Có hai mô hình chi phí khác nhau cho Amazon Elastic Container Service (ECS). Amazon ECS trên AWS Outposts cho phép mô hình tương tự như Loại khởi chạy EC2.

Mô hình loại khởi chạy Fargate


Với Fargate, bạn trả phí cho lượng tài nguyên vCPU và bộ nhớ mà ứng dụng container hóa của bạn yêu cầu. Tài nguyên vCPU và bộ nhớ được tính toán từ thời gian lấy các ảnh container cho tới khi Tác vụ Amazon ECS* kết thúc, làm tròn đến hai chữ số thập phân gần nhất. Áp dụng mức phí tối thiểu là 1 phút.

Xem thông tin giá chi tiết trên trang về giá của AWS Fargate.

*Tác vụ là một tập hợp các bộ chứa chạy cùng nhau dưới dạng một ứng dụng.

Mô hình loại khởi chạy EC2


Chúng tôi không tính thêm phí sử dụng loại khởi chạy EC2. Bạn chỉ trả phí cho các tài nguyên AWS (ví dụ: phiên bản EC2 hoặc ổ đĩa EBS) mà bạn tạo để lưu và chạy ứng dụng của mình. Bạn chỉ trả phí cho những gì mình đã dùng và khi đang sử dụng; không có phí tối thiểu và phí cam kết trả trước.

Xem thông tin giá cả chi tiết trên trang về giá của Amazon EC2.

Amazon ECS trên AWS Outposts


Việc định giá Amazon ECS trên AWS Outposts rất đơn giản và hoạt động giống như trên đám mây: mặt phẳng điều khiển Amazon ECS ở trên đám mây (không phải trên Outposts) và các phiên bản bộ chứa của bạn chạy trên dung lượng EC2 của Outposts mà không phải trả thêm phí.

Vui lòng tham khảo trang giá cả AWS Outposts để biết chi tiết về giá cả dung lượng Outposts.

Bắt đầu sử dụng Amazon ECS

Truy cập trang hướng dẫn bắt đầu
Bạn đã sẵn sàng xây dựng chưa?
Bắt đầu với Amazon ECS
Bạn có thêm câu hỏi?
Hãy liên hệ với chúng tôi