AWS Step Functions

Quy trình làm việc trực quan dành cho ứng dụng được phân phối
Video giải thích Step Functions (1:23)
Giới thiệu về AWS Step Functions
Tìm hiểu cách AWS Step Functions có thể cung cấp khả năng điều phối phi máy chủ cho các ứng dụng hiện đại.

Cách thức hoạt động

AWS Step Functions là dịch vụ luồng công việc trực quan giúp nhà phát triển sử dụng các dịch vụ AWS để xây dựng ứng dụng phân tán, tự động hóa các quy trình, điều phối các vi dịch vụ, đồng thời tạo ra quy trình dữ liệu và máy học (ML).
Sơ đồ thể hiện quy trình làm việc của một quy trình thanh toán tại cửa hàng bằng cách sử dụng AWS Step Functions. Các hàm AWS Lambda được gọi ở mỗi bước trong quy trình.

Trường hợp sử dụng

Tự động hóa quy trình trích xuất, chuyển đổi và tải (ETL)

Ensure that multiple long-running ETL jobs run in order and complete successfully, without the need for manual orchestration.

Điều phối khối lượng công việc song song quy mô lớn

Iterate over and process large data-sets such as security logs, transaction data, or image and video files.

Tự động hóa các chức năng bảo mật và CNTT

Create automated workflows, including manual approval steps, for security incident response.

Điều phối vi dịch vụ

Combine multiple AWS Lambda functions into responsive serverless applications and microservices.

Khám phá thêm về AWS