Ngày đăng: Dec 1, 2016

Giờ đây, bạn có thể sử dụng AWS CloudFormation để cung cấp các tài nguyên AWS sau. Hãy xem lịch sử phát hành để biết thêm chi tiết. 

AWS CodeBuild: AWS CodeBuild là dịch vụ dựng được quản lý toàn phần sẽ biên soạn mã nguồn, chạy thử và sản xuất ra các gói phần mềm sẵn sàng triển khai. 

Liên kết tài liệu Amazon EC2 Simple Systems Manager (SSM): Giờ đây, bạn có thể liên kết tài liệu SSM với phiên bản EC2. 

Hỗ trợ IPv6 trong Amazon EC2 và Amazon VPC: Giờ đây, bạn có thể cung cấp tài nguyên Amazon EC2 và Amazon VPC sử dụng IPv6 trong khu vực hỗ trợ IPv6. 

Vui lòng truy cập trang web của chúng tôi để biết thêm thông tin về AWS CloudFormation: