Tính năng của AWS Step Functions


AWS Step Functions cung cấp khả năng điều phối phi máy chủ cho các ứng dụng hiện đại. Điều phối quản lý tập trung một quy trình làm việc bằng cách chia quy trình thành nhiều bước, bổ sung logic luồng và theo dõi đầu vào và đầu ra giữa các bước.

Khi ứng dụng của bạn chạy, Step Functions duy trì trạng thái ứng dụng, theo dõi chính xác ứng dụng đang ở bước quy trình làm việc nào và lưu trữ bản ghi sự kiện dữ liệu được truyền giữa các thành phần ứng dụng. Điều đó có nghĩa là nếu mạng bị lỗi hoặc các thành phần bị treo, ứng dụng của bạn có thể tiếp tục ngay ở bước nó dừng lại.

Phát triển ứng dụng nhanh hơn và trực quan hơn bằng Step Functions bởi vì bạn có thể xác định và quản lý quy trình làm việc của ứng dụng độc lập với logic kinh doanh của ứng dụng. Thực hiện thay đổi đối với một yếu tố không làm ảnh hưởng đến yếu tố còn lại.

Bạn có thể dễ dàng cập nhật và sửa đổi quy trình làm việc tại một nơi mà không phải gặp khó khăn với việc quản lý, giám sát và duy trì nhiều tích hợp điểm nối điểm. Bạn cũng có thể dễ dàng tích hợp với hầu như mọi ứng dụng SaaS trực tiếp từ quy trình làm việc của mình. 

Step Functions giải phóng các hàm và bộ chứa của bạn khỏi mã dư thừa để các ứng dụng của bạn ghi nhanh hơn, linh hoạt hơn và dễ bảo trì hơn.

Tính năng của Step Functions là gì?

Cấu hình quy trình làm việc trực quan và dễ sử dụng

Với AWS Step Functions, bạn xác định quy trình làm việc của mình dưới dạng máy trạng thái, chuyển đổi mã phức tạp thành các câu lệnh và sơ đồ dễ hiểu. Bạn có thể xây dựng ứng dụng và xác nhận rằng ứng dụng đang triển khai chức năng bạn mong muốn nhanh chóng và dễ dàng hơn. Đọc thêm về cách thức hoạt động của Step Functions.

Tích hợp xử lý lỗi, thời gian chờ và quy trình xử lý song song cho các ứng dụng phân tán

AWS Step Functions cung cấp các bước tạo sẵn cho quy trình làm việc của bạn, gọi là trạng thái. Các trạng thái này triển khai các công cụ nguyên sơ dịch vụ cơ bản cho bạn, có nghĩa là bạn có thể xóa logic đó khỏi ứng dụng của mình. Các trạng thái có thể truyền dữ liệu đến các trạng thái và vi dịch vụ khác, xử lý ngoại lệ, thêm thời gian chờ, đưa ra quyết định, thực thi song song nhiều lộ trình, v.v. Tìm hiểu thêm về trạng thái.

Tích hợp trực tiếp với 220 dịch vụ AWS và hơn 10.000 API

Với các tích hợp dịch vụ của AWS Step Functions, bạn có thể cấu hình quy trình làm việc Step Functions của mình để gọi hơn 220 dịch vụ AWS. Các dịch vụ này bao gồm:

  • Dịch vụ điện toán (AWS Lambda, Amazon ECS, Amazon EKS và AWS Fargate)
  • Dịch vụ cơ sở dữ liệu (Amazon DynamoDB)
  • Dịch vụ truyền thông điệp (Amazon SNS và Amazon SQS), xử lý dữ liệu
  • Dịch vụ phân tích (Amazon Athena, Lô AWS, AWS Glue, Amazon EMR và AWS Glue DataBrew)
  • Dịch vụ AI tạo sinh và máy học (Amazon SageMaker, Amazon Bedrock)
  • API được tạo bởi Cổng API Amazon

 Tìm hiểu thêm về Tích hợp dịch vụ.

Tích hợp với hầu hết mọi ứng dụng SaaS trực tiếp từ quy trình làm việc của bạn

Tích hợp điểm cuối HTTPS của AWS Step Functions cho phép bạn tích hợp trực tiếp các dịch vụ dựa trên HTTP vào quy trình làm việc của mình. Bạn có thể xây dựng, quản lý và điều phối quy trình làm việc nhiều bước bao gồm các dịch vụ AWS và ứng dụng SaaS từ một vị trí duy nhất. Với tích hợp điểm cuối HTTPS, bạn có thể dễ dàng điều phối các thành phần khác nhau của ứng dụng, quản lý xác thực, kiểm thử tích hợp và xử lý lỗi mà không cần phải viết mã tùy chỉnh hoặc duy trì cơ sở hạ tầng bổ sung. Tích hợp điểm cuối HTTPS cải thiện tính linh hoạt của nhà phát triển và cho phép bạn dễ dàng mở rộng chức năng của các ứng dụng SaaS hỗ trợ doanh nghiệp của bạn.

Điều phối các thành phần phân tán

AWS Step Functions có thể điều phối bất kỳ ứng dụng nào có thể tạo kết nối HTTPS, bất kể ứng dụng được lưu trữ ở đâu – ví dụ: trên các phiên bản Amazon EC2, thiết bị di động hoặc máy chủ tại chỗ. Với Step Functions, bạn có thể nhanh chóng tạo các ứng dụng phân tán tận dụng các dịch vụ AWS cũng như các vi dịch vụ của riêng bạn. Tìm hiểu thêm về tác vụ hoạt động.

Khả năng tái sử dụng thành phần tạo điều kiện cho việc phát triển ứng dụng mạnh mẽ và hiệu quả

AWS Step Functions điều phối các hàm Lambda và vi dịch vụ hiện có của bạn vào các ứng dụng mạnh mẽ và cho phép bạn nhanh chóng chuyển đối chúng thành các tổ hợp mới. Các tác vụ trong quy trình làm việc của bạn có thể chạy ở bất cứ đâu, bao gồm trên các phiên bản, bộ chứa, chức năng và thiết bị di động. Tìm hiểu cách tái sử dụng các thành phần ứng dụng hiện có.

Rút ngắn chu kỳ phát triển bằng việc phân tách logic quy trình làm việc

AWS Step Functions giữ cho logic của ứng dụng của bạn tách biệt hoàn toàn với việc triển khai ứng dụng của bạn. Bạn có thể thêm, di chuyển, hoán đổi và sắp xếp lại các bước mà không cần phải thay đổi logic kinh doanh của mình. Thông qua phân tách các mối lo ngại này, quy trình làm việc của bạn đạt được tính mô-đun, bảo trì đơn giản, khả năng điều chỉnh quy mô và tái sử dụng mã.

Quản lý trạng thái tích hợp sẵn và theo dõi tiến độ quy trình làm việc

AWS Step Functions duy trì trạng thái ứng dụng của bạn trong quá trình thực thi, bao gồm theo dõi bước thực thi của ứng dụng và lưu trữ dữ liệu đang di chuyển giữa các bước trong quy trình làm việc của bạn. Điều này có nghĩa là bạn không phải tự quản lý trạng thái bằng các kho dữ liệu hoặc bằng cách xây dựng tính năng quản lý trạng thái phức tạp vào tất cả các tác vụ.

Xử lý lỗi tích hợp sẵn

AWS Step Functions tự động xử lý các lỗi và ngoại lệ với tính năng thử nghiệm/triển khai và thử lại, cho dù tác vụ mất vài giây hay vài tháng để hoàn thành. Bạn có thể tự động thử lại các tác vụ thất bại hoặc hết thời gian, phản hồi khác nhau với các loại lỗi khác nhau và phục hồi dễ dàng bằng cách chuyển đổi về mã dọn dẹp và mã phục hồi được chỉ định. Tìm hiểu thêm về xử lý lỗi của Step Functions và cách bạn có thể xử lý các điều kiện lỗi bằng máy trạng thái.

Lịch sử thực thi quy trình làm việc theo thời gian thực và có thể kiểm tra

AWS Step Functions cung cấp bảng điều khiển và chẩn đoán theo thời gian thực, tích hợp với Amazon CloudWatch và AWS CloudTrail, đồng thời tạo bản ghi mỗi lần thực thi, bao gồm trạng thái tổng thể, các bước không thành công, đầu vào và đầu ra. Nếu sự cố xảy ra, bạn có thể nhanh chóng xác định không chỉ vị trí mà cả lý do xảy ra sự cố và nhanh chóng khắc phục sự cố và khắc phục lỗi. Tìm hiểu thêm về giám sát và lập bản ghi của Step Functions.

Bảng điều khiển vận hành trực quan để giám sát và khắc phục sự cố

Chỉ cần nhấn một nút để khởi chạy ứng dụng, sau đó xem các bước thực thi một cách trực quan để bạn có thể nhanh chóng xác minh rằng mọi thứ đang hoạt động theo thứ tự và như mong đợi. Bảng điều khiển làm nổi bật rõ ràng các lỗi để bạn có thể nhanh chóng xác định đúng nguyên nhân gốc rễ và khắc phục sự cố.

Quy trình làm việc có độ sẵn sàng cao và khả năng chịu lỗi

AWS Step Functions có khả năng chịu lỗi tích hợp sẵn và duy trì dung lượng dịch vụ trên nhiều Vùng sẵn sàng ở mỗi khu vực để bảo vệ các ứng dụng khi máy hoặc trung tâm dữ liệu riêng lẻ gặp sự cố. Điều này giúp đảm bảo độ sẵn sàng cao cho cả dịch vụ và quy trình làm việc ứng dụng mà dịch vụ vận hành.

Các giải pháp phi máy chủ có khả năng điều chỉnh quy mô

AWS Step Functions tự động điều chỉnh quy mô hoạt động và điện toán cơ bản để chạy các bước ứng dụng của bạn cho bạn để phản hồi khối lượng công việc liên tục thay đổi. Step Functions tự động điều chỉnh quy mô để giúp đảm bảo hiệu năng của quy trình làm việc ứng dụng của bạn vẫn nhất quán khi tần suất yêu cầu tăng lên.

Điều phối khối lượng lớn cho các quy trình xử lý sự kiện như IoT và tải nhập dữ liệu

AWS Step Functions bổ sung Express Workflows. Express Workflows hỗ trợ tốc độ hơn 100.000 sự kiện mỗi giây, cho phép bạn xây dựng quy trình làm việc khối lượng lớn trong thời gian ngắn.

Express Workflows có thể điều phối các lệnh gọi các hàm AWS Lambda, các hành động của Công cụ quy tắc của AWS IoT và các sự kiện Amazon EventBridge từ hơn một trăm nguồn sự kiện SaaS bên thứ ba của AWS.

Tìm hiểu thêm về Express Workflows và Standard Workflows cũng như cách các quy trình này có thể được sử dụng trong các kiến trúc tự động hóa mẫu tại trang trường hợp sử dụng Step Functions.

Xử lý song song quy mô lớn

Step Functions có thể lặp lại các đối tượng như hình ảnh, bản ghi hoặc tệp CSV được lưu trữ trong Amazon S3, sau đó khởi chạy và điều phối hàng nghìn quy trình làm việc song song để xử lý dữ liệu. Bạn có thể điều chỉnh quy mô hàng nghìn lần thực thi quy trình làm việc đồng thời một cách nhanh chóng và dễ dàng hơn, giúp bạn phân tích hàng triệu bản ghi, lặp lại hàng terabyte dữ liệu hoặc xử lý tài liệu, hình ảnh và tệp video. Tìm hiểu thêm về trạng thái bản đồ Step Functions để xây dựng quy trình công việc song song quy mô lớn.

Bảo mật

AWS Step Functions được tích hợp cùng Quản lý danh tính và truy cập trong AWS (IAM) và đề xuất chính sách IAM có ít đặc quyền nhất cho tất cả các tài nguyên được sử dụng trong quy trình làm việc của bạn. Step Functions hỗ trợ Điểm cuối VPC (VPCE) bằng AWS PrivateLink. Bạn có thể truy cập AWS Step Functions từ các hàm AWS Lambda và các dịch vụ AWS khác đã kích hoạt VPC mà không cần truy cập vào internet công cộng. Tìm hiểu thêm về bảo mật và xác thực Step Functions.

Tuân thủ

AWS Step Functions là dịch vụ đáp ứng đủ điều kiện của HIPAA và có thể được sử dụng với các ứng dụng chứa thông tin liên quan đến chăm sóc sức khỏe như thông tin sức khỏe cá nhân (PHI). Step Functions cũng tuân thủ các biện pháp SOC (Kiểm soát hệ thống và tổ chức) và kết quả của các cuộc kiểm tra của bên thứ ba này có sẵn trên trang web Tính tuân thủ AWS SOC. AWS Step Functions cũng tuân thủ các tiêu chuẩn tuân thủ phổ biến khác. Hiểu phạm vi tuân thủ bằng cách xem xét trang web về Bảo mật đám mây AWS.

Trả tiền theo nhu cầu sử dụng

Với AWS Step Functions, bạn thanh toán cho mỗi lần chuyển tiếp từ trạng thái này sang trạng thái khác. Chi phí được tính bằng số lượt chuyển tiếp trạng thái và bạn không phải trả tiền cho thời gian nhàn rỗi, bất kể mỗi trạng thái tồn tại bao lâu (tối đa một năm). Điều này giúp tiết kiệm chi phí Step Functions khi bạn điều chỉnh quy mô từ vài lần thực thi lên hàng chục triệu lần. Tìm hiểu thêm về định giá Step Functions.

Tìm hiểu thêm về định giá AWS Step Functions

Truy cập vào trang định giá
Bạn đã sẵn sàng để bắt đầu?
Đăng nhập vào bảng điều khiển AWS Step Functions
Bạn có thêm câu hỏi?
Hãy liên hệ chúng tôi