Chúng tôi đưa các dịch vụ vào trong phạm vi chương trình tuân thủ dựa trên các trường hợp sử dụng, phản hồi và nhu cầu dự kiến. Nếu một dịch vụ hiện không được liệt kê trong phạm vi đánh giá gần đây nhất, điều này không có nghĩa là bạn không thể sử dụng dịch vụ. Xác định bản chất dữ liệu là một phần trách nhiệm chung của tổ chức của bạn. Dựa trên bản chất của những gì bạn đang xây dựng trên AWS, bạn cần xác định xem dịch vụ có xử lý hoặc lưu trữ dữ liệu khách hàng hay không và cách dịch vụ sẽ ảnh hưởng, hoặc không ảnh hưởng đến sự tuân thủ của môi trường dữ liệu khách hàng ra sao.

Chúng tôi khuyến khích bạn thảo luận về mục đích và mục tiêu khối lượng công việc của mình với nhóm tài khoản AWS; họ sẽ có thể đánh giá trường hợp sử dụng và kiến trúc mà bạn đã đề xuất và cách các quy trình bảo mật và tuân thủ của chúng tôi áp dụng lên kiến trúc đó ra sao. Bạn cần liên hệ với chuyên viên bán hàng AWS?


Trang web này cung cấp danh sách các Dịch vụ AWS trong phạm vi các chương trình bảo đảm AWS. Trừ khi được loại trừ cụ thể, các tính năng của từng dịch vụ được xem xét trong phạm vi của các chương trình bảo đảm, và được xem xét và kiểm tra như một phần của đánh giá. Hãy tham khảo Tài liệu AWS để biết các đặc tính của một dịch vụ AWS

Đánh giá của Tổ chức đánh giá bên thứ ba (Third-Party Assessment Organization, viết tắt là 3PAO) = Dịch vụ này hiện đang được nhà đánh giá bên thứ ba của chúng tôi đánh giá

Đánh giá của Ủy ban cấp phép chung (Joint Authorization Board, viết tắt là JAB) = Dịch vụ này hiện đang được JAB đánh giá

Đang được đánh giá = Chỉ dành cho các bên liên quan DoD. Phần này bao gồm cả Đánh giá 3PAO và Đánh giá JAB cho các dịch vụ FedRAMP liên quan

Đánh giá của Cơ quan hệ thống thông tin quốc phòng (Defense Information Systems Agency, viết tắt là DISA) = Dịch vụ này hiện đang được DISA đánh giá

= Dịch vụ này hiện đang trong phạm vi và được phản ánh trong các báo cáo hiện tại

 

Hãy liên hệ với chúng tôi