Amazon Elastic Container Service (ECS) là dịch vụ chuyên dụng giúp bạn chạy kiến trúc của mình một cách hiệu quả, tự động và có thể thay đổi quy mô. Chúng tôi không tính thêm phí khi sử dụng Amazon ECS. Bạn trả phí cho các tài nguyên AWS (ví dụ: các phiên bản Đám mây điện toán linh hoạt của Amazon [Amazon EC2] hoặc ổ đĩa Kho lưu trữ khối linh hoạt của Amazon [Amazon EBS]) mà bạn tạo để lưu và chạy ứng dụng của mình. Bạn chỉ trả tiền cho những gì bạn sử dụng và khi bạn sử dụng; không có phí tối thiểu và không có cam kết trả trước.

Có hai mô hình phí khác nhau cho Amazon ECS. Amazon ECS trên AWS Outposts cho phép mô hình tương tự như Loại khởi chạy Amazon EC2.

Mô hình loại khởi chạy AWS Fargate


Với AWS Fargate, bạn trả phí cho lượng vCPU và tài nguyên bộ nhớ mà ứng dụng có trong bộ chứa của bạn yêu cầu. vCPU và tài nguyên bộ nhớ được tính toán từ thời gian các hình ảnh bộ chứa của bạn được kéo về cho tới khi Tác vụ Amazon ECS chấm dứt, làm tròn đến giây gần nhất. Áp dụng mức phí tối thiểu một phút. 

Xem thông tin định giá chi tiết trên trang định giá AWS Fargate.

*Tác vụ là một tập hợp các bộ chứa chạy cùng nhau dưới dạng một ứng dụng.

Mô hình loại khởi chạy Amazon EC2


Chúng tôi không tính thêm phí sử dụng loại khởi chạy Amazon EC2. Bạn chỉ trả phí cho các tài nguyên AWS (chẳng hạn như phiên bản Amazon EC2 hoặc ổ đĩa Amazon EBS) mà bạn tạo để lưu và chạy ứng dụng của mình. Bạn chỉ trả tiền cho những gì bạn sử dụng và khi bạn sử dụng; không có phí tối thiểu và không có cam kết trả trước. 

Xem thông tin giá cả chi tiết trên trang về giá của Amazon EC2.

Amazon ECS trên AWS Outposts


Việc định giá Amazon ECS trên AWS Outposts rất đơn giản và hoạt động giống như trên đám mây: mặt phẳng điều khiển Amazon ECS ở trên đám mây (không phải trên Outposts) và các phiên bản bộ chứa của bạn chạy trên dung lượng EC2 của Outposts mà không phải trả thêm phí. 

Vui lòng tham khảo trang định giá AWS Outposts để biết chi tiết về mức định giá dung lượng Outposts.

Chúng tôi không tính thêm phí khi sử dụng Amazon ECS. Bạn chỉ trả phí cho các tài nguyên AWS (ví dụ: phiên bản Amazon EC2 hoặc ổ đĩa Amazon EBS) mà bạn tạo để lưu và chạy ứng dụng của mình. Bạn chỉ trả tiền cho những gì bạn sử dụng và khi bạn sử dụng; không có phí tối thiểu và không có cam kết trả trước.