Bắt đầu sử dụng Amazon Elastic Container Service

Đăng nhập và thiết lập

Làm theo hướng dẫn từng bước trong bảng điều khiển hoặc AWS Copilot trong Hướng dẫn dành cho nhà phát triển để biết hướng dẫn từng bước về cách sử dụng Amazon ECS để chạy ứng dụng nằm trong bộ chứa đầu tiên của bạn.

Đào tạo kỹ thuật số của Amazon ECS

Chương trình Đào tạo kỹ thuật số của AWS cung cấp các khóa học theo nhu cầu, miễn phí, được các chuyên gia tại AWS phát triển. Nhờ trung tâm học tập mới của chúng tôi là AWS Skill Builder, bạn có thể khám phá các kế hoạch học tập và hơn 500 khóa học kỹ thuật số để giúp bạn tìm hiểu thêm về việc sử dụng Amazon ECS. Đăng nhập bằng thông tin chứng thực Amazon của bạn để truy cập.

Các khóa học hiện tại

Giới thiệu về Dịch vụ bộ chứa linh hoạt của Amazon

Thời lượng: 10 phút

Trong khóa học này, bạn sẽ được giới thiệu về Dịch vụ bộ chứa linh hoạt của Amazon hay Amazon ECS – đây là dịch vụ AWS giúp bạn chạy các ứng dụng trong sản xuất có trong bộ chứa. Khóa học này sẽ bắt đầu bằng việc điểm lại nhanh các bộ chứa và sau đó sẽ đi sâu vào các tính năng cũng như lợi ích của việc sử dụng Amazon ECS. Phần trình bày về dịch vụ và các điểm nổi bật của những trường hợp sử dụng Amazon ECS khác nhau cũng sẽ được đề cập.

Tìm hiểu thêm »

Giới thiệu về AWS Fargate

Thời lượng: 10 phút

Đây là khóa học giới thiệu về một dịch vụ mới của AWS có tên là AWS Fargate để triển khai và quản lý các bộ chứa. Trong khóa học này, chúng ta đề cập đến cách AWS Fargate giúp bạn sử dụng bộ chứa để chạy các ứng dụng dễ dàng hơn, đồng thời xem xét một ví dụ về kiến trúc AWS Fargate và Amazon ECS để bạn có thể hiểu rõ hơn về cách hoạt động của dịch vụ đó.


Tìm hiểu thêm »

Giới thiệu về Sổ đăng ký bộ chứa linh hoạt của Amazon

Thời lượng: 10 phút

Trong khóa học này, chúng ta trao đổi về dịch vụ quản lý bộ chứa của Amazon có tên là Dịch vụ bộ chứa linh hoạt của Amazon. Chúng ta đề cập đến một số trường hợp sử dụng liên quan đến Amazon ECS và cách mà dịch vụ này cho phép bạn chạy các ứng dụng trên cụm phiên bản Amazon EC2 được quản lý. Khóa học này cũng đề cập tổng quan về những tính năng và lợi ích của việc sử dụng Amazon ECS, tiếp theo đó là phần trình bày ngắn gọn về dịch vụ đó.

Tìm hiểu thêm »

Khắc phục sự cố: Dịch vụ bộ chứa linh hoạt của Amazon (Amazon ECS)

Thời lượng: 10 phút

Trong khóa học này, bạn sẽ tìm hiểu cách xem thông tin cấu hình, giám sát quy trình và thu thập dữ liệu chẩn đoán về Dịch vụ bộ chứa linh hoạt của Amazon (Amazon ECS). Bạn sẽ tìm hiểu cách sử dụng thông tin này để giúp khắc phục các vấn đề thông thường và cung cấp thông tin chi tiết hiệu quả trong trường hợp hỗ trợ nếu bạn cần chuyển vấn đề đến bộ phận Hỗ trợ Amazon Web Services (AWS).

Tìm hiểu thêm »

Hướng dẫn cơ bản về Dịch vụ bộ chứa linh hoạt của Amazon (ECS)

Thời lượng: 30 phút

Khóa học này không chỉ đề cập đến những khái niệm và lợi ích cơ bản của quá trình bộ chứa hóa mà còn truyền dạy cho bạn thêm về Dịch vụ bộ chứa linh hoạt của Amazon (ECS). Bạn sẽ tìm hiểu về quá trình sử dụng ECS và các dịch vụ bổ trợ để triển khai bộ chứa trên AWS, chẳng hạn như Sổ đăng ký bộ chứa linh hoạt của Amazon (ECR). Bạn cũng sẽ tìm hiểu về các tình huống vi dịch vụ thông thường.
Tìm hiểu thêm »

AWS CustomerCast - AWS Copilot - Đơn giản hóa việc triển khai bộ chứa

Thời lượng: 222 phút

AWS Copilot được thiết kế cho cả những người dùng Dịch vụ bộ chứa linh hoạt (ECS) hiện tại và người dùng ECS mới có mong muốn không chỉ quản lý cơ sở hạ tầng cấp thấp hơn theo cách thủ công mà thay vào đó, chỉ cần bắt đầu cân nhắc về ứng dụng và vòng đời của ứng dụng. Copilot tạo ra các bản triển khai ứng dụng hiện đại theo mặc định, dựa trên các mẫu sẵn sàng để sản xuất, bao gồm biện pháp thực hành tốt nhất do những kỹ sư và khách hàng của ECS thiết kế trong nhiều năm qua.

Tìm hiểu thêm »

Xây dựng kiến trúc doanh nghiệp trong Amazon ECS

Thời lượng: 90 phút

Trong khóa học này, bạn sẽ tìm hiểu về cách đưa ra lựa chọn cơ sở hạ tầng để hỗ trợ các ứng dụng có trong bộ chứa chạy trên Dịch vụ bộ chứa linh hoạt của Amazon (Amazon ECS) ở quy mô doanh nghiệp. Bạn sẽ tìm hiểu về cách xác định phạm vi các yêu cầu dựa trên ứng dụng của mình, lựa chọn kiến trúc tốt nhất để hỗ trợ ứng dụng của bạn, đồng thời thiết kế các mẫu cơ sở hạ tầng có thể tái sử dụng mang tính bảo mật, hiệu suất cao và bền bỉ.Tìm hiểu thêm »

Quản lý vòng đời ứng dụng trong Amazon ECS

Thời lượng: 90 phút

Trong khóa học này, bạn tìm hiểu về cách quản lý các ứng dụng theo quy mô lớn trên Dịch vụ bộ chứa linh hoạt của Amazon (Amazon ECS). Bạn tìm hiểu cách lựa chọn phương pháp tốt nhất để xây dựng một môi trường Amazon ECS, cách lựa chọn những tùy chọn triển khai tốt nhất dành cho ứng dụng cũng như cách quản lý các quy trình ứng dụng trong suốt vòng đời ứng dụng của bạn.

Tìm hiểu thêm »

Quản lý ứng dụng trên quy mô lớn với Amazon ECS

Thời lượng: 90 phút

Trong khóa học này, bạn tim hiểu cách quản lý các ứng dụng đang chạy ở quy mô doanh nghiệp trên Dịch vụ bộ chứa linh hoạt của Amazon (Amazon ECS). Bạn tìm hiểu cách xây dựng các môi trường có thể tăng giảm quy mô theo phiên bản một cách nhanh chóng và an toàn. Bạn cũng tìm hiểu cách phân biệt hoạt động điều chỉnh quy mô ứng dụng với điều chỉnh quy mô cơ sở hạ tầng. Cuối cùng, bạn tìm hiểu cách thực hiện kiểm thử để xác định chỉ số điều chỉnh quy mô ứng dụng tốt nhất.

Tìm hiểu thêm »

Quan sát, khắc phục vấn đề và tối ưu hóa khối lượng công việc chạy trên Amazon ECS

Thời lượng: 270 phút

Trong khóa học này, bạn tìm hiểu cách thu được khả năng quan sát các ứng dụng của mình chạy trên Dịch vụ bộ chứa linh hoạt của Amazon (Amazon ECS). Bạn tìm hiểu cách thu thập các chỉ số, bản ghi và dấu vết ở cấp độ hệ thống và ứng dụng. Bạn cũng tìm hiểu về cách áp dụng thông tin mà bạn thu thập được để xác định và khắc phục các vấn đề.

Tìm hiểu thêm »

Hướng dẫn từng bước

7 BƯỚC

Triển khai Bộ chứa Docker

Chạy một ứng dụng mẫu hỗ trợ Docker trên một cụm Amazon ECS trên nền cân bằng tải, kiểm thử ứng dụng và xóa tài nguyên của bạn.

Bắt đầu ngay bây giờ »
5 BƯỚC

Triển khai vi dịch vụ trong bộ chứa

Triển khai một ứng dụng đơn khối lên một bộ chứa Docker, sau đó tách riêng ứng dụng thành những vi dịch vụ mà không mất thời gian ngừng hoạt động nào cả.

Bắt đầu ngay bây giờ »

Kiến trúc tham khảo

Vi dịch vụ


Sử dụng Amazon ECS để triển khai các vi dịch vụ bằng các tích hợp AWS gốc, được quản lý.

(nhấp vào để mở rộng)

Xử lý hàng loạt


Amazon ECS giúp bạn chạy nhiều khối lượng công việc với các bộ đặt lịch được quản lý hoặc của khách hàng trên Phiên bản theo yêu cầu, Phiên bản dự trữ hoặc Phiên bản Spot của Amazon EC2.

(nhấp vào để mở rộng)

Triển khai CICD tự động


Bạn có thể triển khai mã lên các bộ chứa đang chạy trên Amazon ECS bằng cách sử dụng Công cụ dành cho nhà phát triển của AWS.

(nhấp vào để mở rộng)

Khám phá thêm các tài nguyên về Amazon ECS

Truy cập trang tài nguyên

Tài nguyên khác

Bạn đã sẵn sàng xây dựng chưa?
Bắt đầu với Amazon ECS
Bạn có thêm câu hỏi?
Hãy liên hệ chúng tôi