Ngày đăng: Dec 1, 2016

AWS X-Ray giúp các nhà phát triển phân tích và gỡ lỗi các ứng dụng phân tán trên môi trường sản xuất, chẳng hạn như các ứng dụng được xây dựng bằng kiến trúc vi dịch vụ. Với X-Ray, bạn có thể hiểu ứng dụng của bạn và các dịch vụ ẩn của ứng dụng đang hoạt động như thế nào để xác định và khắc phục nguyên nhân gốc rễ của các sự cố và lỗi về hiệu suất. X-Ray cung cấp khả năng xem yêu cầu hoàn chỉnh khi yêu cầu đi qua ứng dụng của bạn và hiển thị sơ đồ của các thành phần ngầm trong ứng dụng của bạn. Bạn có thể sử dụng X-Ray để phân tích ứng dụng đang được phát triển lẫn đang được sản xuất, từ các ứng dụng ba bậc đơn giản đến các ứng dụng vi dịch vụ phức tạp bao gồm hàng nghìn dịch vụ.

AWS X-Ray hiện có thể xem trước. Hãy truy cập tại đây để tìm hiểu thêm.