Ngày đăng: Dec 1, 2016

Giờ đây, bạn có thể sử dụng AWS Config để ghi lại các thay đổi cấu hình cho phần mềm trên phiên bản EC2 cũng như các máy ảo (VM) hoặc máy chủ trong môi trường tại chỗ của mình. Thông qua khả năng tích hợp AWS Config với Amazon EC2 Systems Manager, bạn có thể thấy được các cấu hình Hệ điều hành, cập nhật cấp hệ thống, các ứng dụng đã cài đặt, cấu hình mạng và hơn thế nữa. AWS Config cung cấp lịch sử thay đổi cấu hình Hệ điều hành và thay đổi cấp hệ thống mà bạn có thể sử dụng để đánh giá rủi ro bảo mật, khắc phục sự cố, theo dõi việc sử dụng giấy phép, v.v.  

Ngoài ra, bạn có thể đánh giá xem phần mềm trên phiên bản và hệ thống tại chỗ của mình có tuân thủ các nguyên tắc và chính sách của bạn hay không bằng cách sử dụng Quy tắc của AWS Config. Ba quy tắc Cấu hình được quản lý mới cho phép bạn kiểm tra xem phiên bản hoặc hệ thống tại chỗ của mình có cấu hình nền tảng mong muốn và một bộ ứng dụng được phê duyệt đã được cài đặt hay không.

Với bảng điều khiển AWS Config, bạn có thể theo dõi cấu hình của các thành phần cụ thể bên trong phiên bản, VM hoặc máy chủ của mình và nhanh chóng xác định các cấu hình không mong muốn.