AWS Step Functions

Quy trình làm việc trực quan dành cho ứng dụng được phân phối

4.000 lượt chuyển đổi trạng thái mỗi tháng

Sử dụng mã để xử lý dữ liệu theo yêu cầu với các luồng công việc song song quy mô lớn.

Hiển thị trực quan và phát triển các quy trình làm việc linh hoạt cho các kiến trúc định hướng theo sự kiện.

Cách thức hoạt động

AWS Step Functions là dịch vụ luồng công việc trực quan giúp nhà phát triển sử dụng các dịch vụ AWS để xây dựng ứng dụng phân tán, tự động hóa các quy trình, điều phối các vi dịch vụ, đồng thời tạo ra quy trình dữ liệu và máy học (ML).
Sơ đồ thể hiện quy trình làm việc của một quy trình thanh toán tại cửa hàng bằng cách sử dụng AWS Step Functions. Các hàm AWS Lambda được gọi ở mỗi bước trong quy trình.

Trường hợp sử dụng

Tự động hóa quy trình trích xuất, chuyển đổi và tải (ETL)

Đảm bảo rằng các tác vụ ETL vận hành trong thời gian dài chạy đúng thứ tự và hoàn thành thành công mà không cần điều phối thủ công.

Tìm hiểu thêm về quá trình điều phối ETL »

Tự động hóa các chức năng bảo mật và CNTT

Tạo ra các quy trình làm việc tự động, bao gồm các bước chấp thuận thủ công, để ứng phó với sự cố bảo mật.


Tìm hiểu thêm về việc tạo ra cách ứng phó với sự cố bảo mật »

Điều phối vi dịch vụ

Kết hợp nhiều hàm AWS Lambda thành các ứng dụng và vi dịch vụ phi máy chủ có tính phản hồi.


Tìm hiểu cách tạo một quy trình làm việc phi máy chủ »

Điều phối khối lượng công việc song song quy mô lớn

Lặp lại và xử lý các tập dữ liệu dung lượng lớn như nhật ký bảo mật, dữ liệu giao dịch hoặc tệp hình ảnh và video.

Tìm hiểu cách điều phối luồng công việc song song quy mô lớn »

Cách bắt đầu sử dụng

Tìm hiểu thêm về AWS Step Functions

Xem cách tích hợp quy trình làm việc và tích hợp dịch vụ AWS.

Khám phá các tính năng »

Khám phá AWS Step Functions trong thực tế

Xem tin tức mới và cách những người khác đang sử dụng Step Functions.

Đọc bài đăng blog mới nhất »

Theo dõi một hội thảo chuyên đề tự thực hiện


Xem các học phần tương tác để tìm hiểu thêm về các tính năng chính của Step Functions.

Bắt đầu ngay bây giờ »

Khám phá thêm về AWS