Với AWS Fargate, không yêu cầu phí trả trước nào và bạn chỉ phải trả cho tài nguyên mình sử dụng. Bạn trả cho số vCPU và tài nguyên bộ nhớ mà ứng dụng được đóng trong bộ chứa đã tiêu thụ.

Giá cả AWS Fargate cho Amazon ECS

Đối với Amazon ECS, giá cả của AWS Fargate sẽ được tính dựa theo nguồn tài nguyên bộ nhớ và vCPU đã sử dụng từ khi bạn bắt đầu tải về ảnh bộ chứa của bạn (kéo docker về) cho tới khi Tác vụ Amazon ECS* đã bị dừng, làm tròn tới số giây gần nhất. Áp dụng mức phí tối thiểu là 1 phút.

* Một Tác vụ là một tập hợp các bộ chứa chạy cùng nhau dưới dạng một ứng dụng.

Thông tin chi tiết giá

Giá cả dựa trên số tài nguyên bộ nhớ và vCPU được yêu cầu cho Tác vụ ấy. Hai chỉ số này có thể được cấu hình độc lập.

Các cấu hình được hỗ trợ

CPU
Giá trị bộ nhớ
0,25 vCPU 0,5GB, 1GB và 2GB
0,5 vCPU Tối thiểu 1GB và Tối đa 4GB, tăng dần theo mỗi 1GB
1 vCPU Tối thiểu 2GB và Tối đa 8GB, tăng dần theo mỗi 1GB
2 vCPU Tối thiểu 4GB và Tối đa 16GB, tăng dần theo mỗi 1GB
4 vCPU Tối thiểu 8GB và Tối đa 30GB, tăng dần theo mỗi 1GB

 

Thời lượng

Giá cả mỗi giây với mức tối thiểu là 1 phút. Thời lượng sẽ được tính từ khi bạn bắt đầu tải về ảnh bộ chứa của bạn (kéo docker về) cho tới khi Tác vụ Amazon ECS đã bị dừng, làm tròn tới số giây gần nhất.

Phụ phí

Bạn có thể phải trả thêm phụ phí nếu bộ chứa của bạn sử dụng các dịch vụ AWS khác hoặc truyền dữ liệu. Ví dụ: nếu bộ chứa của bạn sử dụng Amazon CloudWatch Logs để ghi nhật kí ứng dụng, bạn sẽ bị tính phí theo lượng sử dụng CloudWatch.

Để biết thêm thông tin về giá dịch vụ AWS, xem phần giá ở các trang chi tiết về dịch vụ AWS liên quan. Dưới đây là danh sách các liên kết thông tin về giá của một số dịch vụ thường dùng.

Truyền dữ liệu: Bạn sẽ bị tính phí theo mức phí truyền dữ liệu AWS tiêu chuẩn.

Ví dụ về giá

Ví dụ 1


Giá cả cho Khu vực Miền Đông Hoa Kỳ (Bắc Virginia)

Ví dụ: nếu dịch vụ của bạn dùng 5 Tác vụ ECS, chạy 10 phút (600 giây) cho mỗi ngày trong suốt một tháng (30 ngày), với Tác vụ ECS dùng 1 vCPU và 2GB bộ nhớ.

Mức phí CPU hàng tháng

Tổng phí vCPU = số lượng Tác vụ x số lượng vCPU x giá mỗi CPU-giây x thời lượng CPU mỗi ngày (giây) x số ngày

Tổng phí vCPU = 5 x 1 x 0,000011244 x 600 x 30 = 1.01 USD

Mức phí bộ nhớ hàng tháng

Tổng phí bộ nhớ = số lượng Tác vụ x bộ nhớ theo GB x giá mỗi GB x thời lượng bộ nhớ mỗi ngày (giây) x số ngày

Tổng phí bộ nhớ = 5 x 2 x 0,000001235 x 600 x 30 = 0.22 USD

Mức phí điện toán Fargate hàng tháng

Mức phí điện toán Fargate hàng tháng = phí CPU hàng tháng + phí bộ nhớ hàng tháng

Mức phí điện toán Fargate hàng tháng = 1.01 USD + 0.22 USD = 1.23 USD

Ví dụ 2


Giá cả cho Khu vực Miền Đông Hoa Kỳ (Bắc Virginia)

Ví dụ: dịch vụ của bạn dùng 10 Tác vụ ECS chạy trong 1 giờ (3600 giây) mỗi ngày trong suốt một tháng (30 ngày), với mỗi Tác vụ ECS dùng 0,25 vCPU và 1GB bộ nhớ.

Mức phí CPU hàng tháng

Tổng phí vCPU = số lượng Tác vụ x số lượng vCPU x giá mỗi CPU-giây x thời lượng CPU mỗi ngày (giây) x số ngày

Tổng phí vCPU = 10 x 0,25 x 0,000011244 x 3600 x 30 = 3.04 USD

Mức phí bộ nhớ hàng tháng

Tổng phí bộ nhớ = số lượng Tác vụ x bộ nhớ theo GB x giá mỗi GB x thời lượng bộ nhớ mỗi ngày (giây) x số ngày

Tổng phí bộ nhớ = 10 x 1 x 0,000001235 x 3600 x 30 = 1.33 USD

Mức phí điện toán Fargate hàng tháng

Mức phí điện toán Fargate hàng tháng = phí CPU hàng tháng + phí bộ nhớ hàng tháng

Mức phí điện toán Fargate hàng tháng = 3.04 USD + 1.33 USD = 4.37 USD

Tài nguyên khác về giá

Bộ tính toán TCO

Tính tổng chi phí sở hữu của bạn (TCO)

Bộ tính toán đơn giản hàng tháng

Dễ dàng tính phí hàng tháng của bạn với AWS

Trung tâm tài nguyên kinh tế

Tài nguyên bổ sung cho việc chuyển đổi sang AWS

Khám phá thêm các tài nguyên AWS Fargate

Đọc Các câu hỏi thường gặp
Bạn đã sẵn sàng xây dựng chưa?
Bắt đầu với AWS Fargate
Bạn có thêm câu hỏi?
Hãy liên hệ với chúng tôi