Ngày đăng: Dec 1, 2016

AWS Step Functions giúp cho việc điều phối nhiều thành phần của ứng dụng và vi dịch vụ phân tán trở nên dễ dàng bằng cách sử dụng luồng công việc trực quan. Việc dựng ứng dụng từ các thành phần độc lập mà mỗi thành phần thực hiện chức năng riêng sẽ cho phép bạn thay đổi quy mô và thay đổi ứng dụng một cách nhanh chóng. Step Functions là cách thức đáng tin cậy để điều phối thành phần và khám phá các chức năng của ứng dụng. Step Functions cung cấp bảng điều khiển đồ họa để sắp xếp và trực quan hóa các thành phần của ứng dụng dưới dạng chuỗi các bước. Khả năng này giúp việc dựng và chạy ứng dụng nhiều bước trở nên đơn giản. Step Functions tự động kích hoạt cũng như theo dõi từng bước và thử lại khi có lỗi để ứng dụng của bạn thực thi theo thứ tự và theo dự kiến. Step Functions sẽ ghi nhật ký trạng thái của từng bước để khi gặp vấn đề, bạn có thể nhanh chóng chẩn đoán và gỡ lỗi. Bạn cũng có thể thay đổi và bổ sung các bước mà không cần viết mã để có thể dễ dàng phát triển ứng dụng và đổi mới nhanh hơn.

AWS Step Functions quản lý hoạt động và cơ sở hạ tầng cơ bản cho bạn cũng như giúp bạn bảo đảm ứng dụng luôn sẵn sàng ở bất kỳ quy mô nào.

Với AWS Step Functions, bạn chỉ trả tiền cho việc chuyển đổi từ một bước trong luồng công việc của ứng dụng sang bước tiếp theo, được gọi là lượt chuyển tiếp trạng thái. Tiền phí được đo bằng lượt chuyển tiếp trạng thái, bất kể mỗi trạng thái tồn tại bao lâu (tối đa một năm). Bậc miễn phí của AWS Step Functions bao gồm 4.000 lượt chuyển tiếp trạng thái mỗi tháng.

AWS Step Functions hiện có sẵn tại các khu vực Miền Đông Hoa Kỳ (Bắc Virginia), Miền Đông Hoa Kỳ (Ohio), Miền Tây Hoa Kỳ (Oregon), Châu Âu (Ai-len) và Châu Á Thái Bình Dương (Tokyo).

Tìm hiểu thêm tại http://aws.amazon.com/step-functions.