Thông tin chi tiết về giá của AWS Step Functions Standard Workflows

Chi phí được tính dựa trên số lượng chuyển tiếp trạng thái cần thiết để thực thi ứng dụng của bạn.

Step Functions sẽ tính một chuyển tiếp trạng thái cho mỗi bước thực thi quy trình công việc của bạn. Chi phí được tính dựa trên tổng số lượng chuyển tiếp trạng thái trong tất cả các máy trạng thái, bao gồm các lần thử lại.

Bậc miễn phí Step Functions bao gồm 4.000 chuyển đổi trạng thái miễn phí mỗi tháng. Tất cả chi phí được tính theo ngày và lập hóa đơn theo tháng.

Bậc miễn phí

4.000 chuyển đổi trạng thái
mỗi tháng

Bậc miễn phí Step Functions không tự động hết hạn sau khi kết thúc thời hạn 12 tháng của Bậc miễn phí của AWS đồng thời vẫn khả dụng không giới hạn với cả khách hàng hiện tại và khách hàng mới của AWS.

Lượt chuyển tiếp trạng thái

Với AWS Step Functions, bạn trả tiền cho số lượt chuyển tiếp trạng thái bạn sử dụng mỗi tháng. Bạn sẽ phải trả phí cho mỗi lượt chuyển tiếp trạng thái vượt quá bậc miễn phí. Vui lòng xem Bảng giá chuyển tiếp trạng thái để biết chi tiết. _

Nếu bạn đưa thao tác thử xử lý lại lỗi vào bất kỳ bước nào trong quy trình công việc, thì mỗi lần thử lại sẽ được tính phí như một lượt chuyển tiếp trạng thái bổ sung. 

Giá chuyển tiếp trạng thái của AWS Step Functions Standard Workflow

Thông tin chi tiết về giá của AWS Step Functions Express Workflows

Với Step Functions Express Workflows, bạn chỉ phải trả tiền cho những gì mình sử dụng. Bạn sẽ trả phí dựa trên số lần yêu cầu quy trình công việc và khoảng thời gian của khối lượng đó.

Step Functions Express Workflows tính một yêu cầu mỗi lần bắt đầu thực hiện một quy trình công việc và bạn bị tính phí cho tổng số lần yêu cầu trong toàn bộ quy trình công việc. Cách tính này bao gồm cả số lượt kiểm tra từ bảng điều khiển.

Thời lượng được tính từ khi quy trình công việc của bạn bắt đầu thực thi cho đến khi hoàn thành hoặc nếu không thì kết thúc, làm tròn đến 100 mili giây gần nhất và dung lượng bộ nhớ được sử dụng để thực thi quy trình công việc, được tính theo các khúc 64 MB.

Mức tiêu thụ bộ nhớ dựa trên kích cỡ của định nghĩa quy trình, mức sử dụng bản đồ hoặc các trạng thái song song và kích cỡ dữ liệu thực thi (tải trọng). Giá trong ví dụ 3 và 4 cho thấy các ví dụ về mức sử dụng bộ nhớ ước tính. 

Phụ phí

Bạn có thể phải trả thêm phụ phí nếu hoạt động của quy trình công việc ứng dụng của bạn sử dụng các dịch vụ AWS khác hoặc truyền dữ liệu. Ví dụ: nếu quy trình công việc ứng dụng của bạn gọi một hàm AWS Lambda, bạn sẽ bị tính phí cho mỗi yêu cầu và trong suốt thời lượng của từng hàm Lambda. Để biết chi tiết về giá dịch vụ AWS, xem phần giá ở các trang chi tiết về dịch vụ AWS liên quan. Các liên kết thông tin về giá của một số dịch vụ thường dùng như sau.

Truyền dữ liệu

Truyền dữ liệu ngoài đến và từ Amazon EC2

Giá AWS Lambda

Yêu cầu và thời lượng

Giá Amazon EC2

Phiên bản theo yêu cầu, dự trữ và spot

Giá Amazon ECS

Loại khởi chạy Fargate và EC2

Ví dụ về giá Step Functions

 • Quy trình công việc ứng dụng có bốn chuyển tiếp trạng thái, được xác định bằng cách đếm các nút trên đồ thị:

  1. Bắt đầu
  2. Tải lên tệp RAW
  3. Xóa tệp RAW
  4. Kết thúc 

  Giá mỗi lần chuyển đổi trạng thái ở Miền Đông Hoa Kỳ (Bắc Virginia) là 0.000025 USD và Bậc miễn phí cung cấp 4,000 chuyển đổi trạng thái mỗi tháng. Nếu bạn đã thực hiện máy trạng thái này 100.000 lần trong một tháng, mà không lần nào thử lại vì lỗi, bạn sẽ phải trả:

  Chuyển đổi trạng thái trong quy trình công việc * thực hiện quy trình công việc = tổng chuyển đổi trạng thái

  4 * 100,000 = 400,000

  Tổng chuyển đổi trạng thái – chuyển đổi trạng thái Bậc miễn phí = chuyển đổi trạng thái bị tính phí

  400,000 – 4,000 = 396,000

  Phí hàng tháng = 396,000 * 0.000025 USD = 9.90 USD

 • Có thể tìm thấy máy trạng thái được sử dụng trong ví dụ này trên GitHub.

  Một quy trình công việc ứng dụng với các điều kiện thực hiện theo nhánh có nhiều hơn một đường dẫn. Trong ví dụ này, có 10 mũi tên (hoặc vòng cung) kết nối các bước. Lộ trình mặc định từ "Bắt đầu" cho đến "Kết thúc" trải qua chín lượt chuyển đổi trạng thái, được xác định bằng việc đếm các nút trên đồ thị. Lộ trình đi từ "Bắt đầu" cho đến "NotSupportedImageType" sẽ tích lũy ba hoặc bốn lượt chuyển đổi trạng thái. Lượt chuyển đổi trạng thái bổ sung có thể bị tính phí nếu bất kỳ trạng thái nào cần thử lại để xử lý lỗi.

  Giá mỗi lần chuyển đổi trạng thái ở Miền Đông Hoa Kỳ (Bắc Virginia) là 0,000025 USD và Bậc miễn phí cung cấp 4.000 chuyển đổi trạng thái mỗi tháng. Nếu bạn đã thực hiện quy trình công việc ứng dụng này 100.000 lần trong một tháng, lộ trình mặc định cho mỗi lần đều thành công và không lần nào thử lại vì lỗi, bạn sẽ phải trả:

  Lượt chuyển đổi trạng thái cho mỗi lần thực hiện * thực hiện quy trình công việc = tổng lượt chuyển đổi trạng thái

  9 * 100.000 = 900.000

  Tổng lượt chuyển đổi trạng thái – lượt chuyển đổi trạng thái bậc miễn phí = lượt chuyển đổi trạng thái bị tính phí

  900.000 – 4.000 = 896.000

  Phí hàng tháng = 896.000 * 0,000025 USD = 22,40 USD

  Tổng chi phí của năm hàm AWS Lambda trong ví dụ này sẽ là 97,62 USD. Trong quá trình thực hiện lộ trình mặc định thành công, xử lý một ảnh JPEG 4,7 MB, kích thước và thời lượng của các hàm Lambda như sau:

  Hàm Bộ nhớ (MB) Thời lượng (Msec)
  ExtractImageMetadata 1.024 3.200
  TransformMetadata 256 100
  Rekognition 256 1.200
  Ảnh thu nhỏ 1.536 1.500
  StoreImageMetadata 256 300
 • Bạn có thể ước tính mức sử dụng bộ nhớ của AWS Step Functions Express Workflow dựa trên kích cỡ của định nghĩa máy trạng thái, kích cỡ dữ liệu thực thi (tải trọng) và mức sử dụng Bản đồ hoặc Trạng thái song song.

  Bộ nhớ quy trình đã sử dụng = 50 MB + kích cỡ định nghĩa máy trạng thái + kích cỡ dữ liệu thực thi x Số lượng Bước song song hoặc trên Bản đồ

  Ví dụ:

  Nếu bạn có một quy trình công việc với kích cỡ định nghĩa máy trạng thái là 10 KB và không có bước song song hoặc trên bản đồ:

  Bộ nhớ quy trình đã sử dụng = 50 MB + 10 KB
  Bộ nhớ quy trình đã sử dụng = 50,01 MB
  Bộ nhớ được tính phí (trong khúc dữ liệu 64 MB) = 64 MB

  Chỉ số CloudWatch bao gồm chi tiết về mức tiêu thụ bộ nhớ theo ExpressExecutionMemory và bộ nhớ được tính phí theo ExpressExecutionBilledMemory. Bạn có thể xem các chỉ số như Số lần thực thi đã bắt đầu, Thời lượng thực thi, Thời lượng được tính phí và Bộ nhớ được tính phí cho mỗi quy trình công việc trong Bảng điều khiển AWS Step Functions trong Step Functions > Máy trạng thái > Tên máy trạng thái trong tab Giám sát.

  Nếu bạn chạy 1 triệu quy trình công việc mỗi tháng và thời lượng trung bình của quy trình công việc là 30 giây:

  Phí yêu cầu hàng tháng

  Giá của yêu cầu là 1,00 USD mỗi triệu
  Phí yêu cầu hàng tháng = 1 triệu yêu cầu x 1,00 USD = 1,00 USD

  Phí thời lượng hàng tháng

  Giá của thời lượng là 0,00001667 USD mỗi GB-giây
  1 triệu quy trình công việc x 30 giây thời lượng = 30.000.000 giây
  30.000.000 x 64 MB (bộ nhớ được tính phí) /1024 MB = 1.875.000 GB-giây
  Phí thời lượng hàng tháng = 1.875.000 GB-giây x 0.00001667 USD= 31,26 USD

  Tổng phí hàng tháng

  Tổng phí hàng tháng = phí yêu cầu + phí thời lượng
  Tổng phí hàng tháng = 1,00 USD + 31,26 USD = 32,26 USD
 • Bạn có thể ước tính mức sử dụng bộ nhớ của AWS Step Functions Express Workflow dựa trên kích cỡ của định nghĩa máy trạng thái, kích cỡ dữ liệu thực thi (tải trọng) và mức sử dụng Bản đồ hoặc Trạng thái song song.

  Bộ nhớ quy trình đã sử dụng = 50 MB + kích cỡ định nghĩa máy trạng thái + kích cỡ dữ liệu thực thi x Số lượng Bước song song hoặc trên Bản đồ

  Nếu bạn có một quy trình công việc với kích cỡ định nghĩa máy trạng thái là 50 KB, 400 bước trên bản đồ và 32 KB tải trọng mỗi bước:

  Bộ nhớ quy trình đã sử dụng = 50 MB + 50 KB + (32 KB x 400 bước)
  Bộ nhớ quy trình đã sử dụng = 50 MB + 50 KB + 12.800 KB
  Bộ nhớ quy trình đã sử dụng = 62,85 MB
  Bộ nhớ được tính phí (trong khúc dữ liệu 64 MB) = 64 MB

  Chỉ số CloudWatch bao gồm chi tiết về mức tiêu thụ bộ nhớ theo ExpressExecutionMemory và bộ nhớ được tính phí theo ExpressExecutionBilledMemory. Bạn có thể xem các chỉ số như Số lần thực thi đã bắt đầu, Thời lượng thực thi, Thời lượng được tính phí và Bộ nhớ được tính phí cho mỗi quy trình công việc trong Bảng điều khiển AWS Step Functions trong Step Functions > Máy trạng thái > Tên máy trạng thái trong tab Giám sát.

  Nếu bạn chạy 100 triệu quy trình công việc này mỗi tháng và thời lượng trung bình của quy trình công việc là 10 giây:

  Phí yêu cầu hàng tháng

  Giá của yêu cầu là 1,00 USD mỗi triệu
  Phí yêu cầu hàng tháng = 100 triệu yêu cầu x 1,00 USD = 100,00 USD

  Phí thời lượng hàng tháng

  100 triệu quy trình công việc x 10 giây thời lượng = 1.000.000.000 giây
  1.000.000.000 x 64 MB (bộ nhớ được tính phí) /1024 MB = 62.500.000 GB-giây
  62.500.000 GB-giây / 60 / 60 = 17.361,11 GB-giờ
  0,06000 USD mỗi GB-giờ x 1.000 GB-giờ = 60,00 USD
  0.03000 USD mỗi GB-giờ x 4.000 GB-Giờ = 120.00 USD
  0.01642 USD mỗi GB-giờ x 12.361,11 GB-Giờ = 202.97 USD

  Phí thời lượng hàng tháng = 60.00 USD + 120.00 USD + 202.97 USD = 382.97 USD

  Tổng phí hàng tháng

  Tổng phí hàng tháng = phí yêu cầu + phí thời lượng
  Tổng phí hàng tháng = 100.00 USD + 382.97 USD = 482.97 USD

 • Trạng thái bản đồ có thể được sử dụng để lặp lại và xử lý các tập dữ liệu lớn. Ví dụ này bao gồm các bước trước và sau xử lý, đồng thời lặp lại hơn 1 triệu đối tượng từ vùng lưu trữ của Dịch vụ lưu trữ đơn giản của Amazon (S3). 

  Trạng thái bản đồ có hai chế độ: Nội tuyến và Phân tán. Ví dụ này sử dụng Trạng thái bản đồ ở chế độ Phân tán để đạt được tính đồng thời cao và Bản đồ phân tán mất một lần chuyển đổi trạng thái cho mỗi lần lặp lại. Ngoài ra, với Trạng thái bản đồ phân tán, bạn có thể chỉ định kiểu thực thi cho quy trình xử lý dữ liệu. Trong ví dụ này sử dụng kiểu thực thi Express. Quy trình Express trong Bản đồ phân tán sử dụng ít hơn 64 MB dung lượng bộ nhớ và thời lượng thực thi trung bình là 30 giây. 

  Một lần thực thi từ luồng công việc này bao gồm 1.000.005 lần chuyển đổi trạng thái, 1.000.000 yêu cầu Express và thời lượng 520,33 GB-giờ:

  • 1 Bắt đầu chuyển đổi trạng thái thực thi
  • 1 Nhập chuyển đổi trạng thái trước khi xử lý
  • 1 Nhập chuyển đổi trạng thái bản đồ
  • 1.000.000 Bắt đầu chuyển đổi trạng thái lặp lại bản đồ
   • Lưu ý: không có chuyển đổi trạng thái để bắt đầu mỗi lần lặp lại khi bạn sử dụng Bản đồ nội tuyến. Xem tài liệu để biết khi nào nên sử dụng Bản đồ trong chế độ Nội tuyến hoặc chế độ Phân tán.
   • Lưu ý: với Trạng thái bản đồ phân tán, bạn có thể giảm số lần lặp lại bằng cách gộp khối lượng công việc của mình theo lô. Xem tài liệu về tối ưu hóa bằng cách gộp theo lô.
  • 1.000.000 yêu cầu Express
  • Thời lượng Express 520,83 GB-giờ
   • 1 triệu lần lặp lại x 30 giây thời lượng = 30.000.000 giây
   • 30.000.000 giây x 64 MB (bộ nhớ được tính phí)/1024 MB = 1.875.000 GB-giây
   • 1.875.000 GB-giây / 60 / 60 = 520,83 GB-giờ
  • 1 Nhập chuyển đổi trạng thái sau khi xử lý
  • 1 Kết thúc chuyển đổi trạng thái thực thi

  Phí chuyển đổi trạng thái

  Giá mỗi lần chuyển trạng thái ở Miền Đông Hoa Kỳ (Bắc Virginia) là 0,000025 USD. Bậc miễn phí cung cấp 4.000 lượt chuyển đổi trạng thái miễn phí mỗi tháng.

  Tổng lượt chuyển đổi trạng thái - lượt chuyển đổi trạng thái bậc miễn phí = lượt chuyển đổi trạng thái bị tính phí

  1.000.005 - 4000 = 996.005

  Phí chuyển đổi trạng thái = 996.005 * 0,000025 USD = 24,90 USD

  Phí yêu cầu Express
  Giá trên mỗi một triệu yêu cầu ở Miền Đông Hoa Kỳ (Bắc Virginia) là 1,00 USD
  Phí yêu cầu = 1 triệu yêu cầu x 1,00 USD = 1,00 USD

  Phí thời lượng Express
  Giá cho 1.000 GB-giờ đầu tiên ở Miền Đông Hoa Kỳ (Bắc Virginia) là 0,0600 USD.

  Phí thời lượng = 520.83 GB-giờ x 0.0600 USD= 31,25 USD

  Tổng phí

  Tổng phí = 24,90 USD + 1,00 USD + 31,25 USD = 57,15 USD

Bắt đầu sử dụng AWS Step Functions

Truy cập trang hướng dẫn bắt đầu
Bạn đã sẵn sàng để bắt đầu chưa?
Đăng nhập vào bảng điều khiển AWS Step Functions
Bạn có thêm câu hỏi?
Liên hệ với chúng tôi