Với AWS Step Functions, bạn chỉ phải trả tiền cho những gì bạn sử dụng. Chi phí được tính dựa trên số lượng chuyển đổi trạng thái cần thiết để thực thi ứng dụng của bạn.

Thông tin chi tiết giá Step Functions

Step Functions tính là một chuyển đổi trạng thái cho mỗi bước thực hiện quy trình công việc của bạn. Chi phí được tính dựa trên tổng số lượng chuyển đổi trạng thái trong tất cả các máy trạng thái, bao gồm các lần thử lại.

Bậc miễn phí Step Functions bao gồm 4.000 chuyển đổi trạng thái miễn phí mỗi tháng. Tất cả chi phí được tính theo ngày và tính phí theo tháng.

Để biết chi tiết, xem ví dụ về giá Step Functions.

Bậc miễn phí

4.000 chuyển đổi trạng thái
mỗi tháng

Bậc miễn phí Step Functions không tự động hết hạn sau khi kết thúc thời hạn 12 tháng của Bậc miễn phí của AWS đồng thời vẫn khả dụng không giới hạn với cả khách hàng hiện tại và khách hàng mới của AWS.

Lượt chuyển tiếp trạng thái

Với AWS Step Functions, bạn trả tiền cho số lượt chuyển tiếp trạng thái bạn sử dụng mỗi tháng. Bạn sẽ phải trả phí cho mỗi lượt chuyển tiếp trạng thái vượt quá bậc miễn phí. Vui lòng xem Bảng giá chuyển tiếp trạng thái để biết chi tiết. _

Nếu bạn đưa thao tác thử xử lý lại lỗi vào bất kỳ bước nào trong quy trình công việc, thì mỗi lần thử lại sẽ được tính phí như một lượt chuyển tiếp trạng thái bổ sung. 

Giá chuyển tiếp trạng thái

Phụ phí

Bạn có thể phải trả thêm phụ phí nếu hoạt động của quy trình công việc ứng dụng của bạn sử dụng các dịch vụ AWS khác hoặc truyền dữ liệu. Ví dụ: nếu quy trình công việc ứng dụng của bạn gọi một hàm AWS Lambda, bạn sẽ bị tính phí cho mỗi yêu cầu và trong suốt thời lượng của từng hàm Lambda. Để biết chi tiết về giá dịch vụ AWS, xem phần giá ở các trang chi tiết về dịch vụ AWS liên quan. Các liên kết thông tin về giá của một số dịch vụ thường dùng như sau.

Truyền dữ liệu

Truyền dữ liệu ngoài đến và từ Amazon EC2

Giá AWS Lambda

Yêu cầu và thời lượng

Giá Amazon EC2

Phiên bản theo yêu cầu, dự trữ và spot

Giá Amazon ECS

Loại khởi chạy Fargate và EC2

Ví dụ về giá Step Functions

 • Ví dụ 1

  Quy trình công việc ứng dụng với các bước thực hiện theo trình tự
  sfn_sm_upload_delete_raw

  Quy trình công việc của ứng dụng với hai bước có ba chuyển đổi trạng thái, được xác định bằng cách đếm các mũi tên trên biểu đồ:

  1. Bắt đầu tải lên tệp RAW
  2. Tải lên tệp RAW để xóa tệp RAW
  3. Xóa tệp RAW để kết thúc 

  Giá mỗi lần chuyển đổi trạng thái ở Miền Đông Hoa Kỳ (Bắc Virginia) là 0,000025 USD và Bậc miễn phí cung cấp 4.000 chuyển đổi trạng thái mỗi tháng. Nếu bạn đã thực hiện máy trạng thái này 100.000 lần trong một tháng, mà không lần nào thử lại vì lỗi, bạn sẽ phải trả:

  Chuyển đổi trạng thái trong quy trình công việc * thực hiện quy trình công việc = tổng chuyển đổi trạng thái

  3 * 100.000 = 300.000

  Tổng chuyển đổi trạng thái – chuyển đổi trạng thái Bậc miễn phí = chuyển đổi trạng thái bị tính phí

  300.000 – 4.000 = 296.000

  Phí hàng tháng = 296.000 * 0,000025 USD = 7,4 USD

 • Ví dụ 2

  Quy trình công việc với các điều kiện thực hiện theo nhánh
  sfn_sm_image_processing

  Có thể tìm thấy máy trạng thái được sử dụng trong ví dụ này trên GitHub.

  Một quy trình công việc ứng dụng với các điều kiện thực hiện theo nhánh có nhiều hơn một đường dẫn. Trong ví dụ này, có 10 mũi tên (hoặc vòng cung) kết nối các bước. Lộ trình mặc định từ "Bắt đầu" đến "Kết thúc" trải qua tám lần chuyển đổi trạng thái. Lộ trình đi từ "Bắt đầu" đến "NotSupportedImageType" sẽ tích lũy hai hoặc ba chuyển đổi trạng thái. Chuyển đổi trạng thái bổ sung có thể bị tính phí nếu thử lại để xử lý lỗi nằm trong bất kỳ trạng thái nào.

  Giá mỗi lần chuyển đổi trạng thái ở Miền Đông Hoa Kỳ (Bắc Virginia) là 0,000025 USD và Bậc miễn phí cung cấp 4.000 chuyển đổi trạng thái mỗi tháng. Nếu bạn đã thực hiện quy trình công việc ứng dụng này 100.000 lần trong một tháng, lộ trình mặc định cho mỗi lần đều thành công và không lần nào thử lại vì lỗi, bạn sẽ phải trả:

  Chuyển đổi trạng thái cho mỗi lần thực hiện * thực hiện quy trình công việc = tổng chuyển đổi trạng thái

  8 * 100.000 = 800.000

  Tổng chuyển đổi trạng thái – chuyển đổi trạng thái Bậc miễn phí = chuyển đổi trạng thái bị tính phí

  800.000 – 4.000 = 796.000

  Phí hàng tháng = 796.000 * 0,000025 USD = 19,9 USD

  Tổng chi phí của năm hàm AWS Lambda trong ví dụ này sẽ là 97,62 USD. Trong quá trình thực hiện lộ trình mặc định thành công, xử lý một ảnh JPEG 4,7 MB, kích thước và thời lượng của các hàm Lambda như sau:

  Hàm Bộ nhớ (MB) Thời lượng (Msec)
  ExtractImageMetadata 1.024 3.200
  TransformMetadata 256 100
  Rekognition 256 1.200
  Ảnh thu nhỏ 1.536 1.500
  StoreImageMetadata 256 300

Bắt đầu với AWS Step Functions

Truy cập trang hướng dẫn bắt đầu
Bạn đã sẵn sàng để bắt đầu chưa?
Đăng nhập vào bảng điều khiển AWS Step Functions
Bạn có thêm câu hỏi?
Hãy liên hệ với chúng tôi