขึ้นในภูมิภาคในพื้นที่และภูมิภาคที่จำลองแบบ

หน่วยคำขออ่านสตรีม: การเรียกใช้ API GetRecords แต่ละครั้งไปยังสตรีม DynamoDB เป็นหน่วยคำขออ่านสตรีม หน่วยคำขออ่านสตรีมแต่ละหน่วยสามารถส่งคืนข้อมูลได้สูงสุด 1 MB

คำขออ่าน/เขียนธุรกรรม: ใน DynamoDB การอ่านหรือเขียนธุรกรรมจะแตกต่างจากการอ่านหรือเขียนมาตรฐาน เนื่องจากรับรองได้ว่าการดำเนินการทั้งหมดที่มีอยู่ในชุดธุรกรรมเดียวกันจะสำเร็จหรือล้มเหลวเป็นชุด

หน่วยบันทึกข้อมูลการเปลี่ยนแปลง: DynamoDB สามารถบันทึกการเปลี่ยนแปลงระดับรายการในตาราง DynamoDB ของคุณแล้วทำซ้ำไปยังบริการอื่นๆ ของ AWS ได้ เช่น Amazon Kinesis Data Streams และ AWS Glue DynamoDB บันทึกการเปลี่ยนแปลงเหล่านี้ในฐานะการดำเนินการที่ได้รับมอบหมาย ซึ่งหมายความว่า DynamoDB จะดำเนินการทำซ้ำในนามของคุณเพื่อให้คุณไม่ต้องจัดการกับความสามารถในการถ่ายโอนข้อมูล DynamoDB จะเรียกเก็บค่าบริการหนึ่งหน่วยบันทึกข้อมูลการเปลี่ยนแปลงสำหรับการเขียนลงในตารางของคุณแต่ละครั้ง (สูงสุด 1 KB) สำหรับรายการที่มีขนาดใหญ่กว่า 1 KB จะต้องใช้หน่วยบันทึกข้อมูลการเปลี่ยนแปลงเพิ่มเติม

คลาสตาราง DynamoDB: DynamoDB มีคลาสตารางสองประเภทที่ออกแบบมาเพื่อช่วยคุณปรับค่าใช้จ่ายให้เหมาะสม คลาสตาราง DynamoDB Standard เป็นค่าเริ่มต้นและแนะนำสำหรับปริมาณงานส่วนใหญ่ คลาสตาราง DynamoDB Standard-Infrequent Access (DynamoDB Standard-IA) ได้รับการปรับให้เหมาะสมสำหรับตารางที่จัดเก็บข้อมูลที่มีการเข้าถึงไม่บ่อย ซึ่งมีพื้นที่จัดเก็บเป็นค่าใช้จ่ายหลัก คลาสตารางแต่ละประเภทเสนอราคาที่แตกต่างกันสำหรับพื้นที่จัดเก็บข้อมูล ตลอดจนคำขออ่านและเขียน คุณสามารถเลือกคลาสตารางที่คุ้มค่าที่สุดได้ตามความต้องการในการจัดเก็บและรูปแบบการเข้าถึงข้อมูลของตาราง เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับคลาสตาราง DynamoDB ในคู่มือนักพัฒนา DynamoDB


ภาพรวมคุณสมบัติและการเรียกเก็บค่าบริการของ DynamoDB

คุณสมบัติ

ทำหน้าที่อะไร

หน่วยการเรียกเก็บค่าบริการ

คุณสมบัติหลัก

 

คำขอเขียน

เขียนข้อมูลลงในตารางของคุณ

หน่วยคำขอเขียน

 

คำขออ่าน

อ่านข้อมูลจากตารางของคุณ

หน่วยคำขออ่าน

คุณสมบัติเสริม

 

สำรองข้อมูลอย่างต่อเนื่อง

ดำเนินการสำรองข้อมูลอย่างต่อเนื่อง 35 วันที่ผ่านมา

GB ต่อเดือน

 

สำรองข้อมูลตามต้องการ

ดำเนินการสำรองข้อมูลสแน็ปช็อต ณ เวลาที่ระบุ

GB ต่อเดือน

 

กู้คืนจากการสำรองข้อมูล

กู้คืนตารางให้กับสแน็ปช็อตหรือเวลาที่เฉพาะเจาะจง

GB

 

ตารางสากล

ทำซ้ำข้อมูลเพื่อสร้างตารางแบบหลายรีเจี้ยนและหลายกิจกรรม

หน่วยคำขอเขียนที่จำลองแบบ
  บันทึกข้อมูลการเปลี่ยนแปลงสำหรับ Amazon Kinesis Data Streams บันทึกการเปลี่ยนแปลงของข้อมูลระดับรายการในตารางแล้วทำซ้ำไปยัง Kinesis Data Streams หน่วยบันทึกข้อมูลการเปลี่ยนแปลง
  การบันทึกข้อมูลการเปลี่ยนแปลงสำหรับ AWS Glue บันทึกการเปลี่ยนแปลงของข้อมูลระดับรายการในตารางแล้วทำซ้ำไปยัง AWS Glue หน่วยบันทึกข้อมูลการเปลี่ยนแปลง
  การส่งออกข้อมูลไปยัง Amazon S3 ส่งออกข้อมูลสำรองตาราง DynamoDB จากจุดเวลาหนึ่งไปยัง Amazon S3 GB
  การนำเข้าข้อมูลจาก Amazon S3 ย้ายและโหลดข้อมูลจาก Amazon S3 ไปยังตาราง DynamoDB ใหม่ GB

 

สตรีม DynamoDB

กำหนดลำดับการเปลี่ยนแปลงระดับรายการบนตารางตามลำดับเวลา

หน่วยคำขออ่านสตรีม

 

การถ่ายโอนข้อมูลออก

ถ่ายโอนข้อมูลไปยังภูมิภาคอื่นๆ ของ AWS

GB

ภาพรวมการเรียกเก็บเงินค่าผสานรวมกับ DynamoDB

การผสานการทำงาน

ทำหน้าที่อะไร

หน่วยการเรียกเก็บค่าบริการ

 

บูรณาการกับ DynamoDB Accelerator (DAX) ซึ่งเป็นบริการแคชที่รองรับ DynamoDB

ปรับปรุงประสิทธิภาพด้านราคาและลดความล่าช้าจากมิลลิวินาทีเป็นไมโครวินาที

โหนด-ชั่วโมง

  การบูรณาการ ETL แบบไร้รอยต่อกับ Amazon OpenSearch Service เปิดใช้งานการค้นหาข้อความแบบเต็ม การค้นหาแบบเวกเตอร์ การค้นหาเชิงความหมาย และอื่นๆ โดยไม่ต้องสร้างและจัดการไปป์ไลน์ข้อมูล GB ของการส่งออก
  การบูรณาการ ETL แบบไร้รอยต่อกับ Amazon Redshift เปิดใช้ข้อมูลวิเคราะห์ในด้านข้อมูลการดำเนินงานโดยไม่ต้องสร้างและจัดการไปป์ไลน์ข้อมูล GB ของการส่งออก

การกำหนดราคา DynamoDB

 • เมื่อคุณเลือกโหมดความจุตามต้องการสำหรับตาราง DynamoDB คุณจะชำระเฉพาะการอ่านและเขียนที่แอปพลิเคชันของคุณดำเนินการเท่านั้น คุณสามารถทำการเรียกใช้ API ได้มากเท่าที่ต้องการโดยไม่ต้องจัดการความจุปริมาณการประมวลผลในตาราง DynamoDB จัดการการจัดการทรัพยากรฮาร์ดแวร์เพื่อปรับให้เหมาะสมกับปริมาณงานพร้อมประสิทธิภาพที่สม่ำเสมอและเวลาแฝงต่ำ DynamoDB เรียกเก็บค่าบริการหน่วยคำขอเขียนหนึ่งหน่วยสำหรับการเขียนแต่ละรายการ (สูงสุด 1 KB) และหน่วยคำขอเขียนสองหน่วยสำหรับการเขียนธุรกรรม สำหรับการอ่าน ทาง DynamoDB เรียกเก็บค่าบริการหน่วยคำขออ่านหนึ่งหน่วยสำหรับแต่ละการอ่านที่สม่ำเสมอกันอย่างมาก (สูงสุด 4 KB), หน่วยคำขออ่านสองหน่วยสำหรับแต่ละการอ่านธุรกรรม และหน่วยคำขออ่านครึ่งหน่วยสำหรับแต่ละ Eventually Consistent Read ราคาสำหรับคำขออ่านและเขียนขึ้นอยู่กับคลาสตารางของคุณ

 • คุณไม่จำเป็นต้องจัดเตรียมพื้นที่จัดเก็บข้อมูล: DynamoDB เฝ้าติดตามขนาดตารางของคุณอย่างต่อเนื่องเพื่อกำหนดค่าบริการพื้นที่จัดเก็บข้อมูล DynamoDB วัดขนาดของข้อมูลส่วนที่เรียกเก็บค่าบริการของคุณด้วยการเพิ่มขนาดไบต์แบบดิบของข้อมูลพร้อมค่าบริการสำหรับพื้นที่จัดเก็บข้อมูลต่อรายการซึ่งขึ้นอยู่กับคุณสมบัติที่คุณเปิดใช้งาน ดูคู่มือนักพัฒนา DynamoDB เพื่อเรียนรู้เพิ่มเติม ราคาสำหรับพื้นที่จัดเก็บข้อมูลขึ้นอยู่กับคลาสตารางของคุณ

 • DynamoDB มีสองวิธีในการสำรองข้อมูลตารางของคุณ การสำรองข้อมูลต่อเนื่องพร้อมการกู้คืน ณ จุดใดจุดหนึ่งของเวลา (PITR) มอบการสำรองข้อมูลตารางของคุณอย่างต่อเนื่อง 35 วันที่ผ่านมา คุณสามารถกู้คืนตารางให้กับสถานะ ณ วินาทีที่เฉพาะเจาะจงห้าสัปดาห์ที่ผ่านมา การสำรองข้อมูลตามต้องการสร้างสแน็ปช็อตของตารางเพื่อเก็บถาวรเป็นระยะเวลานานขึ้นซึ่งช่วยให้คุณปฏิบัติตามข้อกำหนดด้านกฎระเบียบขององค์กรและของรัฐ

  การสำรองข้อมูลต่อเนื่อง (PITR)

  ค่าบริการ DynamoDB สำหรับ PITR ขึ้นอยู่กับขนาดของตาราง DynamoDB แต่ละรายการ (ข้อมูลตารางและดัชนีรองเฉพาะ) ที่เปิดใช้งาน DynamoDB เฝ้าติดตามขนาดของตารางที่เปิดใช้งาน PITR อย่างต่อเนื่องตลอดทั้งเดือนเพื่อกำหนดค่าบริการในการสำรองข้อมูลของคุณและเรียกเก็บค่าบริการจากคุณอย่างต่อเนื่องจนกว่าคุณจะปิดใช้งาน PITR ของแต่ละตาราง

  สำรองข้อมูลตามต้องการ

  ค่าบริการสำหรับการสำรองข้อมูลตามความต้องการของ DynamoDB ขึ้นอยู่กับขนาดพื้นที่จัดเก็บข้อมูลตาราง (ข้อมูลตารางและดัชนีรองเฉพาะ) โดยจะระบุขนาดของการสำรองข้อมูลแต่ละรายการ ณ เวลาที่มีคำขอสำรองข้อมูลแต่ละรายการ ขนาดข้อมูลสำรองทั้งหมดที่เรียกเก็บค่าบริการในแต่ละเดือนคือยอดรวมการสำรองข้อมูลของตาราง DynamoDB DynamoDB เฝ้าตรวจสอบขนาดของการสำรองข้อมูลแบบตามความต้องการอย่างต่อเนื่องตลอดทั้งเดือนเพื่อระบุค่าบริการในการสำรองข้อมูลของคุณ

  คุณสามารถใช้ DynamoDB หรือ AWS Backup เพื่อสร้างและจัดการกับการสำรองข้อมูลแบบตามความต้องการได้ หากต้องการเรียนรู้เพิ่มเติม โปรดดูที่การใช้การสำรองข้อมูลและการเรียกคืนข้อมูลแบบตามความต้องการ การใช้ AWS Backup จะช่วยให้คุณปกป้องข้อมูลในบริการต่างๆ ของ AWS ได้โดยอัตโนมัติจากส่วนกลาง นอกจากนี้ AWS Backup ยังมีคุณสมบัติขั้นสูง เช่น การทำสำเนาการสำรองข้อมูลแบบตามความต้องการข้ามบัญชีและข้ามรีเจี้ยน ระดับชั้นพื้นที่จัดเก็บต้นทุนต่ำ การแท็กการสำรองข้อมูล และการเข้ารหัสการสำรองข้อมูลที่เป็นอิสระจากข้อมูลต้นทางของตน เพื่อช่วยให้เป็นไปตามความต้องการด้านความต่อเนื่องของธุรกิจและช่วยปรับค่าใช้จ่ายในการสำรองข้อมูลให้เหมาะสม มีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมสำหรับการถ่ายโอนข้อมูลข้ามรีเจี้ยน สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับค่าบริการเหล่านี้ โปรดดูราคาของ AWS Backup

  * ระบบจะสนับสนุนพื้นที่จัดเก็บข้อมูลสำรองแบบ Cold สำหรับการสำรองข้อมูลแบบตามความต้องการที่จัดการโดย AWS Backup เท่านั้น คุณสามารถเลือกที่จะใช้ AWS Backup ได้จาก AWS Management Console 
  การสำรองข้อมูลที่มีการส่งผ่านไปยังพื้นที่จัดเก็บข้อมูลแบบ Cold จะมีระยะเวลาขั้นต่ำในการจัดเก็บ 90 วัน และการสำรองข้อมูลที่ลบออกก่อนครบ 90 วันจะมีค่าบริการตามสัดส่วนซึ่งเทียบเท่ากับค่าบริการพื้นที่จัดเก็บข้อมูลสำหรับจำนวนวันที่เหลือ

  การกู้คืนตาราง

  การกู้คืนตารางไม่ว่าจะเป็นข้อมูลสำรองตามความต้องการหรือ PITR จะโดนเรียกเก็บค่าบริการตามขนาดของข้อมูลทั้งหมดที่ต้องการกู้คืน (ข้อมูลตาราง ดัชนีรองเฉพาะ และดัชนีรองสากล) สำหรับแต่ละคำขอ

  * ระบบจะสนับสนุนการกู้คืนจากพื้นที่จัดเก็บข้อมูลสำรองแบบ Cold สำหรับการสำรองข้อมูลแบบตามความต้องการที่จัดการโดย AWS Backup เท่านั้น คุณสามารถเลือกที่จะใช้ AWS Backup ได้จาก AWS Management Console พื้นที่จัดเก็บข้อมูลสำรองแบบ Cold ไม่สามารถใช้ได้กับการสำรองข้อมูลต่อเนื่องที่มีการกู้คืน ณ จุดใดจุดหนึ่งของเวลา (PITR) 

 • เมื่อคุณเลือกโหมดความจุตามต้องการสำหรับตาราง DynamoDB สากล คุณจะชำระเฉพาะทรัพยากรที่แอปพลิเคชันของคุณใช้ในตารางแบบจำลองแต่ละรายการ คำขอเขียนสำหรับตารางสากลมีการวัดในหน่วยคำขอเขียนที่จำลองแบบแทนหน่วยคำขอเขียนมาตรฐาน จำนวนหน่วยคำขอเขียนที่ต้องใช้ในการทำซ้ำจะขึ้นอยู่กับเวอร์ชันของตารางสากลที่คุณกำลังใช้งาน สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดดูแนวทางปฏิบัติที่ดีที่สุดและข้อกำหนดสำหรับการจัดการตารางสากล ระบบจะเรียกเก็บค่าบริการคำขออ่านและพื้นที่จัดเก็บข้อมูลอย่างสม่ำเสมอกับตารางที่ไม่ใช่ตารางสากล ราคาขึ้นอยู่กับคลาสตารางของคุณ หากคุณเพิ่มแบบจำลองของตารางเพื่อสร้างหรือขยายตารางสากลในรีเจี้ยนใหม่ๆ DynamoDB จะเรียกเก็บค่าบริการสำหรับการคืนค่าตารางในรีเจี้ยนที่เพิ่มเข้ามาต่อข้อมูลที่คืนค่าแต่ละกิกะไบต์ การจำลองแบบข้ามรีเจี้ยนและการเพิ่มแบบจำลองลงในตารางที่มีข้อมูลจะมีค่าใช้จ่ายในการถ่ายโอนข้อมูลออกด้วยเช่นกัน ดูรายละเอียดที่ส่วน "การถ่ายโอนข้อมูล" ในหน้าราคานี้

 • DynamoDB จะเรียกเก็บค่าบริการในการบันทึกข้อมูลการเปลี่ยนแปลงสำหรับ Amazon Kinesis Data Streams โดยคิดตามหน่วยบันทึกข้อมูลการเปลี่ยนแปลง DynamoDB จะเรียกเก็บค่าบริการหนึ่งหน่วยบันทึกข้อมูลการเปลี่ยนแปลงสำหรับการเขียนแต่ละครั้ง (สูงสุด 1 KB) ระบบจะเรียกเก็บค่าบริการเฉพาะการเขียนที่แอปพลิเคชันของคุณดำเนินการเท่านั้น โดยไม่จำเป็นต้องจัดการความสามารถด้านปริมาณการประมวลผลในตาราง

  ระบบจะยังคงเรียกเก็บค่าบริการของ Kinesis Data Streams เมื่อคุณทำซ้ำการเปลี่ยนแปลงของ DynamoDB ไปยังสตรีมข้อมูลของ Kinesis สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดดู ราคาของ Amazon Kinesis Data Streams

 • DynamoDB จะเรียกเก็บค่าบริการในการบันทึกข้อมูลการเปลี่ยนแปลงสำหรับ AWS Glue โดยคิดตามหน่วยบันทึกข้อมูลการเปลี่ยนแปลง DynamoDB จะเรียกเก็บค่าบริการหนึ่งหน่วยบันทึกข้อมูลการเปลี่ยนแปลงสำหรับการเขียนแต่ละครั้ง (สูงสุด 1 KB) ระบบจะเรียกเก็บค่าบริการเฉพาะการเขียนที่แอปพลิเคชันของคุณดำเนินการเท่านั้น โดยไม่จำเป็นต้องจัดการความสามารถในการถ่ายโอนข้อมูลในตาราง

  ระบบจะยังคงเรียกเก็บค่าบริการของ AWS Glue เมื่อคุณทำซ้ำการเปลี่ยนแปลงของ DynamoDB ไปยังฐานข้อมูลเป้าหมายของ AWS Glue สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดดูราคาของ AWS Glue

 • ใช้คุณสมบัตินี้เพื่อส่งออกข้อมูลจากการสำรองข้อมูล DynamoDB ต่อเนื่องของคุณ (การกู้คืน ณ จุดใดจุดหนึ่งของเวลา) ไปยัง Amazon Simple Storage Service (Amazon S3) รูปแบบข้อมูลเอาต์พุตที่รองรับ ได้แก่ DynamoDB JSON และ Amazon Ion คุณสามารถวิเคราะห์ข้อมูลที่ส่งออกได้โดยใช้บริการของ AWS เช่น Amazon Athena, Amazon SageMaker และ AWS Lake Formation

  คุณสามารถเลือกระหว่างการส่งออกแบบเต็มรูปแบบและการส่งออกเฉพาะส่วนเพิ่ม การส่งออกแบบเต็มรูปแบบจะถูกเรียกเก็บเงินตามขนาดของตาราง DynamoDB แต่ละรายการ (ข้อมูลตารางและดัชนีรองเฉพาะที่) ณ จุดใดจุดหนึ่งของเวลาเมื่อการสำรองข้อมูลถูกสร้างขึ้น การส่งออกเฉพาะส่วนเพิ่มจะถูกเรียกเก็บเงินตามขนาดของข้อมูลที่ประมวลผลจากการสำรองข้อมูลอย่างต่อเนื่องเพื่อสร้างเอาต์พุตการส่งออกเฉพาะส่วนเพิ่ม มีค่าบริการเพิ่มเติมสำหรับการจัดเก็บข้อมูลที่ส่งออกไว้ใน Amazon S3 และสำหรับคำขอ PUT ที่มีต่อบัคเก็ต Amazon S3 ของคุณ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการเรียกเก็บค่าใช้จ่ายเหล่านี้ โปรดดูราคา Amazon S3

 • การนำเข้าข้อมูลของ Amazon DynamoDB มอบวิธีแสนง่ายและมีประสิทธิภาพในการย้ายข้อมูลระหว่างตารางใน Amazon S3 และ DynamoDB โดยไม่ต้องเขียนโค้ดใดๆ คุณสามารถคัดลอกตารางระหว่าง AWS Region และบัญชีต่างๆ ของ AWS เพื่อช่วยโยกย้ายข้อมูลและสร้างแอปพลิเคชันใหม่ อำนวยความสะดวกในการแชร์ข้อมูลและการทำงานร่วมกันระหว่างทีม รวมถึงช่วยลดความซับซ้อนในกระบวนการกู้คืนจากความเสียหายและการวางแผนความต่อเนื่องทางธุรกิจ ราคาการนำเข้าข้อมูลขึ้นอยู่กับขนาดไฟล์ที่ไม่ได้บีบอัดใน Amazon S3 ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่การนำเข้าจาก S3 รูปแบบข้อมูลอินพุตที่รองรับ ได้แก่ CSV, DynamoDB JSON และ Amazon Ion

  นอกจากนี้ยังมีค่าบริการ Amazon S3 สำหรับการจัดเก็บข้อมูลต้นทางของคุณและสำหรับคำขอ GET ที่มีต่อบัคเก็ต Amazon S3 ของคุณ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการเรียกเก็บค่าบริการ Amazon S3 โปรดดูที่ค่าบริการของ Amazon S3

 • DAX เป็นบริการแคชที่รองรับ Amazon DynamoDB มีการเรียกเก็บค่าบริการ DynamoDB สำหรับความจุ DAX แบบรายชั่วโมง และอินสแตนซ์ DAX ของคุณจะทำงานได้โดยไม่มีภาระผูกพันระยะยาว ราคาต่อโหนด-ชั่วโมงที่ใช้และขึ้นอยู่กับประเภทอินสแตนซ์ที่คุณเลือก ทั้งนี้โหนด-ชั่วโมงที่ใช้ไปไม่ครบชั่วโมงจะโดนเรียกเก็บเงินเป็นหนึ่งชั่วโมงเต็ม ใช้ราคากับแต่ละโหนดในคลัสเตอร์ DAX ตัวอย่างเช่น หากคุณมีคลัสเตอร์ DAX แบบสามโหนด คุณจะถูกเรียกเก็บเงินแต่ละโหนดแยกต่างหาก (รวมทั้งสิ้นสามโหนด) เป็นรายชั่วโมง 

  ไม่มีค่าใช้จ่ายในการถ่ายโอนข้อมูลระหว่าง Amazon Elastic Compute Cloud (Amazon EC2) กับ DAX ภายใน Availability Zone เดียวกัน มีการเรียกเก็บค่าบริการในการถ่ายโอนข้อมูล Amazon EC2 มาตรฐานเมื่อมีการถ่ายโอนข้อมูลระหว่าง Amazon EC2 Instance และโหนด DAX ใน Availability Zone ต่างๆ ของรีเจี้ยน AWS เดียวกัน แต่จะมีการเรียกเก็บค่าบริการเฉพาะการถ่ายโอนข้อมูลเข้าหรือออกจาก Amazon EC2 Instance เท่านั้น ไม่มีค่าใช้จ่ายการถ่ายโอนข้อมูล DAX สำหรับการรับส่งข้อมูลเข้าหรือออกจากโหนด DAX ของตัวเอง

  อินสแตนซ์ DAX T3 ในโหมดไร้ขีดจำกัดซึ่งหมายความว่าจะมีการเรียกเก็บค่าบริการจากคุณหากการใช้งาน CPU เฉลี่ยตลอด 24 ชั่วโมงแบบต่อเนื่องเกินจากการทำงานขั้นพื้นฐานของอินสแตนซ์ มีการเรียกเก็บ CPU Credit ที่ 0.096 USD ต่อ vCPU ต่อชั่วโมง ราคาของ CPU Credit เท่ากับกับอินสแตนซ์ T3 ในทุกรีเจี้ยน AWS

 • จะมีการเรียกเก็บค่าบริการ DynamoDB สำหรับการอ่านข้อมูลจากสตรีม DynamoDB ในหน่วยคำขออ่าน การเรียกใช้ GetRecords API แต่ละครั้งจะมีการเก็บค่าบริการตามหน่วยคำขออ่านสตรีมและการคืนข้อมูลจากสตรีม DynamoDB สูงสุด 1 MB หน่วยคำขออ่านสตรีมไม่ซ้ำกันจากคำขออ่านในตาราง DynamoDB ของคุณ คุณจะไม่ถูกเรียกเก็บค่าบริการสำหรับการเรียกใช้ API GetRecords ที่เรียกใช้โดย AWS Lambda ที่เป็นส่วนหนึ่งของ DynamoDB Triggers คุณจะไม่ถูกเรียกเก็บค่าบริการสำหรับการเรียกใช้ API GetRecords ที่เรียกใช้โดย DynamoDB Global Tables เช่นกัน

 • การถ่ายโอนข้อมูลเข้าและออก หมายถึง การถ่ายโอนเข้าและออกจาก DynamoDB DynamoDB ไม่เรียกเก็บค่าบริการสำหรับการถ่ายโอนข้อมูลเข้าและข้อมูลที่ถ่ายโอนระหว่าง DynamoDB และบริการอื่นๆ ของ AWS ภายในรีเจี้ยน AWS เดียวกัน (กล่าวคือ 0.00 USD ต่อ GB) ข้อมูลที่ถ่ายโอนผ่านภูมิภาค AWS (เช่น ระหว่าง DynamoDB ในภูมิภาคสหรัฐอเมริกาฝั่งตะวันออก [เวอร์จิเนีย ตอนเหนือ] และ Amazon EC2 ในรีเจี้ยนสหภาพยุโรป [ไอร์แลนด์]) จะถูกเรียกเก็บค่าบริการจากทั้งสองฝั่งของการถ่ายโอน ในฐานะส่วนหนึ่งของ AWS Free Tier ลูกค้า AWS จะได้รับการถ่ายโอนข้อมูลไปยังอินเทอร์เน็ตฟรี 100 GB ในแต่ละเดือน ซึ่งรวมอยู่ในบริการและรีเจี้ยนของ AWS ทั้งหมด (ยกเว้นจีนและ GovCloud) ดูข้อมูลเพิ่มเติมที่ AWS Free Tier โปรดติดต่อเรา หากต้องการถ่ายโอนข้อมูลที่มากกว่า 500 TB ต่อเดือน


DynamoDB Free Tier

AWS Free Tier ให้คุณได้ทดลองใช้บริการของ AWS จริงแบบฟรีๆ สิทธิประโยชน์ของ DynamoDB ต่อไปนี้เป็นส่วนหนึ่งของ AWS Free Tier สิทธิประโยชน์แต่ละรายการจะได้รับการคำนวณเป็นรายเดือนต่อรีเจี้ยนและต่อบัญชีผู้ชำระเงิน

 • พื้นที่จัดเก็บข้อมูล 25 GB สำหรับตารางโดยใช้คลาสตาราง DynamoDB Standard
 • คำขออ่านสตรีม 2.5 ล้านรายการจาก DynamoDB Streams
 • การถ่ายโอนข้อมูล 1 GB (15 GB สำหรับ 12 เดือนแรก) ซึ่งรวมอยู่ในบริการและรีเจี้ยนของ AWS ทั้งหมด (ยกเว้นจีนและ GovCloud)

ตัวอย่างราคา DynamoDB

 • ตัวอย่างนี้แสดงวิธีที่ DynamoDB เรียกเก็บค่าบริการโดยใช้โหมดความจุตามความต้องการ

  สมมติว่าคุณสร้างตาราง DynamoDB Standard ใหม่ในรีเจี้ยนสหรัฐอเมริกาฝั่งตะวันออก (เวอร์จิเนียเหนือ) เนื่องจากนี่เป็นตารางสำหรับแอปพลิเคชันใหม่ คุณจึงยังไม่ทราบว่ารูปแบบการรับส่งข้อมูลจะเป็นอย่างไร เพื่อความง่ายในการคำนวณ สมมติว่าในแต่ละครั้งที่ผู้ใช้โต้ตอบกับแอปพลิเคชันของคุณ จะมีการดำเนินการเขียน 1 รายการขนาด 1 KB และการอ่านที่สม่ำเสมอกันอย่างมาก 1 รายการขนาด 1 KB

  ในช่วงเวลา 10 วันคุณจะได้รับการรับส่งข้อมูลไปยังแอปพลิเคชันของคุณเล็กน้อย ส่งผลให้ในตารางมีการอ่าน 10,000 รายการและการเขียน 10,000 รายการทุกวัน แต่ในวันที่ 11 แอปพลิเคชันของคุณเป็นที่สนใจบนสื่อสังคมออนไลน์และการรับส่งข้อมูลของแอปพลิเคชันพุ่งสูงขึ้นเป็นการอ่าน 2,500,000 รายการและการเขียน 2,500,000 รายการในวันนั้น DynamoDB จะประเมินเพื่อส่งมอบประสบการณ์ใช้งานที่ลื่นไหลแก้ผู้ใช้ของคุณ แล้วแอปพลิเคชันของคุณจึงคุ้นเคยกับรูปแบบการรับส่งข้อมูลปกติมากขึ้น โดยเฉลี่ยในแต่ละวันมีการอ่าน 50,000 รายการและการเขียน 50,000 รายการตลอดทั้งเดือน ตารางต่อไปนี้จะสรุปการใช้ทั้งหมดในเดือนดังกล่าว

  ระยะเวลา (วันที่ของเดือน)

  การเขียนทั้งหมด

  การอ่านทั้งหมด

  1–10

  การเขียน 100,000 รายการ (การเขียน 10,000 รายการ x 10 วัน)

  การอ่าน 100,000 รายการ (การอ่าน 10,000 รายการ x 10 วัน)

  11

  การเขียน 2,500,000 รายการ

  การอ่าน 2,500,000 รายการ

  12–30

  การเขียน 950,000 รายการ (การเขียน 50,000 รายการ x 19 วัน)

  การอ่าน 950,000 รายการ (การอ่าน 50,000 รายการ x 19 วัน)

  รายเดือนทั้งหมด

  การเขียน 3,550,000 รายการ

  การอ่าน 3,550,000 รายการ

  การเก็บค่าบริการรายเดือน

  4.44 USD (1.25 USD ต่อการเขียนล้านรายการ x การเขียน 3.55 ล้านรายการ)

  0.89 USD (0.25 USD ต่อการอ่านล้านรายการ x การอ่าน 3.55 ล้านรายการ)

   

  พื้นที่จัดเก็บข้อมูล: สมมติว่าตารางของคุณใช้พื้นที่จัดเก็บ 25 GB ในช่วงต้นเดือน และเพิ่มเป็น 29 GB ในช่วงสิ้นเดือน โดยเฉลี่ยใช้ 27 GB ตามการเฝ้าติดตาม DynamoDB อย่างต่อเนื่อง เนื่องจากมีการตั้งค่าคลาสตารางของคุณเป็น DynamoDB Standard พื้นที่จัดเก็บ 25 GB แรกจึงรวมอยู่ใน AWS Free Tier แล้ว พื้นที่จัดเก็บ 2 GB ที่เหลือจะถูกเรียกเก็บค่าบริการที่ 0.25 USD ต่อ GB ส่งผลให้ค่าใช้จ่ายพื้นที่จัดเก็บตารางสำหรับเดือนดังกล่าวอยู่ที่ 0.50 USD

  สำหรับเดือนดังกล่าว การเรียกเก็บค่าบริการของคุณคือ 5.83 USD ซึ่งประกอบด้วยค่าบริการรวม 5.33 USD สำหรับการอ่านและเขียน รวมถึง 0.50 USD สำหรับพื้นที่จัดเก็บข้อมูล

 • ตัวอย่างนี้แสดงวิธีที่ DynamoDB เรียกเก็บค่าบริการโดยใช้โหมดความจุตามความต้องการ

  สมมติว่าคุณสร้างตาราง DynamoDB Standard ใหม่ในรีเจี้ยนสหรัฐอเมริกาฝั่งตะวันออก (เวอร์จิเนียเหนือ) เนื่องจากนี่เป็นตารางสำหรับแอปพลิเคชันใหม่ คุณจึงยังไม่ทราบว่ารูปแบบการรับส่งข้อมูลจะเป็นอย่างไร เพื่อความง่ายในการคำนวณ สมมติว่าในแต่ละครั้งที่ผู้ใช้โต้ตอบกับแอปพลิเคชันของคุณ จะมีการดำเนินการเขียน 1 รายการขนาด 1 KB และการอ่านที่สม่ำเสมอกันอย่างมาก 1 รายการขนาด 1 KB

  ในช่วงเวลาเจ็ดวัน คุณจะได้รับการรับส่งข้อมูลไปยังแอปพลิเคชันของคุณเล็กน้อย ส่งผลให้มีการเขียนและการอ่าน 1,000 รายการไปยังตารางของคุณทุกวัน แต่ในวันที่แปด แอปพลิเคชันของคุณเป็นที่สนใจของ Influencer ที่โด่งดังในอุตสาหกรรมของคุณและการรับส่งข้อมูลของแอปพลิเคชันพุ่งสูงขึ้นเป็นการเขียนและอ่าน 10,000,000 รายการในวันนั้นอย่างไม่คาดคิด แล้วแอปพลิเคชันของคุณจึงคุ้นเคยกับรูปแบบการรับส่งข้อมูลปกติมากขึ้น โดยเฉลี่ยในแต่ละวันมีการเขียนและอ่าน 150,000 รายการในอีกสองสัปดาห์ให้หลัง หลังจากนั้นการรับส่งข้อมูลจะลดน้อยลงอย่างรวดเร็วด้วยการลดลงของธุรกรรมเป็นการเขียนและอ่าน 10,000 รายการต่อวันในอีกเจ็ดวันให้หลัง

  ในที่สุด ความสนใจบนสื่อสังคมออนไลน์ที่ไม่ได้คาดคิดก็จะทำให้แอปพลิเคชันของคุณแพร่กระจายไปอย่างรวดเร็ว ในวันสุดท้ายของเดือน แอปพลิเคชันของคุณดำเนินการเขียนและอ่านบนตารางไป 30,000,000 รายการ ตารางต่อไปนี้จะสรุปการใช้ทั้งหมดในเดือนดังกล่าว

  ระยะเวลา (วันที่ของเดือน)

  การเขียนทั้งหมด

  การอ่านทั้งหมด

  1–7

  การเขียน 7,000 รายการ (การเขียน 1,000 รายการ x 7 วัน)

  การอ่าน 7,000 รายการ (การอ่าน 1,000 รายการ x 7 วัน)

  8

  การเขียน 10,000,000 รายการ

  การอ่าน 10,000,000 รายการ

  9–22

  การเขียน 2,100,000 รายการ (การเขียน 150,000 รายการ x 14 วัน)

  การอ่าน 2,100,000 รายการ (การอ่าน 150,000 รายการ x 14 วัน)

  23–29

  การเขียน 70,000 รายการ (การเขียน 10,000 รายการ x 7 วัน)

  การอ่าน 70,000 รายการ (การอ่าน 10,000 รายการ x 7 วัน)

  30

  การเขียน 30,000,000 รายการ

  การอ่าน 30,000,000 รายการ

  รายเดือนทั้งหมด

  การเขียน 42,177,000 รายการ

  การอ่าน 42,177,000 รายการ

  การเก็บค่าบริการรายเดือน

  52.72 USD (1.25 USD ต่อการเขียนล้านรายการ x การเขียน 42.177 ล้านรายการ)

  10.54 USD (0.25 USD ต่อการอ่านล้านรายการ x การอ่าน 42.177 ล้านรายการ)

  พื้นที่จัดเก็บข้อมูล: สมมติว่าตารางของคุณใช้พื้นที่จัดเก็บ 25 GB ในช่วงต้นเดือน และเพิ่มเป็น 29 GB ในช่วงสิ้นเดือน โดยเฉลี่ยใช้ 27 GB ตามการเฝ้าติดตามขนาดตารางอย่างต่อเนื่อง เนื่องจากมีการตั้งค่าคลาสตารางของคุณเป็น DynamoDB Standard พื้นที่จัดเก็บ 25 GB แรกจึงรวมอยู่ใน AWS Free Tier แล้ว พื้นที่จัดเก็บ 2 GB ที่เหลือจะถูกเรียกเก็บค่าบริการที่ 0.25 USD ต่อ GB ส่งผลให้ค่าใช้จ่ายพื้นที่จัดเก็บตารางสำหรับเดือนดังกล่าวอยู่ที่ 0.50 USD

  สำรองข้อมูลและกู้คืน: หากพื้นที่จัดเก็บข้อมูลสำรองตามต้องการทั้งหมดของคุณคือ 60 GB สำหรับเดือนแบบ 30 วัน ค่าใช้จ่ายในการสำรองข้อมูลรายเดือนของคุณจะเป็น (0.10 USD x 60 GB) = 6.00 USD/เดือน แต่หากคุณลบข้อมูลที่สำรองตามต้องการ 15 GB ภายใน 10 วันแรกของรอบเดือนนั้น จะเรียกเก็บค่าบริการ (0.10 USD x 60 GB) - (0.10 USD x 15 GB x 20/30) = 5.00 USD/เดือน สมมติว่าตอนนี้นอกเหนือจากการสำรองข้อมูลตามต้องการแล้ว คุณยังสำรองข้อมูลอย่างต่อเนื่องอีกด้วย ขนาดเฉลี่ยของตารางคือ 27 GB ส่งผลให้มีค่าใช้จ่ายรายเดือน (0.20 USD x 27 GB) = 5.40 USD ต่อเดือน หากคุณต้องการคืนค่าตารางในช่วงปลายเดือน ค่าใช้จ่ายจะเท่ากับ (0.15 USD x 29 GB) = 4.35 USD

  การบันทึกข้อมูลการเปลี่ยนแปลงสำหรับ Kinesis Data Streams: สมมติว่าคุณเปิดใช้งานการสตรีมไปยังสตรีมข้อมูลของ Kinesis รายการหนึ่งเพื่อประมวลผลการเปลี่ยนแปลงของข้อมูลโดยใช้บริการของ Amazon Kinesis DynamoDB จะเรียกเก็บค่าบริการหนึ่งหน่วยบันทึกข้อมูลการเปลี่ยนแปลงสำหรับการเขียนขนาด 1 KB แต่ละครั้งที่บันทึกไปยังสตรีมข้อมูลของ Kinesis สมมติว่าการรับส่งข้อมูลการเขียนของแอปพลิเคชันของคุณจากช่วงต้นของตัวอย่างนี้เป็นไปอย่างคงที่สำหรับสตรีมข้อมูลของ Kinesis ของคุณ ตลอดทั้งเดือนนี้คุณจะมีหน่วยบันทึกข้อมูลการเปลี่ยนแปลงทั้งหมด 42,177,000 หน่วย ค่าใช้จ่ายรายเดือนของคุณจะเท่ากับ (0.10 USD x 42,177,000/1,000,000) = 4.22 USD

  การส่งออกข้อมูลไปยัง Amazon S3: สมมติว่าคุณต้องการส่งออกการสำรองข้อมูลตารางไปยัง Amazon S3 เพื่อการวิเคราะห์ หากขนาดของตาราง ณ จุดใดจุดหนึ่งของเวลาเท่ากับ 29 GB ผลลัพธ์ค่าส่งออกข้อมูลจะเป็น: (0.10 USD x 29 GB) = 2.90 USD

  บูรณาการกับ DynamoDB Accelerator (DAX): DAX เป็นบริการแคชที่รองรับ Amazon DynamoDB คุณได้กำหนดให้ต้องเร่งเวลาตอบสนองของแอปพลิเคชันของคุณและตัดสินใจใช้บริการ DynamoDB Accelerator (DAX) คุณตรวจสอบข้อกำหนดฮาร์ดแวร์ที่มีอยู่และกำหนดว่าโหนดคลัสเตอร์สามโหนดของประเภทอินสแตนซ์ t2.small ใดจะตรงกับความต้องการของคุณ คุณเปิดใช้งาน DAX ในวันที่ 26 จะเรียกเก็บค่าบริการ DynamoDB 0.12 USD ต่อชั่วโมง (0.04 USD x 3 โหนด) รวม 14.40 USD สำหรับ 5 วันสุดท้ายของเดือนดังกล่าว (0.12 USD x 120 ชั่วโมง)

  ตารางสากล: ตอนนี้ลองสมมติว่าคุณเลือกที่จะสร้างตารางแบบจำลองการกู้คืนข้อมูลหลังภัยพิบัติในภูมิภาคสหรัฐอเมริกาฝั่งตะวันตก (ออริกอน) สมมติว่า คุณเพิ่มการจำลองแบบในภูมิภาคสหรัฐอเมริกาฝั่งตะวันตก (ออริกอน) เมื่อตารางของคุณมีขนาด 25 GB ส่งผลให้มีการเก็บค่าใช้จ่ายในการเรียกคืนตาราง 3.75 USD (0.15 USD x 25 GB) การเพิ่มการจำลองแบบนี้ยังสร้างการถ่ายโอนข้อมูลจำนวน 25 GB ตามรายละเอียดที่ระบุไว้ในส่วน "การถ่ายโอนข้อมูล" ด้านล่างนี้ สมมติว่า การรับส่งข้อมูลของแอปพลิเคชันตั้งแต่ต้นในตัวอย่างนี้สอดคล้องกับตารางสากลของคุณ คุณจะใช้หน่วยคำขอเขียนที่จำลองแบบไป 84.35 ล้านหน่วย (การเขียน 42,177,000 รายการ x รีเจี้ยน 2 แห่ง) ตามที่อธิบายในแนวทางปฏิบัติที่ดีที่สุดและข้อกำหนดสำหรับการจัดการตารางสากล ส่งผลให้มีการคิดค่าบริการ 158.16 USD (หน่วยคำขอเขียนที่จำลองแบบ 84.35 ล้านหน่วย x 1.875 USD ต่อล้านหน่วย) นอกจากนี้ คุณยังจัดเก็บข้อมูลเพิ่มเติมอีก 27 GB ในตารางที่จำลองแบบในรีเจี้ยนสหรัฐอเมริกาฝั่งตะวันตก (ออริกอน) พื้นที่จัดเก็บ 25 GB แรกจึงรวมอยู่ใน AWS Free Tier ในแต่ละรีเจี้ยน AWS สำหรับตารางโดยใช้คลาสตาราง DynamoDB Standard แล้ว พื้นที่จัดเก็บ 2 GB ที่เหลือจะถูกเรียกเก็บค่าบริการที่ 0.25 USD ต่อ GB ส่งผลให้ค่าใช้จ่ายพื้นที่จัดเก็บตารางเพิ่มเติมสำหรับเดือนดังกล่าวอยู่ที่ 0.50 USD

  สตรีม DynamoDB: สมมติว่า คุณเปิดใช้งานสตรีม DynamoDB และสร้างแอปพลิเคชันของคุณเพื่อดำเนินการกับคำขออ่านต่อวินาทีต่อข้อมูลสตรีม ในช่วงเวลาหนึ่งเดือน จะส่งผลให้มีคำขออ่านสตรีม 2,592,000 รายการซึ่งคำขออ่าน 2,500,000 รายการแรกรวมอยู่ใน AWS Free Tier คุณชำระเฉพาะคำขออ่านที่เหลือ 92,000 รายการซึ่งเท่ากับ 0.02 USD ต่อหน่วยคำขออ่าน 100,000 หน่วย

  การถ่ายโอนข้อมูล: สมมติว่า คุณกำลังถ่ายโอนข้อมูลการใช้งานตารางสากลระหว่างภูมิภาคของ AWS DynamoDB จะเรียกเก็บค่าบริการสำหรับข้อมูลที่ถ่ายโอนออกจากภูมิภาค แต่ไม่เรียกเก็บค่าบริการสำหรับการถ่ายโอนข้อมูลเข้า สมมติว่า มีการเขียน 42,177,000 รายการโดยแต่ละรายการมีขนาด 1 KB ในเดือนนั้น คุณจะสร้างข้อมูล 40.22 GB ในการถ่ายโอนระหว่างภูมิภาค การเพิ่มแบบจำลองในรีเจี้ยนสหรัฐอเมริกาฝั่งตะวันตก (ออริกอน) จะสร้างการถ่ายโอนข้อมูลเพิ่มเติม 25 GB คุณจะถูกเรียกเก็บค่าบริการ 5.94 USD (0.09 USD x [41 + 25]) GB) สำหรับการถ่ายโอนข้อมูลระหว่างรีเจี้ยน

  โดยสรุปแล้ว ค่าบริการต่อเดือนทั้งหมดของคุณสำหรับ DynamoDB แบบรีเจี้ยนเดียวจะเป็น:

  • การรับส่งข้อมูลเขียน: 52.72 USD
  • การรับส่งข้อมูลอ่าน: 10.54 USD
  • พื้นที่จัดเก็บข้อมูล: 0.50 USD
  • สำรองข้อมูลตามต้องการ: 5.00 USD
  • การสำรองข้อมูลแบบต่อเนื่อง (PITR): 5.40 USD
  • การคืนค่าตาราง: 4.35 USD
  • บันทึกข้อมูลการเปลี่ยนแปลงสำหรับ Kinesis Data Streams: 4.22 USD
  • การส่งออกข้อมูลไปยัง Amazon S3: 2.90 USD
  • บูรณาการกับ DynamoDB Accelerator (DAX) ซึ่งเป็นบริการแคชที่รองรับ Amazon DynamoDB: 14.40 USD
  • สตรีม DynamoDB: 0.02 USD

  ค่าบริการทั้งหมด: 100.05 USD

  ค่าบริการ DynamoDB ต่อเดือนทั้งหมดของคุณหลังจากการเพิ่มรีเจี้ยนสหรัฐอเมริกาฝั่งตะวันตก (ออริกอน) จะเป็น:

  • การรับส่งข้อมูลอ่าน: 10.54 USD
  • พื้นที่จัดเก็บข้อมูลในสหรัฐอเมริกาฝั่งตะวันออก (เวอร์จิเนียเหนือ): 0.50 USD
  • สำรองข้อมูลตามต้องการ: 5.00 USD
  • การสำรองข้อมูลแบบต่อเนื่อง (PITR): 5.40 USD
  • การคืนค่าตารางในสหรัฐอเมริกาฝั่งตะวันออก (เวอร์จิเนียเหนือ): 4.35 USD
  • บันทึกข้อมูลการเปลี่ยนแปลงสำหรับ Kinesis Data Streams: 4.22 USD
  • การส่งออกข้อมูลไปยัง Amazon S3: 2.90 USD
  • บูรณาการกับ DynamoDB Accelerator (DAX) ซึ่งเป็นบริการแคชที่รองรับ Amazon DynamoDB: 14.40 USD
  • สตรีม DynamoDB: 0.02 USD
  • เรียกคืนตารางสากลในสหรัฐอเมริกาฝั่งตะวันตก (ออริกอน): 3.75 USD
  • คำขอเขียนที่จำลองแบบตารางสากล: 158.16 USD
  • พื้นที่จัดเก็บข้อมูลตารางสากลในสหรัฐอเมริกาฝั่งตะวันตก (ออริกอน): 0.50 USD
  • การถ่ายโอนข้อมูล: 5.94 USD

  ค่าบริการทั้งหมด: 215.68 USD

 • ในตัวอย่างนี้ เราจะแสดงวิธีลดค่าบริการรายเดือนของตารางของคุณโดยการเลือกคลาสตาราง DynamoDB ที่เหมาะกับรูปแบบพื้นที่จัดเก็บและการเข้าถึงข้อมูลของตารางมากที่สุด

  สมมติว่าคุณมีตารางในรีเจี้ยนสหรัฐอเมริกาฝั่งตะวันออก (เวอร์จิเนียเหนือ) ตารางของคุณใช้ข้อมูลในอดีต 1 TB อยู่แล้ว ข้อมูลมีการเข้าถึงไม่บ่อยนัก แต่ต้องพร้อมใช้งานทันทีสำหรับผู้ใช้ของคุณเมื่อจำเป็น ตอนนี้ สมมติว่าพื้นที่จัดเก็บข้อมูลของคุณเพิ่มเป็น 1.4 TB ในช่วงสิ้นเดือน โดยเฉลี่ยใช้ 1.2 TB ตามการเฝ้าติดตามขนาดตารางอย่างต่อเนื่อง ตารางของคุณมีรูปแบบการรับส่งข้อมูลภายในเดือนดังกล่าวที่ส่งผลให้มีการเขียนทั้งหมด 42.5 ล้านรายการและการอ่านทั้งหมด 42.5 ล้านรายการ เพื่อความง่ายในการคำนวณ สมมติว่าในแต่ละครั้งที่ผู้ใช้โต้ตอบกับแอปพลิเคชันของคุณ จะมีการดำเนินการเขียน 1 รายการขนาด 1 KB และการอ่านที่สม่ำเสมอกันอย่างมาก 1 รายการขนาด 1 KB

  เราจะเริ่มด้วยการประมาณค่าบริการรายเดือนของตารางของคุณโดยใช้คลาสตาราง DynamoDB Standard

  ค่าบริการรายเดือนโดยใช้คลาสตาราง DynamoDB Standard

  เมื่อตั้งค่าคลาสตารางของคุณเป็น DynamoDB Standard คุณจะถูกเรียกเก็บเงินดังนี้

  พื้นที่จัดเก็บข้อมูล: เมื่อใช้คลาสตาราง DynamoDB Standard พื้นที่จัดเก็บ 25 GB แรกจะรวมอยู่ใน AWS Free Tier แล้ว พื้นที่จัดเก็บ 1.175 TB ที่เหลือจะถูกเรียกเก็บค่าบริการที่ 0.25 USD ต่อ GB ส่งผลให้ค่าใช้จ่ายพื้นที่จัดเก็บตารางสำหรับเดือนดังกล่าวอยู่ที่ 293.75 USD

  การอ่านและการเขียน: คุณจะถูกเรียกเก็บค่าบริการสำหรับ

  การเขียน 42.5 ล้านรายการ x 1.25 USD ต่อการเขียนหนึ่งล้านรายการ = 53.125 USD สำหรับคำขอเขียน
  การอ่าน 42.5 ล้านรายการ x 0.25 USD ต่อการอ่านหนึ่งล้านรายการ = 10.625 USD สำหรับคำขออ่าน

  โดยสรุปแล้ว ค่าบริการรายเดือนทั้งหมดของคุณโดยใช้คลาสตาราง DynamoDB Standard มีดังนี้

  • การรับส่งข้อมูลเขียน: 53.125 USD
  • การรับส่งข้อมูลอ่าน: 10.625 USD
  • พื้นที่จัดเก็บข้อมูล: 293.75 USD

  ค่าบริการรายเดือนทั้งหมดของคุณโดยใช้คลาสตาราง DynamoDB Standard จะอยู่ที่ 357.50 USD

  ค่าบริการรายเดือนโดยใช้คลาสตาราง DynamoDB Standard-IA

  ดังที่แสดงไว้ก่อนหน้านี้ เมื่อใช้คลาสตาราง DynamoDB Standard ค่าใช้จ่ายพื้นที่จัดเก็บจะมากกว่า 50 เปอร์เซ็นต์ของค่าใช้จ่ายในการอ่านและการเขียน เมื่อพื้นที่จัดเก็บเป็นค่าใช้จ่ายหลัก (มากกว่า 50 เปอร์เซ็นต์ของค่าใช้จ่ายในการอ่านและการเขียน) โดยใช้คลาสตาราง DynamoDB Standard คุณสามารถปรับค่าใช้จ่ายให้เหมาะสมได้โดยเปลี่ยนเป็นคลาสตาราง DynamoDB Standard-IA ด้วยปริมาณงานเดียวกัน ตอนนี้ให้สมมติว่าคุณเปลี่ยนคลาสตารางเป็น DynamoDB Standard-IA ในช่วงต้นเดือนหน้า คุณจะถูกเรียกเก็บเงินดังนี้

  พื้นที่จัดเก็บข้อมูล: พื้นที่จัดเก็บ 1.2 TB จะถูกเรียกเก็บค่าบริการที่ 0.10 USD ต่อ GB ส่งผลให้ค่าใช้จ่ายพื้นที่จัดเก็บตารางสำหรับเดือนดังกล่าวอยู่ที่ 120.00 USD

  การอ่านและการเขียน: คุณจะถูกเรียกเก็บค่าบริการสำหรับ

  การเขียน 42.5 ล้านรายการ x 1.56 USD ต่อการเขียนหนึ่งล้านรายการ = 66.30 USD สำหรับคำขอเขียน
  การอ่าน 42.5 ล้านรายการ x 0.31 USD ต่อการอ่านหนึ่งล้านรายการ = 13.18 USD สำหรับคำขออ่าน

  โดยสรุปแล้ว ค่าบริการรายเดือนทั้งหมดของคุณโดยใช้คลาสตาราง DynamoDB Standard-IA มีดังนี้

  • การรับส่งข้อมูลเขียน: 66.30 USD
  • การรับส่งข้อมูลอ่าน: 13.18 USD
  • พื้นที่จัดเก็บข้อมูล: 120.00 USD

  ค่าบริการทั้งหมดโดยใช้คลาสตาราง DynamoDB Standard-IA จะอยู่ที่ 199.48 USD

  การใช้ DynamoDB Standard-IA สำหรับตารางของคุณจะลดค่าบริการรายเดือนทั้งหมดของตารางของคุณลง 44.2% หรือ 158.03 USD

ข้อมูลราคาเพิ่มเติม

AWS Pricing Calculator

คำนวณต้นทุนรายเดือนอย่างง่ายกับ AWS

รับความช่วยเหลือเกี่ยวกับราคา

ติดต่อผู้เชี่ยวชาญของ AWS เพื่อรับการเสนอราคาแบบส่วนบุคคล

ภาพเว็บเพจ
เรียนรู้วิธีเริ่มต้นใช้งาน

ดูบทแนะนำสอนการใช้งานและวิดีโอ และลงชื่อสมัครเข้ารับการฝึกอบรม

เรียนรู้เพิ่มเติม 
ภาพการลงชื่อสมัครใช้บัญชี
ลงชื่อสมัครใช้บัญชีฟรี

รับสิทธิ์การเข้าถึง AWS Free Tier ได้ทันที 

ลงชื่อสมัครใช้งาน 
ภาพกล่องเครื่องมือ
เริ่มต้นสร้างบน Console

เริ่มต้นสร้างด้วย Amazon DynamoDB บน AWS Management Console

ลงชื่อเข้าใช้